Avaldatud: 2019-02-28 14:23:16 CET
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, NELJAS KVARTAL JA 12 KUUD 2018

Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 1 472 tuhande euro suuruse kahjumiga, mis sisaldab nõuete, eelkõige Ida-Euroopa frantsiisipartnerite nõuete allahindlust summas 1 605 tuhat eurot. Eelmise aasta võrreldava perioodi kasum oli 920 tuhat eurot.

Grupi müügitulu vähenes neljandas kvartalis 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 12 281 tuhat eurot. Suurima osatähtsusega müügikanal, jaemüük, vähenes 4% ja oli 11 160 tuhat eurot. Müük vähenes enim Eestis ja Leedus, Läti tulemus oli eelmise aasta tasemel. Jätkuvalt on langustrendis formaalsete rõivaste ning meeste segmendi müük.

Äriklientide (hulgi-, frantsiisi- ja konsignatsiooniklientide) müügitulu oli neljandas kvartalis 604 tuhat eurot vähenedes aastatagusega võrreldes 30%. Languse peamiseks põhjuseks oli Saksamaa ja Kesk-Euroopa kaubamajade ketiga Peek&Cloppenburg teisel poolaastal toimunud koostöötingimuste muudatus, millega lõpetati Montoni kollektsiooni müük enamikes Saksamaa kaubamajades. Teiseks oluliseks müügitulu vähenemise põhjuseks oli jätkuv frantsiisimüügi vähenemine Venemaa, Valgevene ja Ukraina suunal. 

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com neljanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% ja oli 472 tuhat eurot. Neljanda kvartali e‑poe müügist 37% moodustas Monton, mille müügitulu suurenes aastatagusega võrreldes 11%.

Kvartali brutokasum oli 6 368 tuhat eurot vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 754 tuhande euro võrra (4 kv 2017: 7 122 tuhat eurot). Brutokasum vähenes eelkõige langenud müügi mõjul, mida võimendas eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 3 protsendipunkti võrra madalam brutokasumi marginaal (4kv 2018: 51,9%). Marginaali vähenemine tulenes toodete sisseostu hindade tõusust ja suuremates  müügi allahindlustest.

Grupi turustuskulud olid neljandas kvartalis 5 501 tuhat eurot, suurenedes 76 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvanud on jaekanali turustuskulud, mis on tingitud rendilepingutest tulenevatest kulude kasvust ning Soome turule sisenemisega kaasnevatest kuludest.

2018 12 kuud

Ettevõtte kaheteistkümne kuu puhaskahjumiks kujunes 3 141 tuhat eurot, sisaldades ühekordset nõuete allahindluse kulu summas 1 605 eurot (eelkõige Ida-Euroopa frantsiisipartnerite nõuete allahindlus). Eelmise aasta puhaskasum oli 58 tuhat eurot. Negatiivse tulemuse peamiseks põhjuseks oli äriklientide ja jaemüügi müügitulu langus vastavalt ligi 2 miljoni ja 1 miljoni euro võrra ning suurenenud turustuskulud seoses Soome jaeturule sisenemisega.

Kaheteistkümne kuu kokkuvõttes vähenes Baltika müügitulu 6% ja oli 44 691 tuhat eurot. Müügitulu kasvu näitas e-pood 16%-ga, jaemüük vähenes 3% ning äriklientide müük vähenes 31%. Ettevõtte brutokasum oli 22 316 tuhat eurot, mis on 1 354 tuhande euro võrra vähem kui 2017. aastal. 2018. aasta brutokasumi vähenemine on põhjustatud äriklientide müügi, eelkõige Saksamaa ning Ida-Euroopa regiooni klientide müügi vähenemisest. Lisaks mõjutas aasta brutokasumit Eesti turu jaemüügi kahanemine, eriti neljanda kvartali nõrk tulemus ning meeste segmendi müügi langus. Naiste kollektsioonide brutokasum eelmise aastaga võrreldes kasvas ning enim mõjutas tulemuse paranemist Montoni naiste kollektsiooni brutokasumi suurenemine 3% võrra.

Baltika „Strateegia 2022“ tugineb rahvusvahelisele kasvule, kuid seoses moeäri keskkonna muutumisest tingitud madalamate müükidega ning enamike frantsiisipartnerite ootamatult negatiivsete finantstulemustega, on juhatus välja töötanud uue 2019. ja 2020. aasta tegevus- ja finantseerimisplaani. Uus plaan näeb ette radikaalset ärimudeli muutmist sisaldades nii brändiportfelli restruktureerimist, keskendumist koduturgudele, äriprotsesside lihtsustamist kui ka kulude olulist vähendamist. Juhatus on nõukogule esitanud muudatuste kava ning nõukogu otsustab 2019-2020 tegevus- ja finatseerimisplaani lähinädalatel, misjärel teavitatakse sellest ka avalikkust. Kui tegevusplaan nõukogu poolt kinnitatakse, võib see mõjutada juhtkonna hinnanguid teatud nõuete, varude ja põhivarade kaetava väärtuse osas ning kaasa tuua ühekordseid kulusid. Eelnevast tingituna võivad 20.märtsil 2019 avaldatatavad 2018. aasta majandusaastaaruande finantstulemused erineda käesolevas aruandes avaldatud tulemustest.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • Novembris avati Baltika Grupi kõiki brände koondav kontseptsioonipood Vèrenni T1 Mall of Tallinn Kaubanduskeskuses. Uues kontseptsioonis on väljapanek kaupluses grupeeritud kliendi vajaduse põhiselt ehk vastavalt olukorrale, milles rõivaid vaja läheb. Uus pood osutus esimestel kuudel eriti populaarseks meesklientide seas, kelle hinnangul on sellisel viisil välja pandud kauba hulgast lihtsam endale vajalik välja valida.
  • Tulenevalt keerulisest majanduslikust ja poliitilisest olukorrast Ukrainas ja Valgevenes on frantsiisipartnerite müügimahud ja maksevõime oluliselt vähenenud, mistõttu otsustas Baltika 2019. aasta esimeses kvartalis lõpetada ennetähtaegselt frantsiisilepingud Valgevene ja Ukraina partneritega. Venemaa frantsiisipartneriga jätkatakse koostööd, kuid vähendatud mahus. Tulenevalt eelnevast hindas Baltika nõuded Ida-Euroopa partnerite vastu mitte täies ulatuses laekuvateks ning moodustas selleks 2018. aastal allahindluse reserv. Lepingute lõpetamisel väheneb Baltika 2019. aasta hulgimüügi ja frantsiisi müügitulu hinnanguliselt 1 000 tuhat eurot.
  • Seoses konsignatsioonipartneri Montecristo SL kiirelt kasvavate müügimahtudega avati detsembris kaks uut Montoni müügikohta Sloveenia kaubamajades Ljubljanas ja Celjesis.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 31.12.201831.12.2017
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid428704
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 2642 055
Varud11 01610 499
Käibevara kokku12 70813 258
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara286189
Muu pikaajaline vara513487
Materiaalne põhivara1 9862 395
Immateriaalne põhivara1 4801 513
Põhivara kokku4 2654 584
VARA KOKKU16 97317 842
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused7 8291 309
Võlad hankijatele ja muud kohustused5 9345 984
Lühiajalised kohustused kokku13 7637 293
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused1 1655 363
Pikaajalised kohustused kokku1 1655 363
KOHUSTUSED KOKKU14 92812 656
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses4 0798 159
Ülekurss0496
Reservid1 1071 345
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)0-4 872
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-3 14158
OMAKAPITAL KOKKU2 0455 186
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU16 97317 842

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 4 kv 20184 kv 20172018 2017
     
     
Müügitulu12 28112 96944 69147 459
Kliendiboonuste eraldis016016
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist12 28112 98544 69147 475
Müüdud kaupade kulu-5 913-5 863-22 375-23 805
Brutokasum6 3687 12222 31623 670
     
Turustuskulud-5 501-5 425-21 005-20 630
Üldhalduskulud-642-567-2 375-2 387
Muud äritulud (-kulud)-1 645-12-1 621-35
Ärikasum (-kahjum)-1 4201 118-2 685618
     
Finantskulud-149-159-553-521
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 569959-3 23897
     
Tulumaks97-3997-39
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 472920-3 14158
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-1 472920-3 14158
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,040,02-0,080,00
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,040,02-0,080,00


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.comManus


Baltika_Vahearuanne_4Q 2018.pdf