Offentliggjort: 2018-11-26 10:01:00 CET
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Indkaldelse til generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 10.2018, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) torsdag d. 6. december 2018 kl. 10.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsordenen er som følger:

  1. Forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation.
  2. Eventuelt.

Ad punkt 1:

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalf­orsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

***
Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i general­forsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan bestilles via e-mail ss@smallcap.dk eller ved telefonisk henvendelse til foreningen på tlf. 33306600 med oplysning om VP-konto­num­mer. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 7 dage forud for general­forsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne fremlægger skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter skal være foreningen i hænde senest d. 4. december 2018 kl. 23.59.

Foreningens fulde likvidationsregnskab samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk.

Med venlig hilsen

Likvidator, Jens Ahrendt

Vedhæftet fil


IF_10_2018_EGM_261118.pdf