Avaldatud: 2018-11-29 08:00:00 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

AS Tallink Grupp teatab FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi pikendamisest

EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, AVALIKUSTAMISEKS VÕI LEVITAMISEKS OTSESELT VÕI KAUDSELT AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, AUSTRAALIAS, HONG KONGIS, LÕUNA-AAFRIKAS, SINGAPURIS VÕI JAAPANIS VÕI NEISSE RIIKIDESSE VÕI MIS TAHES MUUS JURISDIKTSIOONIS VÕI JURISDIKTSIOONI, KUS LEVITAMINE VÕI AVALDAMINE OLEKS EBASEADUSLIK.

AS Tallink Grupp („Selts“ või „Tallink“) teatab FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi (nagu on määratletud 19. novembri 2018 börsiteates) pikendamisest kuni 14. detsembrini 2018. 19. novembri 2018 börsiteatega teavitas Selts FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi algusest.

Selts otsustas pikendada FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi seoses investoritelt tulnud konverteerimise huviga ning asjaoluga, et kehtiv tähtaeg ei pruugi võimaldada kõiki selliseid konverteerimisi teostada. Pikendatud FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood lõpeb orienteeruvalt 14. detsembril 2018 kell 18.00 Soome aja järgi (eelnevalt teavitati perioodi lõppemisest orienteeruvalt 29. novembril 2018 kell 18.00 Soome aja järgi). 19. novembri 2018 börsiteates avaldatud tingimused kohalduvad ka pikendatud FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodile.

Seltsi Soome väärtpaberi hoidmistunnistustega kauplemine algab eeldatavalt Nasdaq Helsinki börsil 3. detsembril 2018, sest kõik nõusolekud Nasdaq Helsinki börsilt ja Soome finantsinspektsioonilt seoses teisese noteerimisega Nasdaq Helsinki börsil on olemas


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor        

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee


VASTUTUST PIIRAV KLAUSEL

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes AS-i Tallink Grupp aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid mis tahes jurisdiktsioonis, sealhulgas, kuid mitte ainult, Soomes, Eestis ja muudes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Siintoodud informatsioon on esitatud ainult eesmärgiga teavitada Seltsi aktsiate võimalikust noteerimisest ja kauplemisele võtmisest FDR-ide vormis Nasdaq Helsinki põhinimekirjas.

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Seltsi aktsiad, FDR-id, õigused või muud väärtpaberid, millele veebilehel viidatakse, ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse nagu muudetud (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, as amended) alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ilma selle seaduse alusel registreerimiseta või vastava registreerimisest vabastuseta.

Siintoodud informatsioon ole mõeldud isikutele ning sellele ei tohi saada juurdepääsu isikud või seda ei tohi levitada või jagada isikutele, kes elavad või viibivad füüsiliselt Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas või Singapuris, ning see ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes Seltsi aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas, Singapuris või mis tahes muus riigis, kus see oleks vastuolus selle riigi seaduste ja regulatsioonidega.

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigis ei ole kinnitatud ega kinnitata ühtegi prospekti seoses siinviidatud väärtpaberitega. Käesolevat informatsiooni jagatakse ning see on suunatud ainult (i) isikutele, kes ei asu Ühendkuningriigis, või (ii) investeerimisspetsialistidele (inglise keeles: investment professionals) 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (finantstoetused) 2005. aasta määruse (inglise keeles: Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Määrus“) artikli 19 (5) tähenduses või (iii) varakatele äriühingutele (inglise keeles: high net worth companies) ja muudele isikutele, kellele seda võib seaduse kohaselt jagada Määruse artikli 49 (2) alusel (kõik vastavad isikud koos nimetatud kui „asjakohased isikud“). Mis tahes selle dokumendiga seotud investeerimistegevus on lubatud ainult asjakohastele isikutele ning sellesse kaasatakse ainult asjakohased isikud. Ükski isik, kes ei ole asjakohane isik, ei tohiks tegutseda selle dokumendi või mis tahes selle sisu alusel ega neile tugineda.

Käesolev teade sisaldab tulevikku suunatud väiteid teatud kohalduvate jurisdiktsioonide väärtpaberiõiguse tähenduses. Need tulevikku suunatud väited hõlmavad muu hulgas kõiki käesoleva teate väiteid, mis ei ole ajaloolised faktid. Nende olemusest tulenevalt kaasnevad tulevikku suunatud väidetega teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlused ja muud tegurid, sest need on seotud sündmustega ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad, aga ei pruugi, tulevikus esineda. Tallink hoiatab lugejaid, et tulevikku suunatud väited ei ole garantiid tulevase toimimise kohta ja need tuginevad mitmele eeldusele ning Tallinki tegelikud tegevuste tulemused, sealhulgas finantsseisund ja likviidsus ning tööstusharu areng, milles Tallink ja selle grupi liikmed tegutsevad, võivad oluliselt erineda sellest, mis on öeldud või pakutud (ning olla negatiivsem kui) käesoleva teate tulevikku suunatud väidetes.