Avaldatud: 2019-01-31 06:03:26 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ IV kv. 2018 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Oktoober – Detsember 2018

 

Peamised sündmused IV kv. 2018

Hoone korrapärane tehnilise olukorra hindamine

Promalita UAB meeskond koostas Cityservice’i poolt läbi viidud hoone tehnilises auditis välja toodud puuduste nimekirja dokumendi. Nimekiri koosneb hooldustöödest ning osapoolte kohustustest hooldustööde läbiviimisel. Dokument on edastatud detsembrikuul rentnikele. Promalita UAB meeskonna ning rentnike vahel toimub veebruarikuu jooksul arutelu, kus lepitakse kokku hooldustööde läbiviimine ning ajakava. Suurem osa tuvastatud puudustest on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone on tehniliselt heas korras ning hooldustööde läbiviimise eesmärk on hea tehnilise seisundi säilitamine.

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2018. aasta IV kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt. Lisaks toimub jaanuaris rendimaksete indekseerimine.

Kvartaalne intressimakse

Intressimakse toimus 17. jaanuaril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 14. jaanuar 2019.

„Investor Desk“ teenus

Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab 2017. aastal edukalt käivitatud „Investor Desk“ teenuse eest. Teenuse eesmärk on veelgi parandada investorsuhteid investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud koos United Partners’iga meie projektidesse. Silveriga võib ühendust võtta kõikidel teemadel, mis puudutab UPP & CO Kauno 53 OÜ-d, k.a. juhul kui investor soovib osta või müüa oma võlakirju. Järgnevad tema kontaktid:

Silver Kalmus
Investorsuhted
+372 56206 450

silver.kalmus@unitedpartners.ee

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

IV kv. 2018 – Kasum EUR 124 228

Käive ja Kasum

  • IV kvartali Käive EUR 314 561
  • IV kvartali Ärikasum EUR 307 891

Kulud

  • IV kvartali Ärikulud kokku EUR 6 670
  • Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 143 019

Intressi teenindavad laenud

  • Panga laenu maksti IV kvartalis tagasi EUR 115 000, laenujääk EUR 8 433 333
  • Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

  • Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2

 

Juhatuse Kinnitus

Perioodi oktoober – detsember 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil oktoober – detsember 2018 ei ole auditeeritud.

Marko Tali

Juhatuse liige

Tallinn, 30.01.2019

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 4Q2018 kuupäevani 3Q2018
eurodes          
Müügitulud 0 309,130 309,130 1,236,734 309,129
Muud äritulud 0 5,431 5,431 12,147 3,795
Äritulud kokku 0 314,561 314,561 1,248,881 312,924
           
Mitmesugused tegevuskulud -2,014 -695 -2,709 -19,119 -3,466
Tööjõu kulud 0 -79 -79 -1,036 -81
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -3,882 -3,882 -16,198 -3,895
Ärikulud kokku -2,014 -4,656 -6,670 -36,353 -7,442
           
Ärikasum (-kahjum) -2,014 309,905 307,891 1,212,528 305,482
           
Finantstulud (-kulud) 5,378 -148,397 -143,019 -573,728 -142,074
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 3,364 161,508 164,872 638,800 163,408
Tulumaks 0 -40,644 -40,644 -160,584 -40,498
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 3,364 120,864 124,228 478,216 122,910

 

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 31.12.2018 30.09.2018
VARAD        
Käibevara        
Raha 81,271 78,413 159,684 56,741
Nõuded ja ettemaksed 36,905 49,740 49,746 117,776
Varud 0 0 0 0
Käibevara kokku 118,176 128,153 209,430 174,517
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3,200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5,396,350 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15,350,000 15,350,000 15,350,000
Materiaalne põhivara 0 22,113 22,113 25,995
Goodwill 0 1,280,818 1,280,818 1,280,818
Põhivara kokku 5,399,550 16,652,931 16,652,931 16,656,813
VARAD KOKKU 5,517,726 16,781,084 16,862,361 16,831,330
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 460,000 460,000 115,000
Võlad ja ettemaksed 80,644 84,643 128,143 122,483
Lühiajalised kohustised kokku 80,644 544,643 588,143 237,483
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 7,973,333 7,973,333 8,433,333
Võlakirjad 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000
Omanikulaen 711,850 5,396,350 711,850 736,350
Pikaajalised eraldised 0 2,172,332 2,172,332 2,131,689
Pikaajalised kohustised kokku 5,411,850 15,542,015 15,557,515 16,001,372
KOHUSTISED KOKKU 5,492,494 16,086,658 16,145,658 16,238,855
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2,500 2,500 2,500 2,500
Jaotamata kasum 22,732 691,926 714,203 589,975
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9,527 224,660 235,987 235,987
Aruandeaasta kasum 13,205 467,266 478,216 353,988
OMAKAPITAL KOKKU 25,232 694,426 716,703 592,475
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5,517,726 16,781,084 16,862,361 16,831,330

 

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 4Q2018 3Q2018
Ärikasum (-kahjum) -2,014 309,905 307,891 305,482
Kulum 0 3,882 3,882 3,895
Korrigeerimised 0 0 0 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 300 67,731 68,031 -103,081
Varude muutus 0 0 0 0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 0 4,871 4,871 4,606
Rahavood äritegevusest kokku -1,714 386,389 384,675 210,902
         
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 64,500 0 0 0
Saadud intressid 108,319 0 2 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku 172,819 0 2 0
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 60,000 0 60,000 2,000
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine -84,500 -179,500 -199,500 -117,000
Makstud intressid -103,344 -147,207 -142,234 -139,909
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -127,844 -326,707 -281,734 -254,909
         
Rahavood kokku 43,261 59,682 102,943 -44,007
         
Raha perioodi algul 38,010 18,731 56,741 100,748
Raha muutus 43,261 59,682 102,943 -44,007
Raha perdioodi lõpul 81,271 78,413 159,684 56,741

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

 

         United Partners, Direktor
         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Okt-Dets_4Q2018.pdf