Avaldatud: 2019-02-28 16:00:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2018.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2018. aasta 12 kuu (võrrelduna 2017. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2018 (võrrelduna 31.12.2017) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2018 12 kuud 2017 Muutus
Müügitulu 62 213 62 348 -0,2%
EBITDA 19 310 15 735 22,7%
Aruandeperioodi puhaskasum 11 525 11 393 1,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 10 796 10 914 -1,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,30 0,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 11 240 9 178 22,5%


tuhandetes eurodes 31.12.2018 31.12.2017 Muutus
Varad kokku 45 504 52 880 -13,9%
Käibevarad kokku 34 904 41 708 -16,3%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 27 462 40 974 -33,0%
Raha ja raha ekvivalendid 13 603 21 230 -35,9%


Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2018 12 kuud 2017 Muutus
Brutokasum 55,6 51,2 8,6%
EBITDA 31,0 25,2 23,0%
Puhaskasum 18,5 18,3 1,1%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 17,4 17,5 -0,6%


Finantssuhtarvud, % 31.12.2018 31.12.2017 Muutus
ROA 22,9 19,9 15,1%
ROE 34,7 27,1 28,0%
Hinna/ kasumi suhe 7,7 9,5 -18,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,4 4,7 -48,9%
Likviidsuskordaja 1,2 2,7 -55,6%

Majandustulemused

Kontserni 2018. aasta 12 kuu käive moodustas 62 213 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,2%. Jaemüügi käive vähenes 1,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

2018. aasta  12 kuu  kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 55,6%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 51,2%. 2018. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 17 736 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 13 948 tuhat eurot. 2018. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 28,5% võrreldes 22,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 12 kuuga            19 310 tuhat eurot, mis tähendab 31,0% rentaablust (15 735 tuhat eurot ja 25,2% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 12 kuuga 10 796 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 10 914 tuhat eurot 2017. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 17,4% võrreldes 17,5%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 45 504 tuhande euroni, kahanedes 13,9% võrreldes 31. detsembriga 2017.

Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 932 tuhande euro võrra ja moodustasid  2018. aasta 31. detsembri seisuga 3 648  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 115 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 17 645 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 13 512 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 31. detsembri seisuga 27 462 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2018.aasta 12 kuuga 5 951 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2018. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 497 tuhat eurot, 1 226 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2018. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2017 seisuga oli 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2018. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 12 500  tuhat eurot (13 994 tuhat eurot 2017.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 800 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2018. aasta 12 kuu jooksul

12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 25.01.2018, makse teostatud 29.01.2018).


AS Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 28. juunil 2018. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  •   Üldkoosolek kinnitas 2017. majandusaasta aruande.
  • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, makse teostatud 24.07.2018).
  • Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS 2018 ja 2019 majandusaastaks.
  • Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a kuni 30.06.2023.a.
  • Üldkoosolek otsustas muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses: Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot ning muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses: Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. 
  • Üldkoosolek otsustas vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali, vähendades aktsiate nimiväärtust 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, mis makstakse välja pärast aktsiakapitali vähendamise registreerimist) ja muuta Seltsi põhikirja.  29. oktoobril 2018 registreeris Tartu Maakohus aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande euroni vastavalt 28.06.2018 aktsionäride korralisel üldokoosolekul vastuvõetud otsusele. Väljamakse teostati 30.01.2019.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2018 31.12.2017
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   13 603 21 230
Väljaantud laenud   8 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   3 648 2 716
Varud 3 17 645 17 760
Käibevara kokku   34 904 41 708
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   292 255
Investeeringud sidusettevõtetesse   64 55
Müügiootel finantsvara   305 320
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 433 900
Immateriaalne põhivara   261 217
Kinnisvarainvesteeringud   851 920
Materiaalne põhivara 4 7 394 8 505
Põhivara kokku   10 600 11 172
VARAD KOKKU   45 504 52 880
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 14 163 8 025
Maksuvõlad   662 849
Lühiajalised kohustused kokku   14 825 8 874
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   7 10
Pikaajalised eraldised   61 52
Pikaajalised kohustused kokku   68 62
Kohustused kokku   14 893 8 936
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 10 800
Ülekurss   8 567 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 710
Realiseerimata kursivahed   -14 696 -15 588
Jaotamata kasum   28 330 35 179
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   27 462 40 974
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 149 2 970
Omakapital kokku   30 611 43 944
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   45 504 52 880

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal  2018 IV  kvartal 2017 12 kuud 2018 12 kuud 2017
Müügitulu 8 12 378 12 283 62 213 62 348
Müüdud toodangu kulu   -6 227 -5 589 -27 594 -30 435
Brutokasum   6 151 6 694 34 619 31 913
          
Turustuskulud   -3 007 -2 947 -11 963 -12 081
Üldhalduskulud   -1 101 -1 197 -4 279 -4 937
Muud äritulud   84 93 281 323
Muud ärikulud   -317 -458 -922 -1 270
Ärikasum   1 810 2 185 17 736 13 948
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -922 89 -2 842 1 221
Muud finantstulud/(kulud)   6 29 61 176
Finantstulud ja -kulud kokku   -916 118 -2 781 1 397
         
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   2
10

20

39
Kasum enne tulumaksu 896
2 313

14 975

15 384
Tulumaks   -138
-646

-3 450

-3 991
           
Aruandeperioodi kasum   758 1 667 11 525 11 393
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   938 1 605 10 796 10 914
  Mittekontrolliva osaluse osa   -180 62 729 479
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,03


0,040,300,30
          
         
tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal  2018 IV  kvartal 2017 12 kuud 2018 12 kuud 2017
         
Aruandeperioodi kasum   758 1 667 11 525 11 393
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   707 43

715


-5 183
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   739 112 892 -4 620
  Mittekontrolliva osaluse osa   -32 -69 -177 -563
           
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   1 465 1 710 12 240 6 210
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   1 677 1 717 11 688 6 294
  Mittekontrolliva osaluse osa   -212 -7 552 -84

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2018 12 kuud 2017
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 11 525 11 393
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 1 574 1 787
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest -20 -39
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 16 7
  Finantstulud ja -kulud kokku 240 -1 397
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 5 -19
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 9 52
Tulumaksu kulu 3 450 3 991
Varude muutus 115 -1 573
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -871 1 081
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 260 -1 709
Makstud tulumaks -3 543 -4 396
Kokku rahavood äritegevusest 11 240 9 178
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 31 127
Saadud dividendid 3 1
Materiaalse põhivara müük 18 463
Antud laenude tagasimaksed 0 -17
Materiaalse põhivara soetus -497 -1 226
Immateriaalse põhivara soetus -156 -118
Osaluste omandamine tütaräriühingutes -8 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -609 -770
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Väljamakstud dividendid -18 373 -8 101
Omaaktsiate tagasiostud 0 -1 522
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -18 373 -9 623
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -7 742 -1 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 230 22 303
Valuutakursi muutuste mõju rahale  115  142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 603 21 230

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

Manus


SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne.pdf