Avaldatud: 2019-02-28 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2018.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

 

JUHTKONNA KOMMENTAAR

ASi Ekspress Grupp ärimahud kasvasid nii neljandas kvartalis kui ka kaheteist kuu lõikes. Kontserni neljanda kvartali müügitulu kasvas 11% ja ulatus 19,5 miljoni euroni ning 12 kuu müügitulu 8% ulatudes 69,1 miljoni euroni. Kontserni 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid seejuures 23% (2017: 16%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustavad 38% (2017: 33%) kogukäibest. 

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus neljandas kvartalis 1,2 miljoni euroni ja 12 kuu arvestuses 4,2 miljoni euroni. Võrreldes 2017. aasta sama perioodiga langes EBITDA neljandas kvartalis 0,3 miljoni euro võrra ja 12 kuu võrdluses 2,5 miljoni euro võrra. Kasumlikkusele avaldas positiivset mõju digitaalsete tulude jätkuv kiire kasv, seda just Eestis ja Leedus. Tulemusele avaldas tugevat survet suur hinnakonkurents ning sisendihindade kasv nii trükiteenuste segmendis kui ka paberväljaannetel meedia segmendis. Kontserni trükikoda on tulenevalt langevatest tiraažidest hinnasurve all, mis on toonud oodatust suurema languse ka segmendi kasumlikkuses. Täiendavalt mõjutasid tulemust kasvanud sisendhinnad, peamiselt tööjõu-, elektri- ja paberikulu. Viimane neist on avaldanud mõju ka Kontserni kirjastusettevõtetele Ekspress Meedia ja Õhtuleht Kirjastus.

Teise poolaasta tulemused sisaldavad olulisel määral ühekordse mõjuga ASi Ajakirjade Kirjastus tegevusvaldkondade töö ümberkorraldamisega seotud kulusid nii AS Ekspress Meedia kui ka AS Õhtuleht Kirjastuse organisatsioonides. Juba 2018. aasta lõpus nägi Kontsern efektiivsuse kasvu ning kontserni teised veebiplatvormid täiendasid positiivselt ajakirjade paberväljaannete sisu, mistõttu näeme 2019. aastal siin efektiivsuse kasvu.

Lisaks tuli kontsernil neljandas kvartalis maha kanda osa 2017. aasta lõpus ASist Ajakirjade Kirjastus ülevõetud raamatulao bilansilisest väärtusest, mis oli kõrgem võrreldes raamatute tegeliku realiseerimismaksumusega. Ühekordsete kulude mõju on 2018. aasta 12-kuu tulemuses kokku ca 0,9 miljonit eurot.

Kontserni strateegia on suunatud digitaalsete tulude kasvule, jätkates kvaliteetse ja lugejate poolt hinnatud sisu tootmist. Samuti jätkame efektiivsuse suurendamist kõikides valdkondades. Tulude kasvule avaldab järjest enam negatiivset mõju asjaolu, et kaks globaalset kontserni, Facebooki ja Google’i, on kasvanud märgatava turuosani kohalikel reklaamiturgudel. Nende kahe ettevõtte Eestis, Lätis ja Leedus müüdud reklaamimahtudest puudub ülevaade. Keeruliseks teeb reklaamikonkurentsi ka asjaolu, et erinevalt kohalikest ettevõtetest ei pea reklaamihiiud maksma oma reklaamituludelt Eesti, Läti ega Leedu makse, kuna teadaolevalt müüvad mõlemad ettevõtted oma reklaami Balti riikide turgudele läbi Iirimaa ettevõtete.

Kontsern on olukorras, kus sotsiaalmeediast alguse saavate probleemide tasandamine jääb kohaliku meedia õlule, samas kui reklaamitulu on maksuvabalt liikumas just välismaiste suurettevõtete kätesse. Kumbki suurtest platvormidest ei kanna kuidagi edasi ega arvestagi kohaliku riigi huvidega.

Neljandas kvartalis korraldas Kontserni suurim meediaattevõte AS Ekspress Meedia mitmeid kontserte, mille hulgast tasub mainida suuremaid: Kadri Voorandi kontsert Saku Suurhallis, aasta parima staari Nublu kontsert Tartus ja spordiüritustest toimusid esmakordselt Eestis jäähokimeeskonna Helsingin Jokerit'e mängud. Läti Delfi viis läbi olulisi eriprojekte nagu "100 aastat 100-päevaga", "Läti asutajad" ning käivitas mitmeid heategevuskampaaniad. Delfi Leedus avaldas "Pravieniskiu Mafija" projektiga seotud raamatu, mis jõudis TOP3 enimmüüdud raamatu hulka Leedus.

Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast meedia ja trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib täiendavaid võimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse tõstmiseks.

 

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2018. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 19,5 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 17,6 miljonit eurot) ning 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 69,1 miljonit eurot (12 kuud 2017: 63,7 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet Media enamusosaluse ostmisest novembris 2017, mis on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes  Kontserni digitaalsete tulude osakaal on IV kvartali lõpuks kasvanud 38%-ni kogukäibest, mis on vaieldamatult kõrgeim protsent. Kontserni 2018. aasta 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2018. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,22 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 1,51 miljonit eurot) ning 2018. aasta 12 kuu EBITDA oli 4,21 miljonit eurot (12 kuud 2017: 6,71 miljonit eurot). EBITDA vähenes 37% võrra võrreldes eelmise aastaga. EBITDA marginaal vähenes 6,1%-ni (12 kuud 2017: 10,5%). 2018. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 0,03 miljonit eurot (12 kuud 2017: 3,15 miljonit eurot), mis andis puhaskasumi marginaaliks 0,0% (12 kuud 2017: 4,9%). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks oli see seotud trükimeedia tulude languse ning suuremate kojukande- ja tööjõukuludega (kasv +8% vs 12 kuud 2017) ning samuti ühekordsete kuludega (12 kuud 2018: 0,90 miljonit eurot), mis on peamiselt seotud ümberkorraldusega ja raamatute erakorralise allahindlusega neljandas kvaratalis. IV kvartalis oli täiendav kahjum osalustelt sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse  (12 kuud 2018: 0,27 miljonit eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 2,2 miljonit eurot ning omakapitali 50,4 miljonit eurot (64% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 2,8 miljonit eurot ning 52,5 miljonit eurot (66% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni netovõlg 13,3 miljonit eurot  (31. detsember 2017: 13,0 miljonit eurot).


ÄRITEGEVUS

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

 

Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)
IV kv 2018IV kv 2017Muutus %12 kuud 201812 kuud 2017Muutus %
Perioodi kohta      
Müügitulu19 49017 60611%69 09663 6998%
EBITDA1 2151 512-20%4 2066 713-37%
EBITDA marginaal (%)6,2%8,6% 6,1%10,5% 
Ärikasum*249630-60%9443 526-73%
Ärirentaablus* (%)1,3%3,6% 1.4%5,5% 
Intressikulud(141)(104)-36%(458)(427)-7%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*(240)508-148%252 952-99%
Puhasrentaablus* (%)-1,2%2,8% 0,0%4,6% 
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
(240)703-134%253 146-99%
Puhasrentaablus (%)-1,2%4,0% 0,0%4,9% 
Varade tootlus (%)-0,3%0,9% 0,0%4,1% 
Omakapitali tootlus (%)-0,5%1,3% 0,0%6,1% 
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)(0,01)0,02 0,000,11 

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudisteportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis, kuni detsembrini 2017 ajakirjade kirjastamist Leedus, kojukandeteenuse osutamist.

Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlusi. Agentuuridele makstavaid mahupõhised ja muud tasud on maha arvatud segmentide reklaamimüügituludest.

 

Segmentide peamised finantsnäitajad

 

 (tuhandetes EUR)Müügitulu
 IV kv 2018IV kv 2017Muutus %12 kuud 201812 kuud 2017Muutus %
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)11 2468 86227%37 24831 75317%
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest7 0935 94419%24 56119 96323%
Trükiteenuste segment7 0526 4969%25 24223 8796%
Kesksed tegevused338686-51%2 3412 486-6%
Segmentidevahelised elimineerimised(1 238)(1 029) (4 342)(4 048) 
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil17 39815 01616%60 48954 07012%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)13 50911 78215%46 71642 60410%
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest7 4826 27219%25 95421 02423%
Trükiteenuste segment7 0526 4969%25 24223 8796%
Kesksed tegevused338686-51%2 3412 486-6%
Segmentidevahelised elimineerimised(1 409)(1 358) (5 204)(5 270) 
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna19 49017 60611%69 09663 6998%

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 IV kv 2018IV kv 2017Muutus %12 kuud 201812 kuud 2017Muutus %
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)1 3331 16814%3 3553 729-10%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)1 2211 08912%3 3294 181-20%
Trükiteenuste segment479952-50%2 4033 734-36%
Kesksed tegevused(450)(529)15%(1 492)(1 201)-24%
Segmentidevahelised elimineerimised(3)0 (2)0 
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil1 3591 590-15%4 2636 261-32%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna1 2151 512-20%4 2066 713-37%

 

EBITDA marginaalIV kv 2018IV kv 201712 kuud 201812 kuud 2017
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)12%13%9%12%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)9%9%7%10%
Trükiteenuste segment7%15%10%16%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil8%11%7%12%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna6%9%6%11%

 

MEEDIA SEGMENT

ONLINE MEEDIA

Me jätkame muudatustega online meedia kajastamises seoses Gemiuse internetikasutajate uuringu metoodika muutmisega Balti riikides (statistika kasutajate kohta ei ole eelmiste andmetega võrreldav).

Olulised edusammud ja märkimisväärsed saavutused riikide lõikes on toodud alljärgnevalt.

Eesti

Olulised arengud ja saavutused kvartali jooksul:

 • Ekspress Meedia uuendas Eesti Ekspressi internetiportaali ja mobiilirakenduse versioone.
 • Ekspress Meedia korraldas mitmeid edukaid kontserte, nt Kadri Voorandi, 2 Quick Starti ja Nubluga ning samuti jäähoki nädalavahetuse Helsingi Jokeritega.
 • Ekspress Meedia lansseeris uue Delfi platvormi.
 • Ekspress Meedia postitas kõigi aegada parima tulemuse digitaalsete tellimuste osas.
 • Ekspress Meedia lansseeris uue podcastide keskuse Delfi Tasku. Podcastid omavad rohket kuulajaskonda.
 • Õhtuleht lansseeris portaali ohtuleht.ee täieliku uuenduse.
 • Õhtulehe digitaalsed tellimused kasvasid jõudsalt ja ajaleht postitas kvartalis 2018. aasta parima tulemuse.

Läti

Olulised arengud ja saavutused kvartali jooksul:

 • Delfi viis läbi edukaid eriprojekte, nagu näiteks "100 aastat 100 päevaga", "10 aastat Parex panga kokkukukkumisest", "Läti asutajad", "Edetabel: 2018. aasta kokkuvõte".
 • Cālis sai tunnustuse Läti ombudsmanilt oma tegevuse eest puuetega inimeste, eriti laste, toetamisel.
 • Delfi oli esindatud Läti Digital Freedom Festivalil Delfi Media Lab lavaga, kus osalseid rahvusvahelised külalisesinejad.
 • Delfi algatas eduka sotsiaal- ja heategevuskampaania puuetega lähedaste hooldajatele.
 • Delfi meediapartnerluste seas olid Läti rahvuslik filmiauhind "Lielais Kristaps", Läti rahvuslik teatriauhind ja Techchill konverents.
 • Delfi lansseeris oma uudisteportaali uuenenud versiooni.
 • Delfi lansseeris populaarsete podcastide alamrubriigi, kus on ühest kohast kättesaadav suurim kogus Läti podcaste.

Leedu

Olulised arengud ja saavutused kvartali jooksul:

 • Delfi andis välja raamatu projekti “Pravieniskiu Mafija” raames, mis jõudis raamatumüügi edetabeli TOP3e.
 • Delfi viis 100 last lennukiga Lapimaale kohtuma jõuluvana, põhjapõtrade ja laikadega: https://www.delfi.lt/apps/laplandija/.
 • Delfi ajakirjanikud Edgaras Savickas ja Tomas Janonis said Leedu ajakirjanike ühingu ja Transparency Internationali auhinna korruptsioonivastaste artiklite eest.
 • Delfi lansseeris uue podcastide platvormi https://www.delfi.lt/klausyk/
 • Delfi lansseeris IOS rakenduse uuenduse.

 

TRÜKIMEEDIA

Eesti Ajalehtede Liidu andmete põhjal on Õhtuleht 2018. aastal tervikuna jätkuvalt suurima tiraažiga päevaleht Eestis. Jaanuaris ja detsembris oli suurima tiraažiga ajaleht Maaleht. Viimase 12 kuu joosul on viie suurima ajalehe tiraažid langenud umbes 10 600 eksemplari.

2018. aasta IV kvartali meediasegmendi müügitulu oli kokku 13,5 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 11,8 miljonit eurot) ja 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli kokku 46,7 miljonit eurot (12 kuud 2017: 42,6 miljonit eurot). Müügitulu suurenes 10% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv on peamiselt seotud reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet enamusosaluse omandamisega eelmise aasta novembris, mis on koos Delfidega kasvatanud oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes.

Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole me turuosa kaotanud ja tulud kasvavad. IV kvartali lõpuks ulatused kontserni digitaalsed tulud 38%-ni kogutuludest. Kontserni digitaalsed tulud 2018. aasta 12 kuu jooksul suurenesid 23% võrreldes sama perioodiga möödunud aastal.

2018. aasta IV kvartalis oli meediasegmendi EBITDA 1,2 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 1,1 miljonit eurot) ja 2018. aasta 12 kuu EBITDA oli 3,3 miljonit eurot (12 kuud 2017: 4,2 miljonit eurot), vähenedes 20% võrreldes eelmise aastaga. Madalam kasumlikkus on seotud trükimeedia vähenemise ja kõrgemate trüki-, kojukande- ja tööjõukuludega, ümberkorraldusega seotud ühekordsete kuludega summas 0,5 miljonit eurot (AS Ajakirjade Kirjastus) ja raamatutega mahakandmisega summas 0,1 miljonit eurot.

1. juunil 2018 toimus ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus ümberkorraldamine. Igakuiste ajakirjade väljaandmine viidi Ekspress Meedia alla ja iganädalaste ajakirjade väljaandmine viidi Õhtuleht Kirjastus (endise nimega SL Õhtuleht) alla. Alates samast päevast ühendati Ajakirjade Kirjastus ja SL Õhtuleht ja ettevõte kannab nüüd nime Õhtuleht Kirjastus.

 

KINNISVARAPORTAAL

Neljanda kvaratali lõpuks õnnestus tänu turundus- ja müügitegevusele kinnisvaraportaalil Kinnisvara24.ee edastada oma peamist konkurenti city24.ee, seda nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas. 

Detsembri lõpus oli lehel Kinnisvara24.ee 23 660 kuulutust, mis oli 3% rohkem kui konkurendil city24.ee portaalil. Detsembris oli lehel 8% rohkem unikaalseid külastajaid kui konkurendil.

Detsembri lõpus oli 315 kinnisvarabürood ja 635 tavakasutajat avaldanud oma kuulutused portaalis. Portaaliga liitunud maaklerite arv oli  1 780.

 

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

AS Printalli 2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 7,1 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 6,5 miljonit eurot) ning 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 25,2 miljonit eurot (12 kuud 2017: 23,9 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga ja seda mõjutas peamiselt kõrgem paberihind. Trükiteenuste müügitulu on langenud Eestis peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride langusega. 2018. aasta IV kvartali EBITDA oli 0,5 miljonit eurot (IV kvartal 2017: 1,0 miljonit eurot) ning 2018. aasta 12 kuu EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (12 kuud 2017: 3,7 miljonit eurot). EBITDA vähenes 36% võrreldes eelmise aastaga. Seda mõjutasid peamiselt kõrgemad sisendhinnad (paber, tööjõud, elekter ja maagaas jne.) ja samuti tihedam konkurents, mis avaldas negatiivset survet müügimarginaalidele. 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub tihe konkurents müügihindade osas. Trükitavate tiraažide müügimahud on vähenenud, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks sisendhindade (sh tööjõud, paber, elekter) kallinemine.

AS Printalli 2018. aasta 12 kuu müügitulu osakaal väljaspool Eestit on 61% (12 kuud 2017: 57%).

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

 

Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)
IV kv 2018IV kv 2017Muutus %12 kuud 201812 kuud 2017Muutus %
Perioodi kohta      
Müügitulu17 39815 01616%60 48954 07012%
EBITDA1 3591 590-15%4 2636 261-32%
EBITDA marginaal (%)7,8%10,6% 7,0%11,6% 
Ärikasum*511840-39%1 2113 475-65%
Ärirentaablus* (%)2,9%5,6% 2,0%6.4% 
Intressikulud(138)(97)-43%(443)(400)-11%
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil(261)(233)-12%(273)(2)-16767%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*(240)508-147%252 952-99%
Puhasrentaablus* (%)-1,4%3,4% 0,0%5,5% 
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
(240)703-134%253 146-99%
Puhasrentaablus (%)-1.4%4,7% 0,0%5,8% 
Varade tootlus (%)-0,3%0,9% 0,0%4,2% 
Omakapitali tootlus (%)-0,5%1,3% 0,0%6,1% 
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)(0,01)0,02 0,000,11 

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

Bilanss

(tuhandetes EUR)
ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
31.12.201831.12.2017Muutus %31.12.201831.12.2017Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara15 63116 725-7%13 83113 8270%
Põhivara63 28662 5971%62 90762 1301%
Varad kokku78 91779 322-1%76 73875 9571%
  sh raha ja pangakontod2 2282 818-21%1 2681 07318%
  sh firmaväärtus39 79939 9200%37 96937 9690%
Lühiajalised kohustused14 20711 08128%12 1868 37246%
Pikaajalised kohustused14 27615 747-9%14 11815 091-6%
Kohustused kokku28 48326 8286%26 30423 46312%
  sh võlakohustused15 55415 791-2%15 47415 2571%
Omakapital50 43452 494-4%50 43452 494-4%

 

Finantssuhtarvud (%)ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
31.12.201831.12.201731.12.201831.12.2017
Omakapitali osakaal (%)64%66%66%69%
Võla ja omakapitali suhe (%)31%30%31%29%
Võla ja kapitali suhe (%)21%20%22%21%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)3,702,353,632,44
Likviidsuskordaja1,101,511,131,65

 

  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDAKasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%) Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%) Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%)Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Dividendi määr (%)Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum
Võla ja omakapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordajaEBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
LikviidsuskordajaKäibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%)Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%)Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)31.12.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid1 2681 073
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9 1549 918
Ettevõtte tulumaksu nõuded274
Varud3 3822 832
Käibevara kokku13 83113 827
Põhivara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 5881 749
Edasilükkunud tulumaksu vara4447
Investeeringud ühisettevõtetesse2 3452 372
Investeeringud sidusettevõtetesse 319354
Materiaalne põhivara11 92112 189
Immateriaalne põhivara46 69145 419
Põhivara kokku62 90762 130
VARAD KOKKU76 73875 957
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused1 356166
Võlad ja ettemaksed10 8018 095
Ettevõtte tulumaksu kohustused29111
Lühiajalised kohustused kokku12 1868 372
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused14 11815 091
Pikaajalised kohustused kokku14 11815 091
KOHUSTUSED KOKKU 26 30423 463
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus8768
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 531
Jaotamata kasum16 52618 762
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku50 34752 426
OMAKAPITAL KOKKU 50 43452 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU76 73875 957

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)IV kv 2018IV kv 201712 kuud 201812 kuud 2017
Müügitulu17 39815 01660 48954 070
Müüdud toodangu kulu(13 884)(11 900)(48 874)(42 869)
Brutokasum 3 5133 11511 61511 201
Muud äritulud1736663941 383
Turunduskulud(930)(821)(3 108)(2 898)
Üldhalduskulud(2 211)(1 884)(7 609)(5 921)
Muud ärikulud(33)(42)(82)(97)
Ärikasum5111 0341 2113 669
Intressitulud2536143173
Intressikulud(138)(97)(443)(400)
Muud finantstulud/(kulud)(52)170(103)117
Kokku finantstulud/(kulud)(165)108(403)(109)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt(261)(233)(273)(2)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(243)(17)(234)(68)
Kasum enne tulumaksustamist(158)8923023 490
Tulumaks(83)(190)(276)(344)
Aruandeperioodi  kasum(240)703253 146
Aruandeperioodi  kasum, mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele(262)69663 140
Vähemusosalusele216196
Koondkasum kokku(240)703253 146
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele(262)69663 140
Vähemusosalusele216196
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta(0,01)0,020,000,11

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)12 kuud 201812 kuud 2017
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum1 2113 669
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus3 0522 787
Tulu äritegevusega seotud varade müügist0(194)
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(5)(11)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus(397)(105)
Varude muutus(550)(62)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus2 449(497)
Rahavood põhitegevusest5 7605 587
Makstud ettevõtte tulumaks(379)(371)
Makstud intressid(462)(448)
Rahavood äritegevusest kokku4 9204 769
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütarettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)0(546)
Sidusettevõtte ost0(74)
Muude investeeringute ost ja tagasilaekumised(995)(785)
Kasum ettevõtte varade müügist0130
Saadud intressid127169
Põhivara soetamine(3 082)(2 023)
Põhivara müük2912
Antud laenud(700)(2 227)
Antud laenude tagasimaksed1 7631 054
Rahavood investeerimistegevusest kokku(2 858)(4 290)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Makstud dividendid(2 085)(1 787)
Saadud dividendid056
Tasutud kapitalirendi maksed(74)(71)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus1 19192
Saadud laenud1 0000
Saadud laenude tagasimaksed(1 900)(552)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(1 868)(2 261)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS194(1 782)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 0732 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus1 2681 073

 

Lisainformatsioon:
         Signe Kukin
         Kontserni finantsjuht
         AS Ekspress Grupp 
         +372 669 8381
         signe.kukin@egrupp.ee

 

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.

Manus


EG_IV_kvartal_2018_EST.pdf