Offentliggjort: 2019-01-08 11:49:09 CET
Small Cap Danmark A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 02.2019 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) tirsdag d. 30. januar 2019 kl. 10.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen er som følger:

  1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 71.250.000 fra nominelt kr. 75.000.000 til nominelt kr. 3.750.000, hvorved aktiernes stykstørrelse reduceres fra kr. 20,00 til kr. 1,00. Det foreslås at nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig reserve. Beslutningen om at nedsætte aktiekapitalen vil blive registreret og offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, og selskabets kreditorer vil blive opfordret til at anmelde deres krav til selskabet indenfor en frist på 4 uger, jfr. selskabslovens § 192.

2.    Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav 

Forslaget under dagsordenspunkt 1 om nedsættelse af aktiekapitalen var til behandling på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 8. januar 2019, hvor forslaget blev blev vedtaget med over 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemme­berettigede kapital, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræ­senteret, ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 75.000.000 fordelt på 3.750.000 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 23. januar 2019. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres via SmallCap Danmarks aktionærportal eller via e-mail til gf@computershare.dk eller henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, fax: 45 46 09 98 med oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 8. januar 2019 til den 25. januar 2019.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på SmallCap Danmarks aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest fredag den 25. januar 2019 kl. 23.59.

Fuldmagter til at møde på generalforsamlingen den 8. januar 2019 anses for gyldige til brug for generalforsamlingen den 30. januar 2019, medmindre fuldmagterne er tilbagekaldt.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil


AS_2019_IndkaldelseEGM_080119.pdf