Publicēts: 2019-01-09 11:35:13 CET
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Valde paziņo, ka 2019.gada 08.janvārī ir saņemts akcionāres Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes un akcionāres Nikas Saveļjevas, kuras kopā pārstāv 15,69% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, kopīgs pieprasījums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.  Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde, pamatojoties uz akcionāru pieprasījumu, ņemot vērā, ka akcionāru pieprasītās akcionāru sapulces darba kārtība gandrīz pilnībā atkārto 2018.gada 22.novembrī noturētās AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību, ar mērķi mazināt ar akcionāru sapulces sasaukšanu un noturēšanu saistītus izdevumus un uzņēmuma stabilitātes nodrošināšanas nolūkā, saskaņā ar Komerclikuma 270.panta prasībām sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Ārkārtas akcionāru sapulce  notiks 2019.gada 01.aprīlī plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. Padomes vēlēšanas.
  2. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.
  3. Revīzijas komitejas atsaukšana, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejas locekļiem.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019.gada 01.aprīlī – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2019. gada 22.marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem uz ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības  „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2019.gada 01.aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com  , Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.

               Akcionāriem ir tiesības:
-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2019. gada 15.marta akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com , Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) un akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

   Akcionāru iesniegtie lēmumu projekti un pilnvaras veidlapa ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com , Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Olainē, 2019.gada 09.janvārī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Krukle
AS Olainfarm valdes locekle
Tel. +371 28698449
epasts:: Inga.krukle@olainfarm.com

Pielikumi

 


Iesniegtie lemumu projekti.pdf
Pilnvaras_veidlapa_01042019_LV.doc