Avaldatud: 2019-02-28 15:43:45 CET
Admiral Markets
Kvartaliaruanne

Admiral Markets AS 2018. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS saavutas 2018. aastal käibe- ja kasumirekordi

Admiral Markets AS teenis 2018. aastal rekordilise käibe ning kasumi. Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu kasvas 2018. aastal 24,2 miljoni euroni, mida on 4,9 miljoni euro võrra enam kui eelmisel aastal.  Kauplemistegevuse netotulu kasv tulenes peamiselt aktiivsete grupiüleste klientide arvu kasvust ning suurema väärtusega klientide kauplemismahtude kasvust. Ettevõtte puhaskasum oli 9,5 miljonit eurot ehk 58% suurem võrreldes 6,0 miljoni euroga aasta varem. Kasvas ka ettevõtte kasumimarginaal, mis oli nüüd 39%. 2017. aasta lõpus oli vastav näitaja 31%. Kulude ja tulude suhe langes 2018. aasta lõpuks 63%-le. Admiral Markets AS-i omakapitali tootlus oli 2018. aasta lõpus 30,1%.

„2018. aastat iseloomustas peamiselt Admiral Markets AS-i ja teiste kontserni kuuluvate investeerimisettevõtete positsioonide tugevdamine ja kasvatamine Euroopas,” nentis Admiral Markets AS-i juhatuse esimees Sergei Bogatenkov. “Meie esmaklassilised tulemused põhinevad uute finantsinstrumentide lisandumisel meie tooteportfelli ja suurepärasel klienditeenindusel. Lisaks oleme suunanud fookuse kauplemisplatvormide innovatsiooni ja silmapaistvale turundustegevustele, mis on üheskoos kombineerituna toonudki 2018. aasta rekordtulemuse,” lisas Bogatenkov.

2019. aastal jätkab Admiral Markets ülemaailmse strateegia rakendamisega, et laieneda kontserniga uutele turgudele. Lisaks suurendatakse pakkumisi institutsionaalsetele ja professionaalsetele klientidele, et seeläbi kasvatada nende osakaalu ettevõtte klientide portfellis.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid22 20522 002
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande10 9973 361
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed1 6394 247
Varud610
Käibevara kokku34 90229 610
Põhivara  
Pikaajalised laenud2 500451
Pikaajalised finantsinvesteeringud050
Materiaalne põhivara1 267398
Immateriaalne põhivara74593
Põhivara kokku4 512992
VARAD KOKKU39 41430 602
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande176177
Võlad ja ettemaksed1 8431 175
Kokku lühiajalised kohustused2 0191 352
Pikaajalised kohustused  
Allutatud võlakirjad1 827 1 827
Pikaajalised kohustused kokku1 8271 827
KOHUSTUSED KOKKU3 8463 179
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum32 72424 579
OMAKAPITAL KOKKU35 56827 423
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU39 41430 602
   
   
   

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)20182017
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande34 08127 795
Vahendustasu tulu8571
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-9 960-8 653
Muud kauplemistegevusega seotud tulud 74167
Muud kauplemistegevusega seotud kulud -44-35
Kauplemistegevuse netotulu24 23619 345
Muud tulud475502
Muud kulud-98-98
Intressitulu166109
Intressikulu-1470
Netokasum (-kahjum) valuutakursi muutustest380-826
Tööjõukulud-5 082-5 257
Tegevuskulud-9 843-7 248
Põhivara kulum-283-200
Kasum enne tulumaksustamist9 8046 327
Tulumaks-334-331
Aruandeperioodi kasum9 4705 996
Aruandeperioodi koondkasum9 4705 996
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta23,44 

14,84

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 16 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 120 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

Manus


2018. aasta vahearuanne.pdf