Avaldatud: 2019-02-14 07:00:00 CET
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2018. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 119,2 miljonit eurot ja 12 kuu müügitulu 418 miljonit eurot. Kontserni 2018. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 7 miljonit eurot ja 12 kuu oma 19,3 miljonit eurot. Nii 12 kuu müügitulu kui puhaskasum kasvas 32%, võrreldes 2017. aastaga. Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 1 euro aktsia kohta ehk 92% eelmise aasta kasumist.

Merko Ehituse juhtkond on viimastel aastatel viinud ellu strateegiat, mille kohaselt pool kontserni ärist võiks olla väljaspool Eestit, ja suurendanud investeeringuid korteriarendusse. 2018 oli ehitusmahtude osas erandlik aasta, mil kontserni müügitulu kasvas kõikides Balti riikides, sealhulgas kahekordistus Lätis. Müügitulu kasvu toetas eelkõige mitu töös olevat suurobjekti Lätis ja Eestis, mille ehitustööd lõppesid 2018. aastal või lõppevad 2019. aasta esimesel poolaastal. Kõik riigid, kus kontsern tegutseb, ja kontserni peamised tegevusvaldkonnad olid kasumis ning müügitulu kasvu toel suurenes ka kontserni puhaskasum.

Tulenevalt ehituse sisendhindade ja töötasude tõusust oli 2018. aastal ehitusturu olukord jätkuvalt keeruline, eriti kontserni varasematel aastatel sõlmitud fikseeritud hinnaga lepingute osas. Lisaks suurendasid projekteerimis- ja alltöövõtu ressursi kättesaadavuse probleemid ehitusprojektide tähtajaks valmimise ja rahalisi riske. Ehitushindade tõus hakkas 2018. aastal pidurdama uute tellimuste mahtu turul, mis tihendas ka peatöövõtjate vahelist konkurentsi ehitustellimuste saamisel ja avaldas survet kasumimarginaalidele. Samuti on uute ärikinnisvara objektide käivitamist hakanud pidurdama viimastel aastatel lisandunud kaubandus- ja büroopindade suur maht ning keerulisemaks muutunud finantseerimis­tingimused. Kontserni ehituslepingute portfell kahanes 2018. aasta jooksul ligi kolmandiku võrra, mis tõenäoliselt mõjutab meie ehitusmahtusid 2019. aastal.

Lisaks tellijatele ehitusteenuste pakkumisele on Merko Ehituse strateegiline ärisuund korteriarendus, millesse kontsern investeeris 2018. aastal 35 miljonit eurot. Merko käivitas 2018. aastal Tallinnas, Riias ja Vilniuses kokku üle tuhande uue korteri ehituse, millest enamik valmib 2020. aastal. Suuremate projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses. 2018. aasta neljandas kvartalis müüs Merko 227 ja aastas kokku 482 korterit.

Korteriturg Baltikumis oli 2018. aastal stabiilne ning nõudlus püsis hea. Kuivõrd uute korterite pakkumine on suurenenud, on hinnatase stabiliseerunud ja müügiperioodid mõnevõrra pikenenud. Selle trendi jätkumist on tänavu oodata eelkõige keskmisest kallimate korterite osas. Teisalt toetab korteriturgu jätkuvalt madal baasintresside tase, kõrge tööhõive ja majanduskasv. Kontserni korteriarenduse strateegias on kesksemal kohal suured arendusalad, mis võimaldavad kujundada terviklikku elukeskkonda ning käivitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele.

Merko Ehituse 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 119,2 miljonit eurot, kulumieelne kasum (EBITDA) 7,6 miljonit ning puhaskasum 7,0 miljonit eurot. 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot, EBITDA 21,9 miljonit ning puhaskasum 19,3 miljonit eurot. Puhaskasumi kasvu toetas lisaks suurenenud müügitulule ka 2017. aastaga võrreldes madalam tulumaksu kulu, kuna 2018. aastal maksti dividendid välja välisriikide tütarfirmadest saadud dividendidest. Samas polnud 2018. aastal ühekordse iseloomuga kinnisvaratehinguid, mis mõjutasid positiivselt 2017. aasta neljanda kvartali kasumit.

2018. aasta 12 kuuga sõlmis kontsern uusi lepinguid kogumahus 246 miljonit eurot ning neljandas kvartalis 89 miljonit eurot, sealhulgas Tallinnas, Pärnu mnt 186 asuva ärihoone ning Oslos asuva Tesla teeninduskeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks, Rakveres asuva õpilaskodu ehitamiseks, Suure ja Väikse väina merekaablite rajamiseks ning Tallinna linna teede hooldamiseks.

Seisuga 31.12.2018 oli Merko Ehitus kontserni lepingute portfell 229 miljonit eurot, võrreldes 344 miljoni euroga eelmise aasta samal kuupäeval. Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus, Maakri Kvartali ärihoone, Öpiku Ärihoone B maja, Noblessneri elamukvartal, Tallinki büroohoone ning Hundipea sadama rekonstrueerimis- ja süvendustööd. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Akropole ja Alfa kaubanduskeskused, Z-Towers ärikompleks ja Ventspilsi muusikakool-kontserdihall ning Leedus Hotel Neringa, Quadrum büroohoone ning kaks koolihoonet. Norras olid neljanda kvartali suuremateks töös olevateks objektideks Tesla teeninduskeskuse projekteerimis- ja ehitustööd ning Møllergata tn 23-25 büroohoone renoveerimistööd Oslos.


KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST


KASUMLIKKUS
2018. aasta IV kvartali puhaskasum oli 7,0 mln eurot (IV kvartal 2017: 8,1 mln eurot) ning puhaskasumi marginaal 5,9% (IV kvartal 2017: 7,9%). 2018. aasta 12 kuu puhaskasum oli 19,3 mln eurot (12 kuud 2017: 14,7 mln eurot), kasvades 31,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal püsis samal tasemel: 4,6% (12 kuud 2017: 4,6%). 2018. aastal kandis kontsern 2,6 mln euro võrra vähem tulumaksukulu.

2018. aasta IV kvartali kasum enne makse oli 7,1 mln eurot (IV kvartal 2017: 10,6 mln eurot) ning 12 kuu kasum enne makse oli 19,8 mln eurot (12 kuud 2017: 18,8 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,7% (12 kuud 2017: 5,9%).

MÜÜGITULU
2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 119,2 mln eurot (IV kvartal 2017: 102,8 mln eurot) ning 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 418,0 mln eurot (12 kuud 2017: 317,6 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 31,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 51,5% (12 kuud 2017: 39,9%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2018 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 229,0 mln eurot (31. detsember 2017: 344,4 mln eurot). 2018. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 246,4 mln eurot (12 kuud 2017: 334,9 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 89,4 mln eurot (IV kvartal 2017: 31,3 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2018. aasta 12 kuuga müüs kontsern 482 korterit (sh 131 korterit ühisprojektis), 2017. aasta 12 kuuga 392 korterit (sh 17 korter ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2018. aasta 12 kuuga 41,3 mln eurot ning 2017. aasta samal perioodil 47,1 mln eurot. 2018. aasta IV kvartalis müüs kontsern 227 korterit (sh 84 korterit ühisprojektis), 2017. aasta IV kvartalis 106 korterit (sh 16 korterit ühisprojektides). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2018. aasta IV kvartalis 17,0 mln eurot ning 2017. aasta IV kvartalis 13,3 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 40,0 mln eurot ning omakapital 131,8 mln eurot (48,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 39,2 mln eurot ning 130,2 mln eurot (47,0% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni netovõlg 4,2 mln eurot (31. detsember 2017: 20,1 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2019. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2018. aasta dividendimääraks 92%.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2018.a.
12 kuud
2017.a.
12 kuud
2018.a.
IV kvartal
2017.a.
IV kvartal
Müügitulu 418 011 317 598 119 243 102 791
Müüdud toodangu kulu (384 962) (286 747) (107 978) (88 638)
Brutokasum 33 049 30 851 11 265 14 153
Turustuskulud (3 285) (3 215) (803) (795)
Üldhalduskulud (12 304) (11 289) (3 721) (3 500)
Muud äritulud 3 527 3 793 1 050 1 148
Muud ärikulud (1 115) (601) (838) (277)
Ärikasum 19 872 19 539 6 953 10 729
Finantstulud (-kulud) (97) (767) 176 (173)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest (62) 14 (3) 14
kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 653 64 379 76
finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt - 2 - 2
intressikulud (652) (745) (200) (192)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 5 (1) 6 1
muud finantstulud (-kulud) (41) (101) (6) (74)
Kasum enne maksustamist 19 775 18 772 7 129 10 556
Tulumaksukulu (375) (3 020) (206) (1 625)
Perioodi puhaskasum 19 400 15 752 6 923 8 931
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 19 343 14 694 7 031 8 133
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 57 1 058 (108) 798
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse        
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (6) (74) (37) (47)
Perioodi koondkasum 19 394 15 678 6 886 8 884
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 19 324 14 637 6 981 8 099
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 70 1 041 (95) 785
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,09 0,83 0,40 0,46


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.12.2018 31.12.2017
VARAD    
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid 39 978 39 210
Nõuded ja ettemaksed 76 183 75 844
Ettemakstud tulumaks 224 492
Varud 117 992 118 421
  234377 233 967
Põhivara    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 11 123 17 242
Edasilükkunud tulumaksuvara - 5
Kinnisvarainvesteeringud 13 771 15 719
Materiaalne põhivara 9 715 9 665
Immateriaalne põhivara 671 497
  35 280 43 128
     
VARAD KOKKU 269 657 277 095
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 19 900 24 218
Võlad ja ettemaksed 77 016 74 972
Tulumaksukohustus 381 413
Lühiajalised eraldised 8 100 4 569
  105 397 104 172
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 24 266 35 138
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 481 1 259
Muud pikaajalised võlad 2 179 1 789
  27 926 38 186
     
KOHUSTUSED KOKKU 133 323 142 358
     
OMAKAPITAL    
Mittekontrolliv osalus 4 577 4 567
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (721) (702)
Jaotamata kasum 123 756 122 150
  131 757 130 170
OMAKAPITAL KOKKU 136 334 134 737
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 269 657 277 095

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).


Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manused


Merko_Ehitus_2018_12k_vahearuanne.pdf
Merko_Ehitus_2018_12k_presentatsioon.pdf