Avaldatud: 2018-11-19 08:50:00 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

AS Tallink Grupp avalikustab Noteerimise Kokkuvõtte ning FDR-ide tingimused, esitab noteerimise taotluse ning teatab FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodist

EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, AVALIKUSTAMISEKS VÕI LEVITAMISEKS OTSESELT VÕI KAUDSELT AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, AUSTRAALIAS, HONG KONGIS, LÕUNA-AAFRIKAS, SINGAPURIS VÕI JAAPANIS VÕI NEISSE RIIKIDESSE VÕI MIS TAHES MUUS JURISDIKTSIOONIS VÕI JURISDIKTSIOONI, KUS LEVITAMINE VÕI AVALDAMINE OLEKS EBASEADUSLIK.

AS Tallink Grupp („Selts“ või „Tallink“) teatab, et on praeguseks läbinud mitu etappi kavandatava Seltsi aktsiate teisese noteerimise protsessis („Noteerimine“) Nasdaq Helsinki Ltd („Nasdaq Helsinki börs“) põhinimekirjas Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste (inglise keeles: Finnish share depositary receipts – „FDR-id“) vormis. Selts teatab täna Noteerimise Kokkuvõtte ja Noteerimisega seotud FDR-ide tingimuste avaldamisest inglise ja soome keeles oma veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki, FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi algusest ning noteerimise taotluse esitamisest Nasdaq Helsinki börsile.

Lisaks kutsub Selts ajakirjanduse pressikonverentsile täna, 19. novembril 2018, kell 13.30 Soome aja järgi Helsinki börsil (Fabianinkatu 14, Helsingi).

Noteerimise taust

1. novembril 2018 avaldati, et Selts on sõlminud lepingu FDR-ide emiteerimiseks Nordea Bank Abp-ga, kellest saab Seltsi agent (inglise keeles: issuer agent) seoses FDR-idega („FDR-ide Agent“). Selts on kaasanud Nordea Bank Abp Taani filiaali likviidsuse tagamise teenuse pakkumiseks seoses kauplemise alustamisega Nasdaq Helsinki börsil.

Noteerimise peamine eesmärk on muuta Selts paremini nähtavaks ja muuta Seltsi aktsiad investoritele laiemalt kättesaadavaks ning suurendada kauplemismahtu ja soodustada Seltsi aktsiate hinna tõhusamat kujunemist.

FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood

Nordea Bank Abp on nõustunud mitte küsima Seltsi aktsionäridelt konverteerimistasu, mis kohaldub nende aktsiate FDR-ideks konverteerimisele, summas 120 EUR perioodi jooksul alates orienteeruvalt 19. novembrist 2018, kell 12.00 päeval Soome aja järgi, kuni orienteeruvalt 29. novembrini 2018, kell 18.00 õhtul Soome aja järgi („FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood“), tingimusel, et FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi ei pikendata. FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi kestel pakutakse üht tasuta konverteerimist väärtpaberikonto kohta. Aktsionäride oma teenuseosutajate tasud kohalduvad endiselt.

Rohkem informatsiooni FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi kohta avaldatakse eraldi börsiteates 19. novembril 2018.

Olulised kuupäevad

  • FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood algab orienteeruvalt: 19. novembril 2018 kell 12 päeval
  • Nasdaq Helsinki börs kinnitab noteerimistaotluse eeldatavalt orienteeruvalt: 26. novembril 2018
  • FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood lõpeb orienteeruvalt: 29. novembril 2018 kell 18.00
  • FDR-idega kauplemine algab eeldatavalt Nasdaq Helsinki börsi põhinimekirjas orienteeruvalt: 3. detsembril 2018

Lühidalt Tallinkist

Tallink on Euroopa juhtiv laevandusettevõtte, mis pakub kõrgetasemelisi minikruiisi- ja reisijateveoteenuseid Läänemerel, samuti juhtiv ro-ro kaubaveoteenuste pakkuja opereeritavatel liinidel. Selts pakub oma teenuseid kaubamärkide „Tallink“ ja „Silja Line“ all mitmel laevaliinil Soome ja Rootsi, Eesti ja Soome, Eesti ja Rootsi ning Läti ja Rootsi vahel. Tallinki laevastikus on kokku 14 alust: kruiisilaevad, ro-pax kiirlaevad ja ro-ro kaubalaevad. 11 põhialust on kruiisilaevad ja ro-pax kiirlaevad. Lisaks opereerib Tallink kaht ro-ro kaubalaeva ja omab üht prahitavat alust. Lisaks opereerib kontsern üüritud ruumides nelja hotelli Tallinnas ja üht Riias. Tallink opereerib ka 15 poodi ja üht restorani Eestis.

Tallinki visioon on olla turuliider Euroopas, pakkudes tipptasemel puhkuse- ja ärireise ning mereveoteenuseid ning Tallinki peamised konkurentsieelised on hästi toimiv platvorm, tugev teenindusele orienteeritus, stabiilne käive tulevikuväljavaadete ning dividendide võimalusega.

Noteerimise taotlus esitatud

Selts esitas täna Nasdaq Helsinki börsile taotluse FDR-ide noteerimiseks Nasdaq Helsinki börsi põhinimekirjas. FDR-idega kauplemine algab eeldatavalt orienteeruvalt 3. detsembril 2018.

Noteerimise Kokkuvõtte, FDR-ide tingimused ning muu teave Noteerimise kohta

Selts teatas 16. novembril 2018, et Soome finantsinspektsioon (soome keeles Finanssivalvonta – „FIN-FSA“) on Seltsi vabastanud kohustusest avalikustada prospekt seoses kavandatava teisese noteerimisega. Prospekti avaldamise kohustusest vabastamise tingimusena on Selts koostanud noteerimise kokkuvõtte („Noteerimise Kokkuvõte“) soome keeles ning tõlkinud selle inglise keelde.

Noteerimise Kokkuvõte ja FDR-ide tingimused on mõlemas keeles nüüd kättesaadavad elektroonilises vormis Seltsi veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki. Noteerimise Kokkuvõte on soome keeles kättesaadav OP Financial Groupi veebilehel www.op.fi/listautuminen. Noteerimise Kokkuvõtte trükitud eksemplarid on mõlemas keeles kättesaadavad Seltsi peakontoris Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti ning trükitud versioonid soome keeles on kättesaadavad Nasdaq Helsinki teeninduspunktis Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingi, Soome.

Inglise keelne pakkumis- ja noteerimisprospekt, mis on seotud Seltsi esmase avaliku pakkumisega 18. novembril 2005, ja pakkumis- ja noteerimisprospekt, mis on seotud Seltsi aktsiate emiteerimisega 8. augustil 2006, on kättesaadavad elektrooniliselt Seltsi veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki. Seltsi finantsteave on kättesaadav inglise keeles aadressil www.tallink.com/reports ning Seltsi börsiteated on kättesaadavad inglise keeles veebiaadressil www.tallink.com/stock-exchange-releases.

Noteerimise Kokkuvõte sisaldab järgmist avalikustamata informatsiooni:

Likviidsuse tagamine

Selts on sõlminud 31. oktoobril 2018 turutegemise lepingu Nordea Bank Abp, mis tegutseb Nordea Taani filiaali kaudu („Turutegija“), seoses teatud turutegemise tegevustega, mida Turutegija pakub seoses FDR-idega. Selle lepingu eesmärk on parandada FDR-ide likviidsust ning vähendada ostu- ja müügihindade vahet FDR-idega kauplemisel Nasdaq Helsinki börsil.

Vastavalt lepingule on Turutegija kohustatud enda arvel kuvama ostu- ja müüginoteeringuid FDR-idele järjepidevalt vähemalt 85% Nasdaq Helsinki börsi tavapärasest kauplemisajast. Maksimaalne erinevus ostu- ja müügihindade vahel, millele selles lepingus on viidatud, on 4% pakkumisest. Minimaalne kogus FDR-e, mis kuuluvad lepingus viidatud ostu- ja müüginoteeringutele, on FDR-ide arv, mis on väärt vähemalt 4 000 eurot. Lepingu tähtaeg on fikseeritud alates FDR-idega kauplemise esimesest päevast kuni kuue kuu pikkuse perioodini pärast mida kehtib leping kuni edaspidise teatamiseni, millele kehtib vastastikune ühekuuline etteteatamistähtaeg.

Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ja peamised arvandmed

Tallink esitab teatud tulemuslikkusnäitajad arvandmetena, mis kooskõlas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) suunistega „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“ ei ole varasemate finantstulemuste, finantsseisundi ja rahavoogude raamatupidamisarvestuse meetmed, nagu on defineeritud või täpsustatud IFRS-is, vaid on mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad („APM-id”).

Mitterahalised näitajad ja APM-id annavad juhtkonnale, investoritele, väärtpaberite analüütikutele ja muudele pooltele olulist täiendavat informatsiooni seoses Tallink tegevustulemuste, finantsseisundi või rahavoogudega ning neid kasutavad sageli analüütikud, investorid ja muud pooled.

Mitterahalisi näitajaid ja APM-e ei tohiks vaadelda eraldiseisvalt IFRS-is sätestatud meetmetest või nende asendusena.

Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Põhinäitajad

 9 kuu seisuga, mis lõppes 30. septembrilAasta seisuga, mis lõppes
31.detsembril
 20182017201720162015
(miljonit eurot, kui teisiti ei ole märgitud)(auditeerimata)(auditeeritud ja korrigeeritud1, kui teisiti ei ole märgitud )
PÕHINÄITAJAD     
      
Perioodi kohta     
Müügitulu 723,2734,1967,0937,8945,2
Brutokasum 149,2156,1194,6192,6223,4
Aruandeperioodi puhaskasum 41,845,446,544,159,1
EBITDA3118,8129,5158,3149,5181,4
Amortisatsioon 59,064,586,477,978,1
EBIT359,864,972,071,6103,3
Investeeringud320,4212,1219,368,943,6
Aktsiate kaalutud keskmine arv¹669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040
Aktsiakasum0,060,070,070,070,09
Reisijate arv37 509 3857 439 5769 755 7209 457 5228 976 226
Kaubaveoühikute arv3286 672266 951364 296328 190308 029
Keskmine töötajate arv37 4967 4457 4067 1636 835
      
Perioodi lõpu seisuga     
Varad kokku (miljonites eurodes)1 534,81 714,51 558,61 539,01 538,8
Kohustused kokku (miljonites eurodes)676,1879,3722,3729,1718,0
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)515,2715,3560,9558,9549,3
Netovõlg (miljonites eurodes)3422,3635,2472,0480,1467,3
Omakapital kokku (miljonites eurodes)858,7835,2836,3809,9820,7
Omakapitali määr (%)355,9%48,7%53,7%52,6%53,6%
Lihtaktsiate arv2669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040
Omakapital aktsia kohta31,281,251,251,211,23
      
Suhtarvud     
Brutokasumi marginaal (%)320,6%21,3%20,1%20,5%23,6%
EBITDA marginaal (%)316,4%17,6%16,4%15,9%19,2%
EBIT marginaal (%)8,3%8,8%7,4%7,6%10,9%
Puhaskasumi marginaal (%)35,8%6,2%4,8%4,7%6,3%
Varade tasuvus (ROA, %)34,2%4,5%4,3%4,6%6,3%
Omakapitali tasuvus (ROE, %)35,2%6,1%5,6%5,4%7,4%
Kasutatud kapitali tasuvus (ROCE, %)35,3%5,5%5,3%5,6%7,7%
Netovõla ja EBITDA suhe (korda)32,94,03,03,22,6

1
2017. aasta aruandlusperioodi jooksul maksis Kontsern endistele Soome-Saksamaa liinil sõitvate Superfasti laevade meremeestele hüvitist summas 3690 eurot endiste laevaomanike tegevusetuse tõttu. Analüüsides menetluse käiku, järeldas Kontsern, et oleks olnud õige tunnistada 2006. aastal alanud õigusvaidluse võimalikku tulemust kui kulu ja kohustust enne 2016. aasta aruandlusperioodi. Tulenevalt ülaltoodust otsustas Kontsern tunnistada summas 3690 eurot makstud hüvitist kui eelneva perioodi vea korrigeerimist. Eelneva perioodi vea korrigeerimine ei mõjuta jooksva ja võrreldava perioodi kasumiaruandeid.
2 Aktsiate arvud sisaldavad omaaktsiaid
3Auditeerimata

Teatud alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlused

 9 kuu seisuga, mis lõppes 30. septembrilAasta seisuga, mis lõppes 31.detsembril
(tuhanded eurod, kui ei ole teisiti märgitud)20182017201720162015
(auditeerimata)(auditeeritud, kui ei ole teisiti märgitud)
Materiaalse põhivara amortisatsioon54 56360 00180 22472 26272 750
Immateriaalse põhivara amortisatsioon4 3974 5446 1475 5965 352
Amortisatsioon58 96064 54586 37177 85878 102
      
Kasum äritegevusest59 83064 94171 95871 607103 263
Amortisatsioon58 96064 54586 37177 85878 102
EBITDA118 790129 486158 329149 465181 365
      
Materiaalse põhivara ostud ja parendused18 497208 114214 33465 78340 738
Immateriaalse põhivara ostud ja parendused1 9323 9964 9203 0752 920
Investeeringud20 429212 110219 25468 85843 658
      
Aruandeperioodi puhaskasum41 80945 42646 50943 63559 230
Aktsiate kaalutud keskmine arv669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040
Aktsiakasum0,060,070,070,070,09
      
Kapitalirendi kohustused395318287373298
Tagamata võlakirjad95 06195 37991 28898 62793 097
Arvelduskrediidid067 690040 1103 397
Pikaajalised pangalaenud419 776551 934469 331419 795452 544
Intressikandvad kohustused515 232715 321560 906558 905549 336
      
Intressikandvad kohustused515 232715 321560 906558 905549 336
Raha ja raha ekvivalendid92 97880 16188 91178 77381 976
Netovõlg422 254635 160471 995480 132467 360
      
Omakapital858 705835 174836 279809 866820 732
Varad1 534 7871 714 5051 558 5971 539 0091 538 766
Omakapitali määr55,9%48,7%53,7%52,6%53,3%
      
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital858 705835 174836 279809 866820 732
Lihtaktsiate arv669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040669 882 040
Omakapital aktsia kohta1,281,251,251,211,23
      
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud66 84675 27771 95871 607103 263
Varad 30. sept (eelmine periood)1 714 5051 552 007   
Varad 31. dets (eelmine periood)1 558 5971 539 0091 539 0091 538 7661 685 598
Varad 31. märts1 531 6191 730 1991 730 1991 554 7531 674 525
Varad 30. juuni1 554 5421 739 0281 739 0281 567 4251 665 454
Varad 30. sept1 534 7861 714 5051 714 5051 552 0071 652 582
Varad 31. dets  1 558 5971 539 0091 538 766
Keskmised varad1 578 8101 654 9501 656 2681 550 3921 643 385
Varade tasuvus (ROA, %)4,2%4,5%4,3%4,6%6,3%
      
Puhaskasum jooksev 12 kuud42 87848 93946 50943 63559 230
Omakapital 30.sept (eelmine periood)835 174807 469   
Omakapital 31. dets (eelmine aasta)836 278809 866809 866820 732774 600
Omakapital 31. märts817 056789 396789 396808 647761 248
Omakapital 30. juuni812 701787 374787 374804 013776 486
Omakapital 30. sept858 705835 174835 174807 469821 573
Omakapital 31. dets  836 278809 866820 732
Keskmine omakapital831 983805 856811 618810 145790 928
Omakapitali tasuvus (ROE, %)5,2%6,1%5,7%5,4%7,5%
      
Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud66 84675 27771 95871 607103 263
Varad 30. sept (eelmine aasta)1 714 5051 552 007   
Varad 31. dets (eelmine aasta)1 558 5971 539 0091 539 0091 538 7661 685 598
Varad 31. märts1 531 6191 730 1991 730 1991 554 7531 674 525
Varad 30. juuni1 554 5421 739 0281 739 0281 567 4251 665 454
Varad 30. sept1 534 7861 714 5051 714 5051 552 0071 652 582
Varad 31. dets  1 558 5971 539 0091 538 766
Varad - lühiajalised kohustused 30.sept (eelmine periood)288 067289 621   
Varad - lühiajalised kohustused 31.dets eelmine aasta316 663243 991243 991207 532317 466
Varad - lühiajalised kohustused 31. märts327 805299 899299 899290 829330 258
Varad - lühiajalised kohustused 30.juuni367 624335 025335 025327 095339 162
Varad - lühiajalised kohustused 30.sept322 784288 067288 067289 621307 947
Varad - lühiajalised kohustused 31. dets  316 663243 991207 532
Varad - lühiajalised kohustused 30.sept (eelmine periood)1 426 4381 262 386   
Varad - lühiajalised kohustused 31.dets (eelmine periood)1 241 9341 295 0181 295 0181 331 2341 368 132
Varad - lühiajalised kohustused 31.märts1 203 8141 430 3001 430 3001 263 9241 344 267
Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni1 186 9191 404 0031 404 0031 240 3301 326 292
Varad - lühiajalised kohustused 30. sept1 212 0021 426 4381 426 4381 262 3861 344 635
Varad - lühiajalised kohustused 31. dets  1 241 9341 295 0181 331 234
Keskmine varad - lühiajalised kohustused1 254 2221 363 6291 359 5391 278 5781 342 912
Kasutatud kapitali tasuvus (ROCE, %)5,3%5,5%5,3%5,6%7,7%
      
Netovõlg422 254635 160471 995480 132467 360
EBITDA  71 95871 607103 263
EBITDA 9 kuud118 790129 486   
EBITDA eelmise aasta IV kvartal28 84229 907   
EBITDA jooksev 12 kuud147 632159 39371 95871 607103 263
Netovõla ja EBITDA suhe2,94,06,66,74,5

1
Auditeerimata.

Muu informatsioon

OP Corporate Bank plc on Seltsi finantsnõustaja Soomes ning Swedbank AS on Seltsi finantsnõustaja Eestis seoses FDR-ide noteerimise ja emiteerimisega. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ on Seltsi juriidiline nõustaja Eestis ning Roschier, Attorneys Ltd on Seltsi juriidiline nõustaja Soomes.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor        

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee


VASTUTUST PIIRAV KLAUSEL

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes AS Tallink Grupi aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid mis tahes jurisdiktsioonis, sealhulgas, kuid mitte ainult, Soomes, Eestis ja muudes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Siintoodud informatsioon on esitatud ainult eesmärgiga teavitada Seltsi aktsiate võimalikust noteerimisest ja kauplemisele võtmisest FDR-ide vormis Nasdaq Helsinki põhinimekirjas.

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Seltsi aktsiad, FDR-id, õigused või muud väärtpaberid, millele veebilehel viidatakse, ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse nagu muudetud (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, as amended) alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ilma selle seaduse alusel registreerimiseta või vastava registreerimisest vabastuseta.

Siintoodud informatsioon ole mõeldud isikutele ning sellele ei tohi saada juurdepääsu isikud või seda ei tohi levitada või jagada isikutele, kes elavad või viibivad füüsiliselt Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas või Singapuris, ning see ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes Seltsi aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas, Singapuris või mis tahes muus riigis, kus see oleks vastuolus selle riigi seaduste ja regulatsioonidega.

Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigis ei ole kinnitatud ega kinnitata ühtegi prospekti seoses siinviidatud väärtpaberitega. Käesolevat informatsiooni jagatakse ning see on suunatud ainult (i) isikutele, kes ei asu Ühendkuningriigis, või (ii) investeerimisspetsialistidele (inglise keeles: investment professionals) 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (finantstoetused) 2005. aasta määruse (inglise keeles: Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Määrus“) artikli 19 (5) tähenduses või (iii) varakatele äriühingutele (inglise keeles: high net worth companies) ja muudele isikutele, kellele seda võib seaduse kohaselt jagada Määruse artikli 49 (2) alusel (kõik vastavad isikud koos nimetatud kui „asjakohased isikud“).  Mis tahes selle dokumendiga seotud investeerimistegevus on lubatud ainult asjakohastele isikutele ning sellesse kaasatakse ainult asjakohased isikud. Ükski isik, kes ei ole asjakohane isik, ei tohiks tegutseda selle dokumendi või mis tahes selle sisu alusel ega neile tugineda.

Käesolev teade sisaldab tulevikku suunatud väiteid teatud kohalduvate jurisdiktsioonide väärtpaberiõiguse tähenduses. Need tulevikku suunatud väited hõlmavad muu hulgas kõiki käesoleva teate väiteid, mis ei ole ajaloolised faktid. Nende olemusest tulenevalt kaasnevad tulevikku suunatud väidetega teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlused ja muud tegurid, sest need on seotud sündmustega ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad, aga ei pruugi, tulevikus esineda. Tallink hoiatab lugejaid, et tulevikku suunatud väited ei ole garantiid tulevase toimimise kohta ja need tuginevad mitmele eeldusele ning Tallinki tegelikud tegevuste tulemused, sealhulgas finantsseisund ja likviidsus ning tööstusharu areng, milles Tallink ja selle grupi liikmed tegutsevad, võivad oluliselt erineda sellest, mis on öeldud või pakutud (ning olla negatiivsem kui) käesoleva teate tulevikku suunatud väidetes.