Paskelbta: 2019-02-28 19:37:56 CET
AUGA group, AB
Tarpinė informacija

„AUGA group“, AB tarpinė informacija už 12 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.

„AUGA group“, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia tarpinį neaudituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį ir atsakingų asmenų patvirtinimą už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.

2018 m. dvylikos mėnesių „AUGA group“, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 54,79 mln. Eur ir buvo 12 proc. didesnės nei 2017 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 48,78 mln. Eur.

Grupės 2018 m. dvylikos mėnesių bendrasis pelnas sudarė 3,74 mln. Eur ir buvo mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2017 m. dvylikos mėnesių bendrasis pelnas – 14,93 mln. Eur).

Per 2018 m. dvylika mėnesių Grupė patyrė 6,26 mln. Eur grynojo nuostolio (pernai per tą patį laikotarpį uždirbta 5,02 mln. Eur grynojo pelno).

Pagrindiniai finansiniai rezultatai, mln. EUR 2018 m. 12 mėn.2018 m. 12 mėn.Pokytis, %
Pajamos54,7948,7812%
Bendrasis pelnas (nuostolis)3,7414,93-75%
Grynasis pelnas (nuostolis)-6,265,02-125%
EBITDA3,3014,19-77%

Grupės 2018 m. dvylikos mėnesių EBITDA rodiklis, eliminavus vienkartinius sandorius, konkrečiai, vienkartines sąnaudas, susijusias su UAB Arginta Engineering akcijų įsigijimo sandorio nutraukimu, siekė 3,30 mln. Eur. Palyginimui, 2017 m. atitinkamą laikotarpį EBITDA rodiklis buvo 14,19 mln. Eur.

Didžiausią neigiamą įtaką šių metų Grupės finansiniams rodikliams darė  prasti augalininkystės segmento rezultatai dėl nepalankių 2017/2018 metų sezono oro sąlygų.

Išsamesnis vadovybės komentaras pateikiamas kartu su tarpiniu neaudituotu konsoliduotu 2018 m. dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2018 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų rinkiniu.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. Bendrovės tarpinis neaudituotas konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys už 12 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

Linas Bulzgys

+370 5 233 5340

Priedai


2. Bendrovės tarpinis neaudituotas konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys už 12 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.pdf
1. Ataskaitingų asmenų patvirtinimas.pdf