Publicēts: 2018-11-22 15:46:43 CET
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2018. gada deviņiem mēnešiem

2018. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 834,7 tūkst. eiro, kas ir par 1,0% mazāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 43,0 tūkst. eiro – par 53,1%, jeb 48,8 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2018. gada deviņos mēnešos bija 5,2 %, attiecīgi 2017. gada attiecīgajā periodā tā bija  10,9 %.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.09.2018
EUR
30.09.2017
EUR
Neto apgrozījums834 695843 271
a) no lauksaimnieciskās darbības834 695843 271
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas37 22614 554
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi(3 256)30 008
Materiālu izmaksas:(373 040)(380 694)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(298 108)(279 461)
b) pārējās ārējās izmaksas(74 932)(101 233)
Personāla izmaksas:(363 482)(337 659)
a) atlīdzība par darbu(286 912)(268 301)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(67 014)(60 177)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(9 556)(9 181)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(40 553)(33 983)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(40 553)(33 983)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(48 545)(43 685)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa43 04591 812
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu-(13 929)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas43 04577 883
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 43 045 77 883
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,1020,184

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv


Pielikums


Siguldas_CMAS_2018_gada_9_menesu_finansu_informacija.pdf