Avaldatud: 2019-02-08 14:16:32 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

Correction: UPP Olaines OÜ 2018. aasta 4. kvartali auditeerimata majandustulemused

6. veebruar 2019 börsiteatega avalikustas Emitent oma IV kv. 2018 majandustulemused. Esialgsest börsiteate tekstist jäid välja Emitendi konsolideeritud finantsaruanded. Järgneb parandus Emitendi 6. veebruaril 2019 tehtud börsiteatele, kus konsolideeeritud finantsaruanded on lisatud börsiteate teksti.

 

UPP Olaines OÜ võlakirjade noteerimine Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas

Nasdaq (NSDAQ) teatas 29. novembril 2018, et UPP Olaines OÜ võlakirjad on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas. Enne noteerimist oli võlakirjad müüdud mitteavaliku pakkumisega Balti institutsionaalsetele investoritele ning varakatele üksikisikutele.

„On rõõm näha, et United Partnersi meeskond näeb väärtpaberite avalikule turule toomisel väärtust ja noteerib nüüd oma uue ettevõtte võlakirjad reguleeritud turul ehk Balti võlakirjanimekirjas,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

„Meil on hea meel, et läbi UPP Olaines OÜ võlakirjaemissiooni oleme saanud pakkuda madalate intressimäärade keskkonnas hea tootlikkusega investeerimisinstrumenti, mille riskisust võib pidada mõõdukaks.“ ütles United Partnersi direktor Siim Sild.

Kinnisvara ülevaatus

Aasta lõpus teostati veokite parkimisala asfaldikahjustuste parandamine. Taastati parkimisala deformeerunud valgustipost. 2018. aasta augustis teostatud tehnilise auditi tulemusel tuvastati mõningad mehaanilised vigastused, mis on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt. Oleme edastanud hoone tehnilise auditi tulemused rentnikele. 2019 aasta alguses ootame rentnikelt tagasisidet ajagraafiku osas tehnilises auditis välja toodud puuduste likvideerimise osas.

Tegevused

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, IV kv 2018 ei olnud.

IV kv 2018 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Investorsuhted United Partnersis

Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab investorsuhete eest United Partnersis. Eesmärk on parendada regulaarset suhtlust investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud United Partnersi projektidesse. Silveriga võib võtta ühendust kõigil teemadel, mis puudutavad UPP Olaines OÜ-d. Silver Kalmus +372 56206 450, Investorsuhted.

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaIV kv 2018IV kv 2017 12 kuud 201812 kuud 2017
Müügitulu4569 252 175 463  2 447 108 175 463
Puhas renditulu 569 252 175 463  2 447 108 175 463
       
Halduskulud5 (37 126) (73 707)  (169 337) (73 707)
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tulenev tulu / (kulu) 0144 000   0 144 000
Ärikasum  532 126 245 756  2 277 771 245 756
       
Finantstulud (kulud)6 (422 645) (121 215)  (1 565 689) (121 215)
Kasum enne tulumaksu   109 481 124 541  712 082 124 541
Äriühingu tulumaks 0 36 226  036 226
Perioodi kasum 109 481 160 767  712 082 160 767
      0
Perioodi koondkasum kokku 109 481 160 767  712 082 160 767

  

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa31.12.201831.12.2017
Raha ja raha ekvivalendid7  426 691   381 336
Nõuded ja ettemaksed8  531 354   445 824
Käibevara kokku   958 045   827 160
    
Kinnisvarainvesteeringud9  30 544 000   30 544 000
Põhivara kokku   30 544 000   30 544 000
VARAD KOKKU   31 502 045   31 371 160
    
    
Võlad ja ettemaksed10  985 064   679 593
Laenukohustused11  1 064 000   886 667
Lühiajalised kohustused   2 049 064   1 566 260
    
Laenukohustused11  28 577 633   29 641 633
Pikaajalised kohustused   28 577 633   29 641 633
KOHUSTUSED KOKKU   30 626 697   31 207 893
    
Aktsiakapital   2 500   2 500
Jaotamata kasum   872 849   160 767
OMAKAPITAL KOKKU   875 349   163 267
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   31 502 045   31 371 160

Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee
Manus


UPP Olaines OÜ Q4 2018 Interim Report EST.pdf