Paskelbta: 2019-01-17 09:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

Telia Lietuva, AB gavo 2019 m. sausio 14 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-14, kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:

„3. Įpareigoti Telia Lietuva, AB, nedelsiant viešai paskelbti pranešimą apie viešai neatskleistą informaciją, t. y. apie šį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą, nurodant:
3.1. kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu buvo nuspręsta paskelbti apie Telia Lietuva, AB, padarytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalies ir Informacijos atskleidimo taisyklių 17 ir 18 punktų pažeidimus;
3.2. kad Telia Lietuva, AB, 2017 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos neatitinka 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ ir 38 TAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimų;
3.3. kad 2017 m. konsoliduotajame metiniame pranešime atskleista ne visa informacija, kuri yra reikalaujama pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas, trūksta informacijos tikslumo, paaiškinimų, pagrindimo, nevisiškai atsižvelgta į Alternatyvių veiklos rodiklių gairių reikalavimus;
3.4. pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms – atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikio materialiojo turto ir ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs ir amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje, naudingo tarnavimo laikotarpiai buvo nustatyti trumpesni nei turto naudingumas ūkio subjektui (Bendrovei ir grupei), Bendrovės ir grupės praėjusių laikotarpių sąnaudos buvo padidintos, o turto vertė sumažinta.“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko Telia Lietuva, AB buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybes ataskaitos atitikties teisės aktams tyrimą ir remiantis tyrimo išvadomis priėmė aukščiau minėtą sprendimą.

Komentuodamas tyrimo išvadose išreikštą Lietuvos banko nuomonę dėl netinkamai nustatyto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko, Telia Lietuva, AB finansų vadovas Laimonas Devyžis sakė, kad per pastaruosius 20 metų pasaulyje vykstanti itin sparti technologijų plėtra turi įtakos ir Bendrovės vykdomai turto apskaitos politikai. Stiprėjant technologijų plėtros tempui, tampa vis sudėtingiau tiksliai įvertinti turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Dėl šio išaugusio neapibrėžtumo, vertindama naudingą turto tarnavimo laiką Bendrovė laikosi atsargumo principo. Bendrovės sprendimai remiasi rizikos patirti potencialius nuostolius tikimybe ir jos įtaka finansinėms ataskaitoms, kurią gali lemti staigūs technologiniai pokyčiai. Didžioji dalis nudėvėto, tačiau veikloje dar naudojamo turto yra pasenusios technologijos, neturinčios techninio palaikymo, į kurias jau papildomai neinvestuojama, o jų vietą pamažu užima naujos technologijos (pvz. varines keičia šviesolaidinės linijos). Tačiau įmonė negali visų linijų pakeisti vienu metu. Tai ilgas ir daug investicijų reikalaujantis procesas, nes kartu su linijomis reikia keisti ir įrangą. Manome, kad normatyvas šioms kategorijoms buvo pritaikytas teisingai, nes keičiantis technologijoms, turtas praranda savo vertę, o diegiant naujas technologijas, senas nudėvėtas turtas keičiamas nauju. Taip pat remiantis Tarptautiniais apskaitos standartais Bendrovė gali keisti normatyvą tik visai turto kategorijai, todėl ji negalėjo ilginti naudingo tarnavimo laiko nei tam tikriems turto vienetams, nei visai pasenusiai technologijai, žinodama, jog prasidėjusių tinklo atnaujinimo darbų metu senosios technologijos bus pakeistos naujomis. Kasmet įmonės technologų komanda kruopščiai įvertina nusidėvėjimo normatyvus ir juos pagrindžia. Visiškai suprantama, jog atsinaujinant technologijoms, ateityje turto nurašymo procesas turėtų spartėti ir visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje turto įsigijimo vertė turėtų tolygiai mažėti.

Reaguojant į Lietuvos banko tyrimo metu išreikštą pastabą dėl 2017 m. metiniame pranešime pateiktų finansinių rodiklių atitikimo Alternatyvių veiklos rodiklių gairėse numatytiems reikalavimams, Bendrovės svetainėje internete buvo patalpintas Telia Lietuva, AB naudojamų Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika bei 2016 ir 2017 m. veiklos rodiklių skaičiavimai.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt