Julkaistu: 2018-11-13 07:00:00 CET
Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018
Componenta Oyj Pörssitiedote 13.11.2018 klo 8.00

Jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liiketulos kasvoi viime vuodesta.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin
jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-syyskuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla
vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Katsaus-kauden jatkuvia toimintoja
olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja
Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä
varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai
lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on
vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukauden liikevaihto sisältää
hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konkurssiin hakeutumisen vuoksi
konsernista poistuneesta Wirsbo-alakonsernista.

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa
arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden
kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa
esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä
liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Tammi-syyskuu 2018

 · Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 91,6 Me (91,3 Me). Oikaistu
liikevaihto oli katsauskaudella 91,6 Me ja vertailukelpoinen oikaistu
liikevaihto oli edellisvuonna 91,1 Me.
 · Käyttökate pieneni 87,5 %, ollen 3,4 Me (27,3 Me). Vertailukauden
käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu
käyttökate kasvoi 18,4 % katsauskaudella ollen 4,2 Me, kun vertailukelpoinen
oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 3,5 Me.
 · Liiketulos pieneni 92,2 %, ollen 2,0 Me (25,6 Me). Vertailukauden
liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu liiketulos
kasvoi 46,3 % ollen 2,7 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli
edellisvuonna 1,9 Me.

Heinä-syyskuu 2018

 · Liikevaihto laski 1,3 %, ollen 25,6 Me (25,9 Me). Oikaistu liikevaihto oli
katsauskaudella 25,9 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli
edellisvuonna 25,9 Me.
 · Käyttökate pieneni 97,6 %, ollen 0,7 Me (29,2 Me). Vertailukauden
käyttökatetta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu
käyttökate säilyi edellisvuoden tasolla ollen 0,8 Me, kun vertailukelpoinen
oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 0,8 Me.
 · Liiketulos pieneni 99,0 %, ollen 0,3 Me (28,7 Me). Vertailukauden
liiketulosta paransi saneerausvelkojen leikkaus 29,8 Me:lla. Oikaistu liiketulos
kasvoi 13,0 % ollen 0,4 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli
edellisvuonna 0,3 Me.

Avainluvut                  IFRS  IFRS      IFRS
Me                      1-9/2 1-9/20 Muutos 1-12/2017
                       018  17
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot        91,6  91,3  0,4 %  122,4
Käyttökate, jatkuvat toiminnot        3,4  27,3  -87,5  29,8
                               %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot        2,0  25,6  -92,2  26,3
                               %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, %       2,2  28,1  -    21,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat     1,8  126,9  -    128,3
toiminnot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    -0,8  125,2  -    125,8
tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat
toiminnot
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot     1,7  127,5  -98,7  128,8
                               %
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e      0,01  0,68  -    0,70
Korollinen nettovelka, jatkuvat toiminnot *  -4,9  -1,3  -276,9 -3,0
                               %
Oman pääoman tuotto, %            11,9  -    -    -
Sijoitetun pääoman tuotto, %         12,5  -    -    -
Omavaraisuusaste, %              37,2  34,2  8,8 %  34,8
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing,   1,0  0,6   70,5 % 1,6
jatkuvat toiminnot
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot 3,5  -1,0  450 %  2,8
Konsernin saneerausvelat           16,2  18,8  -14,4  19,0
                               %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml    712  676   5,3 %  680
vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö kauden lopussa ml vuokratyövoima, 713  694   2,7 %  691
jatkuvat toiminnot
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat     23,2  25,1  -7,6 % 23,6
toiminnot

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien
välillä. Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat
parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon,
oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina
tunnuslukuina.

                   Vertailukelpoinen oikaistu
Jatkuvat toiminnot, Me *) 1-9/2018 1-9/2017          Muutos-%
Oikaistu liikevaihto    91,6   91,1            0,5 %
Oikaistu käyttökate    4,2    3,5             18,4 %
Oikaistu liiketulos    2,7    1,9             46,3 %

*)Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty tiedotteen lopussa.

Toimitusjohtaja Harri Suutari:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen yhdeksän kuukauden
aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani. Maksuvalmius
parani positiivisen operatiivisen kassavirran ja kiinteistömyyntien ansiosta.

Vuoden 2018 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrimme muuttamaan
Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa
vähemmän käyttöpääomaa ja lisärahoitustarpeita. Toimenpiteiden tavoitteena on
sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla
muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja
tulokseen. Sen sijaan vuonna 2019 muutosten ennakoidaan laskevan liikevaihtoa,
mutta parantavan kannattavuutta.

Muuttamalla Componenta Främmestad AB:n toimintamallia siten, että tarjoamalla
suurivolyymisiin sarjoihin pääosin alihankintapalvelua ilman Tier1-asemaa,
voimme merkittävästi pienentää sitoutunutta pääomaa ja vähentää
lisärahoitustarpeita. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset
asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin
toteutuminen ei kuitenkaan merkittävästi heikentäisi konsernin kannattavuutta
vastaavien kulujen karsimisen jälkeen. Näihin toimintoihin nyt sitoutuneen
pääoman purkautuminen auttaa Componentaa keskittymään sellaisiin asiakkuuksiin,
joissa Componentalla on paremmat edellytykset riittävään tuloksellisuuteen.

Componentan valimoiden asiakashintoja on päivitetty katsauskauden jälkeen
vastaamaan kustannuksia. Joidenkin tuotteiden hinnankorotukset ovat olleet niin
merkittäviä, että ne saattavat aiheuttaa joitakin asiakasmenetyksiä. Näillä ei
odoteta olevan kuitenkaan negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen.

Componentan erillisyhtiöiden saneeraukset etenevät suunnitellusti ja
maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny
saneerausvelkoja.

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

Myyntivolyymien kasvu nosti Componenta-konsernin liikevaihtoa 0,4 prosenttia
kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kannattavuutta paransi hallinnollisten
kulujen pienentyminen, oikaistun käyttökatteen ollessa 4,2 Me (3,7 Me, IFRS: 3,4
Me). Vastaavasti oikaistu liiketulos oli 2,7 Me (2,1 Me, IFRS: 2,0 Me). Oikaistu
liiketulos- % oli 3,0 (2,3) ja IFRS-luvuilla laskettu liiketulos- % oli 2,2
(28,1). Liiketoiminnan rahavirta kasvoi, ollen 3,5 Me (-1,0 Me). Konsernin
katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 6,4 Me (2,8 Me).
Yhtiöllä ei ollut sitovia luottositoumuksia katsauskauden lopussa. Käyttöpääoma,
sisältäen vaihto-omaisuuden sekä lyhytaikaiset korottomat saamiset vähennettynä
lyhytaikaisilla korottomilla veloilla, kasvoi hieman edelliseen tilinpäätökseen
verrattuna ollen 11,0 Me (31.12.2017: 10,6 Me).

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta
Främmestad AB maksoi maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, jotka olisivat
erääntyneet heinäkuussa 2018. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
maksuohjelmat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Maksuohjelma
konsernissa päättyy 2024. Konsernin ulkoisista 16,2 Me (31.12.2017: 19,0 Me)
saneerausveloista lyhytaikaista velkaa oli 1,1 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin
sisältyi 0,8 Me korollista velkaa, josta 0,1 Me oli lyhytaikaista.

Maksuuntulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu

Me            2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 Yhteensä
Componenta Oyj      -   0,7  0,7  0,7  0,7  5,2  -   7,8
Componenta Finland Oy   -   1,0  1,0  1,0  1,0  2,0  -   5,8
Componenta Främmestad AB -   0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  2,5*
Yhteensä         -   2,0  2,0  2,0  2,0  7,6** 0,4  16,2

*) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin
yhtiölle maksetaan kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta
Främmestad AB:n käyttökatteeseen.

**) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu
siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien
kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun
ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen
poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle
tarpeettomat kiinteistöt. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi
määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkinahintaan ja niiden
yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta
Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö
Pietarsaaren Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti
toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,4 Me.
Componenta Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön
osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus
oli 0,2 miljoonaa euroa. Yllä kerrottujen kauppojen yhteenlaskettu tulosvaikutus
oli 0,2 Me.

Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali
-nimisen ja Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta
Oyj ja Componenta Finland Oy myivät 29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan
Karkkilan Koskikiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeista. Componenta Finland Oy:n
tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi 31.8.2018 määräalan omistamastaan
kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määräalalla sijaitsevat rakennukset.
Elokuun kiinteistömyynnit toteutettiin markkinahintaan ja kauppojen
kassavaikutus oli 1,0 Me ja yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,0 Me.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön
liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja
ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-,
toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt,
sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä
rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit,
valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta
käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia
suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa
tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. Yhtiön
toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista
liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 30.4.2018
julkistetussa tilinpäätöksessä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet
liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua
saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski
saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä
pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja
koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista
rahoitusta. Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutos tähtää sitoutuneen
käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteelliseen pienentämiseen. Mallin
muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää
suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutumisen ei kuitenkaan
odoteta merkittävästi heikentävän konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen
karsimisen jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy ovat 6.11.2018 toimittaneet Helsingin
käräjäoikeudelle hakemukset saneerausohjelmiensa oikaisemisesta. Hakemuksissa
pyydetään vahvistettujen maksu-ohjelmien muuttamista vähäisessä määrin velkojien
ilmoittamien täsmentyneiden saatavien taikka velkojien vaihdosten vuoksi. Yhtiön
näkemyksen mukaan muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen
asemaan. Yhtiö tiedottaa mahdollisista ohjelmien muutoksista saatuaan
käräjäoikeuden päätöksen.

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt 12.11.2018 ottaa käyttöön kaksi uutta
konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman
ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän. Optio-oikeuksilla kannustetaan
avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt
yhtiöön. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7 320 500 kappaletta, ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7 320 500 yhtiön uutta tai yhtiön
hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio
-oikeuksista 2 430 000 merkitään tunnuksella 2018A, 2 445 250 merkitään
tunnuksella 2018B ja 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018C. Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2018A on
1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeudella 2018B 1.12.2022–30.11.2024 ja optio
-oikeudella 2018C 1.12.2023–30.11.2025. Osakkeiden merkintähinta optio
-oikeudella 2018A on 0,17 euroa osakkeelta eli osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—8.11.2018. Sitouttavan osakepalkkio
-järjestelmän 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai
toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Sitouttava
osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille.
Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500
Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
Optiojärjestelmän ja sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän yhteenlaskettu
laimennusvaikutus on enintään 4,99 %, jos kaikki järjestelmien perusteella
merkittävät ja palkkioina maksettavat osakkeet (mukaan lukien sitouttavan
osakepalkkion rahaosuus) ovat uusia osakkeita.

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 -
130 Me ja oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli
122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät
perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan
markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden
kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.
Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.

Tulevat IFRS – standardit

Componenta ottaa 1.1.2019 käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin
(voimassa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin
käyttöönotossa sovelletaan yksinkertaistettua menetelmää, jolloin vertailulukuja
ei oikaista. Alustavan tarkastelun perusteella käyttöönotto tulee vaikuttamaan
tiettyihin avainlukuihin. Standardin käyttöönoton johdosta nettovelkojen
arvioidaan kasvavan ja käyttökatteen parantuvan. Lisäksi vaikutuksia odotetaan
rahavirtaan. Rahoituksen rahavirran arvioidaan laskevan ja liiketoiminnan
rahavirran arvioidaan nousevan. Componentan taseen ulkopuolisten muiden
vuokrasopimusten määrä oli katsauskauden lopussa 0,6 Me.

Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin

Me                    1-9/2018 7-9/2018
Käyttökate, jatkuvat toiminnot      3,4    0,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0,8    0,1
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot 4,2    0,8

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa
vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä liittyvät Karkkilassa
sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksiin -0,6 Me, saneeraus- ja
uudelleenjärjestelykuluihin -0,3 Me, Iisalmessa sijaitsevan As.Oy Ahjolansadon
osakkeiden myyntivoittoon +0,2 Me ja myyntivoittoon myydystä kiinteistöstä ja
kahdesta määräalasta Pietarsaaressa +0,1 Me. Muut vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät olivat nettona -0,1 Me.

Me                    1-9/2018 7-9/2018
Liiketulos, jatkuvat toiminnot      2,0    0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0,8    0,1
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,7    0,5

Liiketulokseen vaikuttavat erät ovat samat kuin käyttökatteeseen vaikuttavat
erät.

Vertailukelpoisen oikaistun      1-9/2017 7-9/2017
liikevaihdon täsmäytys, jatkuvat
toiminnot, Me
Liikevaihto, IFRS           91,3   25,9
Oikaistu liikevaihto          91,3   25,9
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset -0,2   0,0
Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017
Vertailukelpoinen oikaistu       91,1   25,9
liikevaihto

Vertailukelpoisen oikaistun      1-9/2017 7-9/2017
käyttökatteen täsmäytys, jatkuvat
toiminnot, Me
Käyttökate, IFRS            27,3   29,2
Saneerausvelkojen leikkaukset     -29,8   -29,8
Aineellisten ja aineettomien      3,4    -0,5
hyödykkeiden sekä saamisten
alaskirjauksia
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä  1,7    0,9
saneerauskulut
Muut erät               1,2    1,1
Oikaistu käyttökate          3,7    0,8
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset -0,2   0,0
Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate 3,5    0,8

Vertailukelpoisen oikaistun      1-9/2017 7-9/2017
liiketuloksen täsmäytys, jatkuvat
toiminnot, Me
Liiketulos, IFRS            25,6   28,7
Saneerausvelkojen leikkaukset     -29,8   -29,8
Aineellisten ja aineettomien      3,4    -0,5
hyödykkeiden sekä saamisten
alaskirjauksia
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä  1,7    0,9
saneerauskulut
Muut erät               1,2    1,1
Oikaistu liiketulos          2,1    0,3
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset -0,2   0,0
Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos 1,9    0,3

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone
- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.


Componenta Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2018.pdf