Paskelbta: 2018-11-30 07:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB Linas Agro Group pranešimas apie 2018–2019 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus


AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2018–2019 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
         Tel. (8~45) 507 346

Priedai


LNA_2018-2019_IFRS_3 men_LT.pdf
LNA_2018-2018_3_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2018-2019_3_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf