Avaldatud: 2019-02-27 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2018. a IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

2018. aasta IV kvartalis ja aasta kokkuvõttes kasvasid nii Tallinna Sadama müügitulu kui ka korrigeeritud EBITDA. Müügitulu moodustas IV kvartalis 29,6 mln eurot ja aastas kokku 130,6 mln eurot. Korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 14,7 mln eurot kasvades 14,6%.Puhaskasum suurenes neljandate kvartalite võrdluses 7,6 mln euro võrra.
                        
2018. aasta korrigeeritud EBITDA oli 74,4 miljonit eurot ehk 11,8% suurem kui 2017.aastal.  Aasta puhaskasumiks kujunes 24,4 mln eurot, mis jäi eelmise aasta puhaskasumile alla 2,0 mln euro võrra, 14,2 mln euro võrra suurema dividendide tulumaksukulu tõttu 2018. aastal seoses rekorddividendi maksmisega.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutasid  ettevõtte müügitulu suurenemist nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes kõige enam multifunktsionaalse jäämurdja Botnica töö juunist novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana ning vedellasti mahtude ja -tulude kasv. „Aasta tulemusse andis olulise panuse ka suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu,“ selgitas Kalm.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 IV kvIV kv+/-20182017+/-
 20182017    
Müügitulu29,627,19,2%130,6121,37,7%
Korrigeeritud EBITDA14,712,814,6%74,466,511,8%
Korrigeeritud EBITDA marginaal49,7%47,3%2,456,9%54,8%2,1
Ärikasum9,01,6471,4%52,140,329,2%
Tulumaks0,10,013,3%-26,2-12,0119,1%
Perioodi kasum8,61,0769,6%24,426,4-7,6%
Investeeringud6,16,4-4,1%14,335,8-60,2%


 31.12.201831.12.2017+/-
Varade maht623,6597,14,4%
Intressi kandvad võlakohustused213,6235,6-9,3%
Muud kohustused42,435,718,8%
Omakapital367,7325,812,9%
Aktsiate arv263,0185,242,0%

Müügitulu
Müügitulu kasvas 2018. aasta IV kvartalis 2,5 mln euro ehk 9,2% võrra ning aasta kokkuvõttes 9,3 mln eurot ehk 7,7%, viies müügitulu kokku rekordilise 130,6 mln euroni. Kõige enam mõjutas aasta müügitulu kasvu segment muud (kasv 4,3 mln eurot ehk 95%) seoses jäämurdja Botnica suvetööga juuni lõpust novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana.
Reisiparvlaevade segmendis oli müügitulu kasv IV kvartalis 0,4 mln eurot ehk 5% peamiselt seoses Eesti tarbija- ja kütusehinnaindeksite tõusust tingitud kõrgematest tasumääradest. Aasta kokkuvõttes kasvas reisiparvlaevade segmendi tulu 3,0 mln eurot ehk 11,1% peamiselt suveperioodiks (juuni-august) täiendava laeva liiniletoomise mõjul.
Kaubasadamate segmendi müügitulu suurenes peamiselt vedellasti mahu jätkuvast kasvust IV kvartalis, kasvatades segmendi müügitulu 41,7 mln euroni aasta kokkuvõttes ehk 4,9%.
Reisisadamate segmendi müügitulu IV kvartalis pisut vähenes, kuid aasta kokkuvõttes siiski suurenes tänu reisijate arvu kasvule, mida toetas eelkõige kruiisireisijate arvu kasv.

EBITDA
IV kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 1,9 mln euro võrra, eelkõige multifunktsionaalse jäämurdja Botnica novembris lõppenud suvetöö tulu, kui ka suurenenud vedellasti kaubamahu mõjul. Aasta kokkuvõttes kasvas korrigeeritud EBITDA 7,9 mln euro võrra 74,4 mln euroni. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 2018. aastal eelneva aastaga võrreldes 54,8%lt 56,9%le, tulude kasvu ja kulude vähenemise koosmõjul.

Puhaskasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2018. aastal 12,2 mln euro ehk 32% võrra 50,6 mln euroni. IV kvartali tulumaksueelne kasum kasvas 7,6 mln euro võrra. Seoses rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega 2018. aastal (2017: 48 mln eurot) kasvas tulumaksukulu 14,2 mln euro võrra 26,2 mln euroni. Suurema tulumaksukulu mõjul jäi 2018. aasta puhaskasum summas 24,4 mln eurot aga 2,0 mln euro võrra alla 2017. aasta puhaskasumile. IV kvartali tulemuseks oli puhaskasum summas 8,6 mln eurot (2017: 1,0 mln eurot). 

Investeeringud
2018. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 3,7 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 14,3 mln eurot. See on 60% vähem kui eelmisel aastal, mil investeeringuid tehti summas 35,8 mln eurot, millest aga 20 mln eurot oli seotud uute reisiparvlaevade ehitusega. 2018. aasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatse liikluse juhtimissüsteemi (Tark Sadam) kasutuselevõtuga ning D-terminali hoone rekonstrueerimise alustamisega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes31.12.201831.12.2017
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid42 5636 954
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 0179 271
Varud305301
Käibevara kokku50 88516 526
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtetesse1 5691 256
Muud pikaajalised nõuded196272
Materiaalne põhivara568 965577 125
Immateriaalne põhivara2 0241 958
Põhivara kokku572 754580 611
   
Varad kokku623 639597 137
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised15 76621 989
Tuletisinstrumendid 425609
Eraldised1 9571 503
Sihtfinantseerimine174303
Maksuvõlad5 844698
Võlad tarnijatele ja muud võlad9 5177 810
Lühiajalised kohustised kokku33 68332 912
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised197 846213 611
Sihtfinantseerimine23 41823 826
Muud  võlad1 018996
Pikaajalised kohustised kokku222 282238 433
   
Kohustised kokku255 965271 345
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000185 203
Ülekurss44 4780
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-425-609
Eelmiste perioodide jaotamata kasum17 67896 253
Perioodi kasum24 42326 425
Omakapital kokku367 674325 792
   
Kohustised ja omakapital kokku623 639597 137


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne:

     
tuhandetes eurodes IV kv 2018IV kv 201720182017
     
Müügitulu29 57227 089130 635121 295
Muud tulud1582318164 808
Tegevuskulud-9 347-9 348-37 360-41 041
Tööjõukulud-5 508-4 962-19 420-17 957
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 829-11 397-22 345-26 430
Muud kulud-34-35-251-358
Ärikasum9 0121 57852 07540 317
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud20103333
Finantskulud-464-619-2 003-2 318
Finantstulud ja -kulud kokku-444-609-1 970-2 285
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
-18-24517348
Kasum enne tulumaksustamist8 55094550 62238 380
     
Tulumaks5145-26 199-11 955
Perioodi kasum8 60199024 42326 425
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 8 601990 24 42326 425
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,030,010,110,14
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,030,010,110,14


Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

   
tuhandetes eurodes20182017
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha138 746127 814
Muude tulude eest laekunud raha104450
Maksed tarnijatele-43 660-48 658
Maksed töötajatele ja töötajate eest-16 461-14 824
Maksed muude kulude eest-366-744
Makstud tulumaks dividendidelt-21 250-20 612
Äritegevusest laekunud raha57 11343 426
   
Materiaalse põhivara soetamine-11 941-25 171
Immateriaalse põhivara soetamine-618-1 346
Materiaalse põhivara müük12524
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest0349
Saadud dividendid204178
Saadud intressid1819
Investeerimistegevuses kasutatud raha-12 325-25 447
   
Aktsiakapitali sissemaksed119 8830
Võlakirjade emiteerimine0105 000
Võlakirjade lunastamine-12 650-111 250
Saadud laenude tagasimaksed-6 766-6 766
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus-2 5652 565
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed-7-3
Makstud dividendid-105 000-48 000
Makstud intressid-2 023-2 459
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-51-30
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha-9 179-60 943
   
RAHAVOOG KOKKU 35 609-42 964
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses6 95449 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus35 609-42 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus42 5636 954


Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q4 2018 EST.pdf