Avaldatud: 2019-02-25 20:59:43 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2018 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,87 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2018 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2018. aasta 12 kuu puhaskahjum -28 649 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00637 eurot.

Seisuga 31.12.2018 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 797 962 eurot. Ühingu omakapital oli 1 789 049 eurot, mis moodustas 99,50% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.201831.12.2017
Raha73 29678 106
Nõuded ja ettemaksud3 1929 231
Käibevara kokku76 48887 337
Kinnisvarainvesteeringud1 721 4741 791 474
Põhivara kokku1 721 4741 791 474
AKTIVA KOKKU1 797 9621 878 811
Võlad ja ettemaksed8 91361 113
Lühiajalised kohustused kokku8 91361 113
Kohustused kokku8 91361 113
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-1 023 569-994 920
Omakapital kokku  1 789 0491 817 698
PASSIVA KOKKU1 797 9621 878 811

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR20182017
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-8 864-34 225
Brutokahjum-8 864-34 225
Üldhalduskulud-21 445-45 869
Muud äritulud1 6580
Ärikahjum-28 651-80 094
Neto finantstulu (-kulu)234
KAHJUM ENNE TULUMAKSU-28 649-80 060
Tulumaks0-52 475
PERIOODI PUHASKAHJUM-28 649-132 535
PERIOODI KOONDKAHJUM-28 649-132 535

Joakim Helenius
Nõukogu esimees
+372 667 9200


Manus


2018 IV kv vahearuanne EST.pdf