Publicēts: 2019-03-29 07:29:24 CET
VEF Radiotehnika RRR
Akcionāru sapulces sasaukšana

Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 2019.gada 29.aprīlī

 

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”  (vienotais reģ.Nr.LV400032867412) Valde paziņo, ka 2019.gada 29.aprīlī  pulkstens 16.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce.

Dienas kārtībā:

1.Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

4. Zvērināta revidenta ziņojums.

5. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

6. 2018.gada peļņas sadale.

7. 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

8. Zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam un atlīdzības noteikšana.

9. Organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.

10.Nosaukuma maiņa

11. Citi jautajumi

 

      Akcionāru reģistrēšanās  pilnsapulces dienā – 2019.gada 29.aprīlī  no 15.00 līdz 16.00 sapulces norises vietā.

       Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “VEF Radiotehnika RRR”  kārtējā akcionāru pilnsapulcē ir 2019.gada 17. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”  kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2019.gada 29.aprīlī.

      Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “VEF Radiotehnika RRR” interneta majas lapā www.rrr.lv       oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas  interneta mājas lapā www.oricgs.lv  un Akciju Sabiedrības „Nasdaq Riga” internete mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

            Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo  jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus  par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sākot ar 2019.gada 18.aprīļi darba dienās no pulksten 10.00 līdz 13.00, A/S ’VEF Radiotehnika RRR” grāmatvedībā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, tālrunis 67852054, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā. Rīgā, Kurzemes pr.3D”VEF Radiotehnika RRR”                                               

 

 


2019.Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS-2.pdf
2019.Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS-2.doc