Avaldatud: 2019-02-24 22:50:00 CET
PRFoods
Poolaastaaruanne

PRF: AS-i PRFoods 2. kvartali ja 6 kuud 2018/2019 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Ülevaade majandustegevusest

Juhtkonna kommentaar

Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõpeb 30.06.2019. Aruandes on võrdlusandmetena kasutatud 2017. aasta 4. kvartali ja 2. poolaasta andmeid. 2. kvartal on kalendriaasta 4. kvartal, 3. kvartal on kalendriaasta 1. kvartal ja 4. kvartal on kalendriaasta 2. kvartal.

2. kvartali tulemused valmistasid pettumust mitmete Soomes kaotatud private label lepingute tõttu. Soome turul on konkurents suuremahulistele private label lepingutele märgatavalt kasvanud ning nende lepingute kasumlikkus on surve all. Traditsiooniliselt on see toonud meile 4. kvartalis mahtude kasvu ja kasumlikkuse. Juhtkond on reageerinud alustades kulude kokkuhoidu Eesti ja Soome üksustes, kus oli kasumlikkuse langus kõige märkimisväärsem. Me ootame ainuüksi Eestis aastast kokkuhoidu üle 300 000 euro peale kokkuhoiu algust 3. kvartali lõpus. Juhtkond avaldab üksikasjalikuma kokkuhoiu kava 3. kvartali aruandes.

2. kvartali tulemused vähendasid ka 1. poolaasta tulemust. EBITDA Eesti ja Soome üksustest kokku oli 2,3 miljoni euro võrra madalam. Trio Tradingu madalam tulemus oli planeeritud tulenevalt värske kala strateegia muutusest – lõpetasime kala vahendusmüügi teistele kalatöötlejatele. Heimon Kala ja Vetteli tulemused nõuavad juhtkonna uudset tegevusplaani. 2. poolaastal oleme private label müükides agressiivsemad, valmistades samal ajal ette nende müükide kompenseerimist kõrgema marginaaliga omatoodete otsemüügi näol jaekettidele, mis on Eestis juba toimumas. Kahjuks on see protsess võtnud eeldatust rohkem aega nii sisemistel kui välistel põhjustel. Väliselt võtab jaekettidel aega, et kohanduda klientide muutuvate nõudmistega. Sisemiselt peame parandama muutuste kiirust. Meil on hea meel teatada, et esimesed jaeketid on võtnud omaks meie pood-poes kontseptsiooni ning me loodame märkimisväärselt laiendada oma uut lähenemist jaemüügile 2019/2020 aastal. Oleme ka lõpetanud John Ross Jr kaubamärgi uuendamise ja toome selle turule 3. kvartalis.

Meie Suurbritannias asuva tütarettevõtte John Ross Jr müük kasvas 5% võrra, aga veelgi olulisem on EBITDA kasv 35% võrra esimese kuue kuuga. On ilmne, et John Ross Jr on teel müükide kasvu ja oluliselt suurenenud kasumlikkuse poole peale John Ross Jr ja Coln Valley tegevuse ühendamist Aberdeenis.

Me ootame oma Suurbritannia üksuste tulemuslikkuse kasvu. Oleme astunud vajalikke samme kindlustamaks meie Suurbritannia tehase jätkuvat varustatust toorainega, kuna Brexit lisab selgelt mõningast ebakindlust. Juhtkond avaldab täiendavat informatsiooni meie Suurbritannia tegevuse kohta.

Biomassi ümberhindlus oli oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sellel on kaks peamist põhjust. Osaliselt alustasime väiksema mahuga ning suve alguse biomassi juurdekasv oli väiksem, kuid samas võimaldas meil 3. kvartali parem ilm kala suuremaks kasvatada ning enamus kala väljapüügist jäi novembrisse.

Me tegeleme aktiivselt uute kalakasvatuslubade taotlemisega Eestis ja kaks meie taotlustest on juba menetlemisel. Me loodame juba 2019. aasta hooajal suurendada mõnevõrra kalakasvatusmahtusid Eestis ja usume, et märkimisväärsem kalakasvatusmahtude suurenemine jääb aastasse 2020.

6 kuu konsolideeritud tulemused on järgnevad:

  • Auditeerimata konsolideeritud käive 46,12 miljonit eurot, kahanemine -3,86 miljonit eurot ehk -7,7%.
  • Brutomarginaal 16,6%, kahanemine -1,4 protsendipunkti ehk -7,8%.
  • Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju -1,56 miljonit eurot (2. pa 2017: negatiivne mõju -1,66 miljonit eurot).
  • Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele -0,02 miljonit eurot (2. pa 2017: negatiivne mõju -0,28 miljonit eurot).
  • EBITDA äritegevusest +3,48 miljonit eurot, kahanemine -2,03 miljonit eurot.
  • EBITDA +1,90 miljonit eurot, kahanemine -1,67 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +1,92 miljonit eurot, kahanemine -1,93 miljonit eurot).
  • Ärikasum +0,80 miljonit eurot, kahanemine -1,71 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +0,83 miljonit eurot, kahanemine -1,97 miljonit eurot).
  • Puhaskasum +0,36 miljonit eurot, kahanemine -1,98 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +0,39 miljonit eurot, kahanemine -2,24 miljonit eurot).

Kvartaalne presentatsioon avaldatakse meie kodulehel hiljemalt 8. märtsil.

VÕTMENÄITAJAD 

Kasumiaruanne, milj EUR4kv 20183kv 20182kv 20181kv 20184kv 20173kv 2017
Müügitulu26,719,422,122,732,018,0
Brutokasum4,73,01,82,46,62,5
EBITDA äritegevusest2,41,1-0,20,74,31,2
EBITDA0,81,10,30,61,62,0
EBIT0,20,6-0,20,11,01,5
EBT0,00,4-0,5-0,20,81,3
Puhaskasum (-kahjum) 0,20,1-1,1-0,21,21,1
Brutorentaablus17,7%15,2%7,9%10,6%20,5%13,6%
Äritegevuse EBITDA marginaal9,1%5,4%-1,1%3,1%13,4%6,7%
EBITDA marginal2,9%5,8%1,2%2,5%4,9%11,1%
EBIT marginal0,9%3,0%-1,1%0,2%3,1%8,5%
EBT marginal0,1%1,8%-2,3%-0,9%2,5%7,3%
Puhasrentaablus0,8%0,7%-5,1%-1,0%3,9%6,2%
Tegevuskulude suhtarv11,2%13,5%12,0%10,5%9,3%11,1%


Bilanss, milj EUR31.12.201830.09.201830.06.201831.03.201831.12.2017
Netovõlgnevus20,021,918,116,716,6
Omakapital24,224,123,324,324,7
Käibekapital1,02,02,84,65,3
Varad65,564,565,566,468,6
Likviidsuskordaja1,0x1,1x1,1x1,2x1,2x
Omakapitali suhtarv37,0%37,4%35,6%36,6%36,0%
Finantsvõimendus45,2%47,6%43,7%40,7%40,1%
Võlakordaja0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Netovõlg/EBITDA5,1x3,8x3,1x2,6x3,1x
Omakapitali tootlus-4,0%0,1%0,2%8,6%5,8%
Varade tootlus-1,5%0,0%0,1%4,1%2,7%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.12.201831.12.201730.06.2018
VARAD   
Raha ja ekvivalendid4 9106 4915 960
Nõuded ja ettemaksed6 4708 9824 706
Varud11 55311 74712 678
Bioloogilised varad4 7195 5666 498
Käibevara kokku27 65232 78629 842
    
Edasilükkunud tulumaksuvara49222153
Pikaajalised finantsinvesteeringud134102134
Materiaalne põhivara14 56913 22512 764
Immateriaalne vara23 04622 29422 604
Põhivara kokku37 79835 84335 655
VARAD KOKKU65 45068 62965 497
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Võlakohustused14 22410 10512 562
Võlad ja ettemaksed12 18417 11514 254
Sihtfinantseerimine241306216
Lühiajalised kohustused kokku26 64927 52627 032
    
Võlakohustused 10 70612 95711 487
Võlad ja ettemaksed51900
Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0942 2672 441
Sihtfinantseerimine1 2571 1441 226
Pikaajalised kohustused kokku14 57616 36815 154
KOHUSTUSED KOKKU41 22543 89442 186
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad-390-390-390
Kohustuslik reservkapital514848
Realiseerimata kursivahed-701737
Jaotamata kasum (-kahjum)2 1303 0961 904
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa23 46524 67123 313
Väikeaktsionäridele kuuluv osa76064-2
OMAKAPITAL KOKKU24 22524 73523 311
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU65 45068 62965 497

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '0004kv 20184kv 20172pa 20182pa 2017
Müügitulud26 72931 99246 12249 982
Müüdud kaupade kulu-22 011-25 428-38 448-40 967
Brutokasum4 7186 5647 6749 015
     
Tegevuskulud-2 996-2 970-5 619-4 962
  Turundus- ja müügikulud-2 084-2 131-3 927-3 506
  Üldhalduskulud-912-839-1 692-1 456
Muud äritulud/-kulud136124303114
Bioloogiliste varade ümberhindlus-1 628-2 727-1 555-1 655
Ärikasum (-kahjum)2309918032 512
  Finantstulud152193
  Finantskulud-228-204-454-413
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)177893682 102
  Tulumaks205446-4241
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)2221 2353642 343
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa1301 1662292 279
Väikeaktsionäridele kuuluv osa926913564
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku2221 2353642 343
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed-101-229-77-305
Kokku koondkasum (-kahjum)1211 0062872 038
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa299371521 974
Väikeaktsionäridele kuuluv osa926913564
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku1211 0062872 038
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,020,000,05
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,020,000,05

Indrek Kasela
AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus


PRF_vahearuanne_6k2018_2019.pdf