Publicēts: 2018-11-30 15:51:41 CET
Kurzemes atslega 1
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2018-11-30 15:51 CET -- A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ neto apgrozījums ir 1348856 EUR.  Neto apgrozījums 2018.gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2017. gada  deviņiem   mēnešiem pieaudzis par  46580 EUR jeb  par 3.6 % . Zaudējumi 2018gada 9 mēnešos sastāda   43988 EUR. Zaudējumi uz vienu akciju ir  0.05 EUR.

 

    30.09.2018. 30.09.2017.
Nr p.k. Rādītāja nosaukums EUR EUR
1 2 3 4
1 Neto apgrozījums 1348856 1302276
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (1303482) (1288847)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 45374 13429
4 Pārdošanas izmaksas (33184) (51969)
5 Administrācijas izmaksas (68428) (64577)
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm. 29623 32659
7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm. (15680) (30771)
8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1298) (1311)
9 Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem (43593) (102540)
10 Ārkārtas ieņēmumi 0 0
11 Ārkārtas izmaksas 0 0
12  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (43593) (102540)
13 Pārējie nodokļi (395) 0
14 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (43988) (102540)

 Finanšu pārskats pievienots pielikumā.

 Valde

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         Mob.: 26422198
         E-pasts: gramatv@ka1.lv


KA1_Finansu_parskats_2018.30.09.pdf