Publicēts: 2019-03-25 08:21:33 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 23.04.2019.

Akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde paziņo, ka tā sasauc AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” (reģistrācijas nr. 40003044420, juridiskā adrese: Terēzes iela 1, Rīga) kārtējo akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulce notiks akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kantora telpās Rīgā, Terēzes ielā 1, 2019.gada 23.aprīlī plkst. 10.00.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

4. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

5. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā no plkst. 9.45 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2019.gada 11.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2019.gada 23.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv/lv/ un akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” interneta mājas lapā www.rigagold.lv)  vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces Komerclikumā noteiktajā kārtībā sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” interneta mājas lapā www.rigagold.lv.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcionāri var iepazīties no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2019.gada 22.aprīlim, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kantora telpās Rīgā, Terēzes ielā 1 (tālrunis uzziņām: 67272790), akcionāru sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā. Informācija tiks izvietota 08.04.2019. arī akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com, Oficiālās regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv/lv/ un “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” mājas lapā www.rigagold.lv.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 742 980.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde

 

Valdes priekšsēdētājs

 Vladimirs Cadovičs

info@rigagold.lv

 67272790

 

Pielikums:

Pilnvaras veidlapa

 


Pinvaras_veidlapa.pdf