Avaldatud: 2019-03-15 19:15:00 CET
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Majandusaasta aruanne

BALTIC HORIZON FONDI 2018. AASTA KONSOLIDEERITUD NING AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED

Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2018. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 15. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.
 
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)

2018. aastal suurenes vara brutoväärtus võrreldes 2017. aasta lõpuga 215,8 miljonilt eurolt 260,9 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja detsembris toimunud täiendava võlakirjaemissiooni tulemusena laekunud rahalistele vahenditele. Fond viis lõpule Postimaja ostukeskuse, LNK Centre büroohoone ja Meraki maatüki omandamise ning seega investeeris suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2018. aastal kaasati.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)

2018. aastal suurenes Fondi puhasväärtus 107 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni võrreldes 2017. aasta lõpuga. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja Kontserni 2018. aasta tulemustest. Fond kaasas veebruaris toimunud suunatud pakkumisel 2,4 miljonit eurot netokapitali ja teenis peaaegu 10 miljonit eurot puhaskasumit. Fondi vara puhasväärtuse kasvu vähendasid osakuomanikele tehtud dividendide jaotus summas 7,7 miljonit eurot ja omaosakute tagasiost summas 0,9 miljonit eurot.

Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum

2018. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2017. aastaga võrreldes 9,4 miljonilt eurolt 10 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse muutustest teenitud kasumi summas 2,0 miljonit eurot (2017: 3,7 miljonit eurot).

2018. aasta puhas renditulu kasvas 37,5% 14,8 miljoni euroni võrreldes 10,8 miljoni euroga 2017. aastal. Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone), mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses ning võlakirjade märkimist.

Aasta peamised näitajad

Tuhandetes eurodes20182017Muutus (%)
Puhas renditulu14 80410 76837,5%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum2 0143 676-45,2%
Ärikasum14 07911 68420,5%
Finantstulud ja -kulud-2 781-1 48187,8%
Maksueelne kasum11 29810 20310,7%
Perioodi puhaskasum9 990 9 444 5,8%
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv78 764 895162 270 69426,5%
Kasum osaku kohta (eurodes)0,13 0,15 -13,3%


Tuhandetes eurodes31.12.201831.12.2017Muutus (%)
    
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud245 160189 31729,5%
Vara brutoväärtus260 878215 78520,9%
Intressikandvad laenukohustised140 50798 08743,2%
Kohustised kokku151 073108 80938,8%
Vara puhasväärtus109 805106 9762,6%
Ringluses olevate osakute arv78 496 831177 440 6381,4%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)1,3988 1,38141,3%
Laenu tagatuse suhtarv 57,3%51,8% 
Keskmine sisemine intressimäär2,4%1,7% 
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus

2018. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,6% (2017: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2017: 97,8%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2018. aastal 6,8% (2017: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2017: 6,8%). Languse põhjuseks oli uute madalama tootlusega kinnisvarainvesteeringute omandamine.

Kinnisvara-investeeringLinnRiikTuruväärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopind2018. aasta otsene tootlus2018. aasta esmane puhastootlus2018. aasta täitumuse määr
Duetto IVilniusLeedu16 3208 4987,3%6,7%100,0%2
Pirita ostukeskusTallinnEesti10 0205 4277,3%8,1%100,0%2
Upmalas Biroji bürookompleksRiiaLäti25 73010 4587,2%7,0%100,0%
G4S-i peahooneTallinnEesti17 2409 1797,7%7,1%100,0%
Europa ostukeskusVilniusLeedu41 10016 8566,3%5,8%94,8%
Domus Pro ostukeskusVilniusLeedu17 46011 2477,4%6,7%98,4%
Domus Pro ärikeskusVilniusLeedu7 4604 8317,7%6,9%95,9%
MerakiVilniusLeedu1 670----
Sky supermarketRiiaLäti5 3903 2548,2%7,5%99,3%
LinconaTallinnEesti17 17010 8707,7%7,2%94,6%3
Vainodes IRiiaLäti21 2308 0526,9%6,7%100,0%
Postimaja ja CC Plaza kompleksTallinnEesti46 92017 8096,2%5,9%98,1%
LNK CentreRiiaLäti17 4507 4536,4%6,4%100,0%
Portfell kokku  245 160113 9346,8%6,5%98,0%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
  3. 2018. detsembri lõpu seisuga oli Lincona bürookompleks täitumus täielik.

 KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes20182017
(korrigeeritud)*
   
Renditulu15 86011 839
Teenustasutulu2 7601 921
Renditegevuse kulud-3 816-2 992
Puhas renditulu14 80410 768
   
Halduskulud-2 813-2 774
Muud äritulud ja -kulud7414
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum2 0143 676
Ärikasum14 079 11 684
   
Finantstulud847
Finantskulud-2 789-1 528
Finantstulud ja -kulud kokku-2 781-1 481
   
Maksueelne kasum11 298 10 203
Tulumaksukulu-1 308-759
Perioodi kasum9 990 9 444
   
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum-1 013273
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine-57
Intressi ülemmäära seadmise kulud-33-43
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks97-49
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum-949238
   
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 9 041 9 682
   
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,13 0,15

*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes31.12.201831.12.2017
   
Põhivara   
Kinnisvarainvesteeringud245 160189 317
Tuletisinstrumendid989
Muu põhivara596146
Põhivara kokku245 765 189 552
   
Käibevara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2 7341 568
Ettemaksed154108
Raha ja raha ekvivalendid12 22524 557
Käibevara kokku15 113 26 233
Varad kokku260 878 215 785
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital93 67391 848
Omaosakud-335-
Rahavoogude riskimaandamise reserv-1 005-56
Jaotamata kasum17 47215 184
Omakapital kokku109 805 106 976
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad laenukohustised140 40196 497
Edasilükkunud tulumaksukohustised5 8445 206
Tuletisinstrumendid1 06988
Muud pikaajalised kohustised905859
Pikaajalised kohustised kokku148 219 102 650
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad laenukohustised1061 590
Võlad tarnijatele ja muud võlad2 3974 202
Tulumaksukohustis-14
Tuletisinstrumendid-15
Muud lühiajalised kohustised351338
Lühiajalised kohustised kokku2 854 6 159
Kohustised kokku151 073 108 809
Omakapital ja kohustised kokku260 878 215 785


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.03.2019 kell 19:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused


BHF annual report 2018.pdf
BHF aastaaruanne 2018.pdf