Avaldatud: 2019-02-14 07:05:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


2018. aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud vaba rahavoogu 3,151 miljonit eurot (2017 12 kuud: 2,408 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist, ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes, saaks EfTEN Real Estate Fund III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale (80% vabast rahavoost moodustab brutodividend) maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,378 miljonit eurot (74 senti aktsia kohta). Samas lubab kontserni raha jääk 2018. aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb Fondi juhatus 2019. aasta kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,055 miljonit eurot (95 senti aktsia kohta), mis on 28% kõrgem dividendi määr kui näeb ette fondi dividendipoliitika. Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele netodividende 68 senti aktsia kohta.


Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 8,672 miljonit eurot (2017 12 kuud: 7,300 miljonit eurot), kasvades aastaga 19%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, edukustasukulu, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu oli 2018. aasta jooksul kokku 6,763 miljonit eurot (2017 12 kuud: 5,659 miljonit eurot), kasvades aastaga 19,5%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 6,299 miljonit eurot (2017 12 kuud: 6,574 miljonit eurot). Väiksem puhaskasum 2018. aastal on tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis sellel aastal oli kokku 1,562 miljonit eurot, eelmisel aastal aga 2,855 miljonit eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta 12 kuu tulemusel 96% (2017 12 kuud: 98%). Seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2017: 2%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2018. aasta jooksul müügitulust kokku 22,3%. 2017. aasta 12 kuu jooksul jäi sama näitaja 22,8 % tasemele.

Kontserni varade maht 31.12.2018 seisuga oli 108,503 miljonit eurot (31.12.2017: 97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95%  (31.12.2017: 91%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul 8,9%. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas 2,191 miljonit eurot (2017 aasta kevadel: 1,503 miljonit eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2018. aasta jooksul kasvanud 13,7%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2018. majandusaasta tulemusel 17,6% (2017 12 kuud: 21,6%).

2018. aasta jooksul laekus Kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 7,692 miljonit eurot. Lisaks refinantseeris Leedus Saules Miestase kaubanduskeskust omav tütarettevõte oma laenu, saades 1,8 miljonit eurot lisavahendeid, mida Kontsern kasutas investeeringuteks uutesse projektidesse. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 1,8% (31.12.2017: 1,73%) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2017: sama).

EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2018. aasta aprillis maksis EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 2,191 miljonit eurot (2017: 1,5 miljonit eurot). 


Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2018. aasta lõpu seisuga on kontsernil 10 (31.12.2017: 8) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,787 miljonit eurot (31.12.2017: 88,4 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 94,627 miljonit eurot (31.12.2017: 81,7 miljonit eurot).

Bilansipäevajärgselt, 6. veebruaril 2019, soetas kontserni tütarettevõte EfTEN Kolmas OÜ Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud. Kinnistute soetusmaksumus on 3 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas 1,8 miljonit eurot.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 IV kvartal12 kuud
 2018201720182017
€ tuhandetes    
Müügitulu2 3291 9658 6727 300
Müüdud teenuste kulu-135-91-319-167
Brutokasum2 1941 8748 3537 133
     
Turustuskulud-103-109-435-444
Üldhalduskulud-389-361-1 225-1 556
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest6005391 5622 855
Muud äritulud ja -kulud-432345
Ärikasum2 2981 9758 2588 033
     
Finantskulud-380-189-1 096-691
Kasum enne tulumaksu1 9181 7867 1627 342
     
Tulumaksukulu-167-510-863-768
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 7511 2766 2996 574
Kasum aktsia kohta    
  - tava0,540,421,962,39
  - lahustatud0,540,421,962,39KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 31.12.201831.12.2017
€ tuhandetes  
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid4 8598 133
Nõuded ja viitlaekumised673641
Ettemakstud kulud4637
Käibevara kokku5 5788 811
   
Pikaajalised nõuded2449
Kinnisvarainvesteeringud102 78788 390
Materiaalne põhivara11437
Immateriaalne põhivara04
Põhivara kokku102 92588 480
VARAD KOKKU108 50397 291
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Laenukohustused8 1052 109
Tuletisinstrumendid18958
Võlad ja ettemaksed1 0191 848
Lühiajalised kohustused kokku9 3134 015
   
Laenukohustused44 74343 667
Muud pikaajalised võlad457360
Edasilükkunud tulumaksukohustus3 4962 864
Pikaajalised kohustused kokku48 69646 891
Kohustused kokku58 00950 906
   
Aktsiakapital32 22532 225
Ülekurss3 6583 658
Kohustuslik reservkapital621293
Jaotamata kasum13 99010 209
Omakapital kokku50 49446 385
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU108 50397 291Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.eeManus


EfTEN Real Estate Fund III_vahearuanne_12kuud_IV kvartal_2018_EST.pdf