Paskelbta: 2019-02-28 15:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pusmečio informacija

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už šešis 2018–2019 finansinių metų mėnesius

Pagrindiniai rodikliai

Konsoliduotos pajamos siekė 329 mln. Eur ir augo 1,3 %. Parduota 1 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 16 % mažiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 20,5 mln. Eur ir buvo 24,5 %  mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 8 mln. Eur ir buvo 44 % proc. mažesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 2,7 mln. Eur arba 66 % mažesnis. Pelnas prieš mokesčius mažėjo 5 kartus  ir siekė 1,5 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, mažėjo 6 kartus ir siekė 1,1 mln. Eur.

Atskirų veiklų rodikliai:

23% mažesnis grūdų derlius Baltijos šalyse buvo tikras iššūkis visiems Grupės verslams,  ypač prekybai grūdams. Krito tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, miežių – grūdų pardavimai: jų prekybos apimtis tonomis sumažėjo 29 proc. iki 572 tūkst. tonų, nors pajamos dėl aukštų grūdų kainų krito tik 1,6 proc. iki 210 mln. Eur. Tuo tarpu prekybos žaliavomis pašarams apimtis tonomis išaugo 52 proc., tos veiklos  pajamos augo iki 83 mln. Eur. Prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams veiklos pelnas sumažėjo 48 proc. iki 3,2 mln. Eur.

Sėjai palankus 2018 m. ruduo leido padidinti žieminių pasėlių plotus, todėl trąšų, chemijos, mikroelementų rinka augo, tačiau sertifikuotų sėklų rinka krito beveik trečdaliu, nes taupydami kaštus ūkiai naudojo savo paruoštas sėklas.

Antrus metus iš eilės prastas derlius Baltijos šalyse, grūdų kainų svyravimai ir sunkesnė ūkių finansinė-ekonominė padėtis įtakojo mažesnį susidomėjimą investicijomis į grūdų elevatorius, naują žemės ūkio techniką, kitą įrangą, tuo tarpu pastebimai kilo naudotos technikos paklausa ir technikos nuomos poreikis.

2018 m. rudens orai buvo palankūs sėjai, dėl to išaugę žieminių kultūrų pasėliai ir geras pasiruošimas auginimo sezonui darė teigiamą įtaką trąšų, augalų apsaugos priemonių bei mikroelementų prekybai, kurios pajamos išaugo 7 proc. iki 45 mln. Eur. Tačiau sertifikuotų sėklų rinka ataskaitiniu laikotarpiu susitraukė 28 proc., Grupė pardavė 24 proc. mažiau sertifikuotų sėklų nei ankstesniais metais, o sėklų pardavimo pajamos krito 6 proc. Pajamos iš prekybos nauja technika sumažėjo 2 proc. iki beveik 16 mln. Eur. Naudotos technikos pardavimai didėjo net 73 proc. iki 1,7 mln. Eur. Pajamos iš prekybos atsarginėmis dalimis augo 11 proc. iki 4,3 mln. Eur. Iš prekybos elevatorių įranga gauta beveik 5,8 mln. Eur pajamų arba beveik 5 proc. mažiau  nei ankstesniais metais. Bendros prekių ir paslaugų žemdirbiams veiklos pajamos išaugo 4 proc. iki 74 mln. Eur, tuo tarpu veiklos pelnas krito 65 proc. iki 1 mln. Eur.

Apie 24 proc. sumažėjęs derlius ir 13 proc. kritę pieno kainos turėjo įtaką Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių veiklos rezultatams. Jų pajamos sumažėjo 10 proc. iki 16,4 mln. Eur, o veiklos pelną, pernai siekusį 0,5 mln. Eur, pakeitė  0,6 mln. Eur veiklos nuostolis.

Perprodukcija ES yra faktorius, spaudžiantis paukštienos kainas žemyn, todėl per ataskaitinį laikotarpį vidutinė ES paukštienos kaina nukrito 4,6 proc., tuo tarpu paukščių auginimo savikaina išaugo dėl pabrangusių grūdų ir kitų pašarų. Paukštininkystės įmonės užaugino 2 proc. daugiau paukščių ir pardavė 4,5 proc. daugiau paukštienos produktų nei ankstesniais metais. Jų pajamos išaugo beveik 16 proc. iki 39 mln. Eur, tačiau veiklos pelnas krito  27 proc. iki 1,1 mln. Eur.

Komentuoja AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas:

Prastesnius finansinius rezultatus pagrinde lėmė sudėtinga derliaus situacija Baltijos šalyse – dėl sausros vasarą penktadaliu mažėjo grūdų derlius visose trijose rinkose. Tai darė įtaką tiek tradicinių kultūrų grūdų pardavimams, tiek ūkininkų susidomėjimui investicijoms į grūdų elevatorius ar naują žemės ūkio techniką.
Nepaisant to, dalyje atskirų veiklų fiksavome teigiamus rezultatus. Pirmasis ataskaitinio laikotarpio pusmetis buvo antras geriausias įmonės istorijoje augalų apsaugos priemonių prekybos srityje – jų pardavimai augo 16 procentų. Taip pat auginome prekybą žaliavomis pašarams – jų pardavėme 52 proc. daugiau. Be to, mažėjant vidutinei paukštienos kainai visoje ES, mes dėl išskirtinės produkcijos kokybės turėjome 12 proc. kainos augimą.

Nors ūkininkai investicijas į naują techniką pristabdė, tačiau pradėjo aktyviau dairytis į naudotą. Naudotos technikos pardavimai didėjo net 73 proc., o pajamos iš prekybos atsarginėmis dalimis taip pat augo 11 procentų.

Be to, visą ataskaitinį laikotarpį toliau tęsėme investicijas į verslo plėtrą – jos siekė 9,2 mln. eurų (14 proc. didesnės nei pernai). Iš šios sumos daugiau nei 2 mln. investavome į dviejų naujų grūdų elevatorių statybas Latvijoje bei turimos grūdų saugyklų infrastruktūros gerinimą. Dar 0,1 mln. eurų – į naujas skystų trąšų sandėliavimo talpas Joniškyje, kurias planuojame užbaigti statyti iki šių finansinių metų pabaigos.

Šiais finansiniais metais vykdome keletą vidinių organizacijos pertvarkų – siekiame optimizuoti prekybinę veiklą, mažinti veiklos kaštus, pagerinti žemdirbių aptarnavimą bei išvengti vidinės konkurencijos tarp grupės įmonių. Šiuo metu esame paskutiniuose etapuose, jungdami „Linas Agro“ ir „Dotnuva Baltic“ pardavimų skyrius ir administraciją Lietuvoje bei Latvijoje. Su tuo susijusi ir beveik 0,4 mln. eurų investicija į naujo bendro šių abiejų bendrovių biuro ir žemdirbių aptarnavimo centro Latvijoje statybas. Pastarąjį planuojame užbaigti statyti iki šių finansinių metų pabaigos.

Šiuo metu aktyviai ruošiamės pavasarinei sėklų, trąšų ir augalų apsaugos priemonių prekybai. Optimizmą kelia pasėlių situacija – mūsų žemės ūkio bendrovėse, o taip pat mūsų partnerių laukuose jie gerai peržiemojo. Todėl tikimės, kad tai teigiamai paveiks trąšų ir žemės ūkio technikos prekybą.

Pridedama:

AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.


 Finansų direktorius Tomas Tumėnas
 Tel. (8~45) 507 393
         
 Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
 Tel. (8~45) 507 346

Priedai


LNA_2018-2019_IFRS_6 men_LT.pdf
LNA_6_men_2018-2019_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf
LNA_6_men_2018-2019_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf