Publicēts: 2019-03-26 10:55:04 CET
VEF
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VEF 2018.g. revīdets finanšu pārskats

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā  ir EUR 1 254 476.  Neskatoties uz neto apgrozījuma samazinājumu

par 3% pārskata periodā, sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā  sabiedrība  pabeidza gadu

ar auditēto peļņu  EUR 235 683  apmērā.

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu  atstāt nesadalītu, lai segtu iepriekšējo gadu zaudējumus.  

 

AS VEF Valde

Papildus informācija: Tamāra Kampāne, valdes locekle, 

AS VEF, e-pasts: kampane@vef.apollo.lv   


Gada parskats_25032019_FINAL.pdf
Revidentu zinojums VEF 2018 LV.pdf
VEF_CG_zinojums_LV_2018.pdf