Avaldatud: 2018-11-30 11:33:05 CET
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRF: AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 30.11.2018

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 30.11.2018 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ konverentsiruumis Beta, aadressil Liivalaia 33, Tallinn.

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.02. Koosolekul osales 21 aktsionäri, kellele kuulub 26 066 058 aktsiat, kes esindavad 69,17% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2017/2018. a majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2017/2018. a. majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled26 064 05899,99%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud2 0000.01%
Ei hääletanud00.00%
Kokku26 066 058100,00%

 2. Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

(a) kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;

(b) kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;

(c) maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01 eurot ühe aktsia kohta:

• õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

• eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017/2018 majandusaasta eest;

• dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

(d) jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled26 058 85899,97%
Vastuhääled00%
Erapooletud7 2000,03%
Ei hääletanud00.00%
Kokku26 066 058100%

3. Audiitori nimetamine 2018/2019. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2018/2019. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled26 056 21899,96%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud9 8400,04%
Ei hääletanud00.00%
Kokku26 066 058100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee