Avaldatud: 2019-02-01 10:14:02 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

PARANDUS: UPP & CO Kauno 53 OÜ IV kv. 2018 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Emitent avalikustas oma IV kv. 2018 majandustulemused 31.01.2019 börsiteates. Avalikustatud majandustulemused aruandeperioodi kohta olid korrektsed ja nendes muudatusi toimunud ei ole. Viga seisnes Kasumiaruandes, Bilansis ja Rahavoogude Aruandes kasutatud võrreldavates perioodides, mille tõttu avalikustatud vahearuanne ei vastanud Reglemendi standarditele. Järgneva paranduse käigus on aruandeperioodi majandustulemusi võrreldud endise 2018. a. III kv. asemel 2017. a. IV kvartaliga.

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Oktoober – Detsember 2018

 

Peamised sündmused IV kv. 2018

Hoone korrapärane tehnilise olukorra hindamine

Promalita UAB meeskond koostas Cityservice’i poolt läbi viidud hoone tehnilises auditis välja toodud puuduste nimekirja dokumendi. Nimekiri koosneb hooldustöödest ning osapoolte kohustustest hooldustööde läbiviimisel. Dokument on edastatud detsembrikuul rentnikele. Promalita UAB meeskonna ning rentnike vahel toimub veebruarikuu jooksul arutelu, kus lepitakse kokku hooldustööde läbiviimine ning ajakava. Suurem osa tuvastatud puudustest on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone on tehniliselt heas korras ning hooldustööde läbiviimise eesmärk on hea tehnilise seisundi säilitamine.

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2018. aasta IV kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt. Lisaks toimub jaanuaris rendimaksete indekseerimine.

Kvartaalne intressimakse

Intressimakse toimus 17. jaanuaril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 14. jaanuar 2019.

„Investor Desk“ teenus

Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab 2017. aastal edukalt käivitatud „Investor Desk“ teenuse eest. Teenuse eesmärk on veelgi parandada investorsuhteid investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud koos United Partners’iga meie projektidesse. Silveriga võib ühendust võtta kõikidel teemadel, mis puudutab UPP & CO Kauno 53 OÜ-d, k.a. juhul kui investor soovib osta või müüa oma võlakirju. Järgnevad tema kontaktid:

Silver Kalmus
Investorsuhted
+372 56206 450

silver.kalmus@unitedpartners.ee

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

IV kv. 2018 – Kasum EUR 124 228

Käive ja Kasum

  • IV kvartali Käive EUR 314 561
  • IV kvartali Ärikasum EUR 307 891

Kulud

  • IV kvartali Ärikulud kokku EUR 6 670
  • Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 143 019

Intressi teenindavad laenud

  • Panga laenu maksti IV kvartalis tagasi EUR 115 000, laenujääk EUR 8 433 333
  • Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

  • Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2

 

Juhatuse Kinnitus

Perioodi oktoober – detsember 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil oktoober – detsember 2018 ei ole auditeeritud.

Marko Tali

Juhatuse liige

Tallinn, 01.02.2019

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 4Q2018 kuupäevani 4Q2017
eurodes          
Müügitulud 0 309 130 309 130 1 236 734 320 566
Muud äritulud 0 5 431 5 431 12 147 0
Äritulud kokku 0 314 561 314 561 1 248 881 320 566
           
Ostetud kaupade ja teenuste kulu 0 0 0 0 -28 477
Mitmesugused tegevuskulud -2 014 -695 -2 709 -19 119 -8 339
Tööjõu kulud 0 -79 -79 -1 036 -308
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -3 882 -3 882 -16 198 -3 875
Ärikulud kokku -2 014 -4 656 -6 670 -36 353 -40 999
           
Ärikasum (-kahjum) -2 014 309 905 307 891 1 212 528 279 567
           
Finantstulud (-kulud) 5 378 -148 397 -143 019 -573 728 -144 390
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 3 364 161 508 164 872 638 800 135 177
Tulumaks 0 -40 644 -40 644 -160 584 -4 321
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 3 364 120 864 124 228 478 216 130 856

  

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 31.12.2018 31.12.2017
VARAD        
Käibevara        
Raha 81 271 78 413 159 684 37 245
Nõuded ja ettemaksed 36 905 49 740 49 746 9 544
Varud 0 0 0 0
Käibevara kokku 118 176 128 153 209 430 46 789
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3 200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5 396 350 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15 350 000 15 350 000 15 350 000
Materiaalne põhivara 0 22 113 22 113 39 931
Goodwill 0 1 280 818 1 280 818 1 280 629
Põhivara kokku 5 399 550 16 652 931 16 652 931 16 670 560
VARAD KOKKU 5 517 726 16 781 084 16 862 361 16 717 349
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 460 000 460 000 460 000
Võlad ja ettemaksed 80 644 84 643 128 143 134 245
Lühiajalised kohustised kokku 80 644 544 643 588 143 594 245
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 7 973 333 7 973 333 8 433 335
Võlakirjad 4 700 000 0 4 700 000 4 700 000
Omanikulaen 711 850 5 396 350 711 850 721 750
Pikaajalised eraldised 0 2 172 332 2 172 332 1 994 866
Pikaajalised kohustised kokku 5 411 850 15 542 015 15 557 515 15 849 951
KOHUSTISED KOKKU 5 492 494 16 086 658 16 145 658 16 444 196
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Jaotamata kasum 22 732 691 926 714 203 270 653
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9 527 224 660 235 987 -2
Aruandeaasta kasum 13 205 467 266 4 798 216 270 655
OMAKAPITAL KOKKU 25 232 694 426 716 703 273 153
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5 517 726 16 781 084 16 862 361 16 717 349

   

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 4Q2018 4Q2017
Ärikasum (-kahjum) -2 014 309 905 307 891 279 567
Kulum 0 3 882 3 882 3 875
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 300 67 731 68 031 16 812
Varude muutus 0 0 0 10 233
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 0 4 871 4 871 896
Rahavood äritegevusest kokku -1 714 386 389 384 675 311 383
         
Põhivara soetus 0 0 0 -29 115
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 64 500 0 0 0
Saadud intressid 108 319 0 2 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 172 819 0 2 -29 115
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 60 000 0 60 000 50 050
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine -84 500 -179 500 -199 500 -207 000
Makstud intressid -103 344 -147 207 -142 234 -133 684
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -127 844 -326 707 -281 734 -290 634
         
Rahavood kokku 43 261 59 682 102 943 -8 366
         
Raha perioodi algul 38 010 18 731 56 741 45 611
Raha muutus 43 261 59 682 102 943 -8 366
Raha perdioodi lõpul 81 271 78 413 159 684 37 245

   

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

 

         United Partners, Direktor
         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Okt-Dets_4Q2018.pdf