Avaldatud: 2018-12-20 07:19:58 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

Muudatused kontserni ettevõtete struktuuris ja erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine

AS Ekspress Grupp ühendab endaga tütarettevõtted OÜ Ekspress Digital ja OÜ Ekspress Finance. Grupisisese ühinemise eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ning lihtsustada grupi juriidilist ja juhtimisstruktuuri.

19. detsembril 2018 sõlmisid AS Ekspress Grupp ning tema 100%lised tütarettevõtted OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital notariaalse ühinemislepingu, leppides kokku, et AS Ekspress Grupp kui ühendav ühing omandab kõik OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital varad ja kohustused. OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital kui ühendatavad ühingud likvideeritakse ühinemise jõustumisel. Ühinemise bilansipäev ehk aeg, millest alates ühendatavate ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvel, on 01.10.2018. a.

Nimetatud tehingul ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 22.01.2019 algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. ASi Ekspress Grupp, OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital ühinemislepingu heakskiitmine

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmise ettepaneku:

1. ASi Ekspress Grupp, OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital ühinemislepingu heakskiitmine

Kiita heaks ASi Ekspress Grupp, OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital vahel 19.12.2018 sõlmitud ja Tallinna notari Tea Türnpuu tõestatud ühinemisleping.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.01.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 18.01.2019, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil: egrupp@egrupp.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 6.01.2019, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 20.12.2018 seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 21.01.2019 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee.  

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
Juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Balti riikide juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ja kirjastamist suurimate internetiportaalide kaudu Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern tegeleb ka ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisega, digitaalse välireklaamiga ja seotud teenustega. 2017. aasta lõpus töötas kontsernis enam kui 1600 inimest ja 2017. aastal oli müügitulu 64 miljonit eurot.

Manused


EG_otsuste eeln6ud_EST - 22 01 2019.pdf
Volikiri EST- 22 01 2019.docx
volikirja tagasiv6tmine EST- 22 01 2019.docx
2018 12 19 Yhinemisleping.pdf