Paskelbta: 2019-03-28 15:23:21 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2019 m. kovo 28 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. Pritarti 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui;
2. Pritarti 2018 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui;
3. Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;
4. Teikti šiuos atsiliepimus „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2019 m. balandžio 12 d. įvyksiančiam eiliniam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje https://gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose (Elektrinės g. 21, Elektrėnai ar Žvejų g. 14, Vilnius) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt