Avaldatud: 2018-11-09 19:00:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2018.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2018. aasta 9 kuu (võrrelduna 2017. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2018 (võrrelduna 31.12.2017)
põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus
Müügitulu 49 835 50 065 -0,5%
EBITDA 17 113 13 149 30,1%
Aruandeperioodi puhaskasum 10 767 9 726 10,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 858 9 309 5,9%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,27 0,26 3,8%
Äritegevuse rahavoog perioodil 10 752 9 661 11,3%


tuhandetes eurodes 30.09.2018 31.12.2017 Muutus
Varad kokku 43 609 52 880 -17,5%
Käibevarad kokku 33 203 41 708 -20,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 32 985 40 974 -19,5%
Raha ja raha ekvivalendid 13 098 21 230 -38,3%


Rentaablusanalüüs, % 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus
Brutokasum 57,1 50,4 13,3%
EBITDA 34,3 26,3 30,4%
Puhaskasum 21,6 19,4 11,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 19,8 18,6 6,5%


Finantssuhtarvud, % 30.09.2018 31.12.2017 Muutus
ROA 23,4 19,9 17,6%
ROE 33,2 27,1 22,5%
Hinna/ kasumi suhe 8,3 9,5 -12,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,6 4,7 -2,1%
Likviidsuskordaja 2,3 2,7 -14,8%

Majandustulemused

Kontserni 2018. aasta 9 kuu käive moodustas 49 835 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,5%. Hulgimüügi käive vähenes 1,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

2018. aasta  9 kuu  kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 57,1%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 50,4%. 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 15 926 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 11 763 tuhat eurot. 2018. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 23,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 9 kuuga 17 113 tuhat eurot, mis tähendab 34,3% rentaablust (13 149 tuhat eurot ja 26,3% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 9 kuuga 9 858 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 309 tuhat eurot 2017. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 19,8% võrreldes 18,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 43 609 tuhande euroni, kahanedes 17,5% võrreldes 31. detsembriga 2017.

Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 776 tuhande euro võrra ja moodustasid  2018. aasta 30. septembri seisuga 3 492  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 164 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 596 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 7 989 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 30. septembri seisuga 32 985 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2018.aasta 9 kuuga 1 667 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2018. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 497 tuhat eurot, 590 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2018. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 098 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2017 seisuga oli 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2018. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 361  tuhat eurot (10 730 tuhat eurot 2017.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 594 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2018. aasta 9 kuu jooksul

12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 25.01.2018, makse teostatud 29.01.2018).

AS Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 28. juunil 2018. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  • Üldkoosolek kinnitas 2017. majandusaasta aruande.
  • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, makse teostatud 24.07.2018).
  • Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS 2018 ja 2019 majandusaastaks.
  • Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Mart Mutso volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2018.a kuni 30.06.2023.a.
  • Üldkoosolek otsustas muuta seltsi põhikirja punkti 2.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 2.1. lause alljärgnevas sõnastuses: Seltsi miinimumaktsiakapital on 3 600 000 (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumaktsiakapital on 14 400 000 (neliteist miljonit nelisada tuhat) eurot ning muuta seltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ning kehtestada punkti 2.2 teine lause alljärgnevas sõnastuses: Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot. 
  • Üldkoosolek otsustas vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali, vähendades aktsiate nimiväärtust 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.07.2018, mis makstakse välja pärast aktsiakapitali vähendamise registreerimist) ja muuta Seltsi põhikirja vastavalt.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2018 31.12.2017
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   13 098 21 230
Väljaantud laenud   17 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   3 492 2 716
Varud 3 16 596 17 760
Käibevara kokku   33 203 41 708
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   254 255
Investeeringud sidusettevõtetesse   66 55
Müügiootel finantsvara   308 320
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 144 900
Immateriaalne põhivara   277 217
Kinnisvarainvesteeringud   864 920
Materiaalne põhivara 4 7 493 8 505
Põhivara kokku   10 406 11 172
VARAD KOKKU   43 609 52 880
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 5 579 8 025
Maksuvõlad   1 628 849
Lühiajalised kohustused kokku   7 207 8 874
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   9 10
Pikaajalised eraldised   50 52
Pikaajalised kohustused kokku   59 62
Kohustused kokku   7 266 8 936
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 10 800 10 800
Ülekurss   8 567 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   710 710
Realiseerimata kursivahed   -15 435 -15 588
Jaotamata kasum   27 037 35 179
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   32 985 40 974
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 358 2 970
Omakapital kokku   36 343 43 944
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   43 609 52 880
       

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal  2018 III  kvartal 2017 9 kuud 2018 9 kuud 2017
Müügitulu 8 16 302 17 255 49 835 50 065
Müüdud toodangu kulu   -7 205 -8 283 -21 367 -24 846
Brutokasum   9 097 8 972 28 468 25 219
          
Turustuskulud   -3 028 -2 975 -8 956 -9 134
Üldhalduskulud   -1 055 -1 181 -3 178 -3 740
Muud äritulud   71 75 197 230
Muud ärikulud   -179 -250 -605 -812
Ärikasum   4 906 4 641 15 926 11 763
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -1 679 257 -1 920 1 132
Muud finantstulud/(kulud)   15 41 55 147
Finantstulud ja -kulud kokku   -1 664 298 -1 865 1 279
         
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   6
17

18

29
Kasum enne tulumaksu 3 248
4 956

14 079

13 071
Tulumaks   -899
-932

-3 312

-3 345
           
Aruandeperioodi kasum   2 349 4 024 10 767 9 726
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 201 3 875 9 858 9 309
  Mittekontrolliva osaluse osa   148 149 909 417
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,06


0,110,270,26
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal 2018 III
 kvartal 2017
9 kuud 2018 9 kuud 2017
         
Aruandeperioodi kasum   2 349 4 024 10 767 9 726
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   -197 -1 911

8


-5 226
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   28 -1 730 153 -4 732
  Mittekontrolliva osaluse osa   -225 -181 -145 -494
           
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   2 152 2 113 10 775 4 500
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 229 2 145 10 011 4 577
  Mittekontrolliva osaluse osa   -77 -32 764 -77

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 9 kuud 2018 9 kuud 2017
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 10 767 9 726
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 1 187 1 386
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest -18 -29
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 22 6
  Finantstulud ja -kulud kokku 1 865 -1 279
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 1 0
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis -2 0
Tulumaksu kulu 3 312 3 345
Varude muutus 1 164 1 833
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -790 941
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -4 032 -2 977
Makstud tulumaks -2 724 -3 291
Kokku rahavood äritegevusest 10 752 9 661
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 26 110
Saadud dividendid 3 1
Materiaalse põhivara müük 12 411
Materiaalse põhivara soetus -497 -590
Immateriaalse põhivara soetus -144 -84
Kokku rahavood investeerimistegevusest -600 -152
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Väljamakstud dividendid -18 376 -8 098
Omaaktsiate tagasiostud 0 -1 522
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -18 376 -9 620
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 224 -111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 230 22 303
Valuutakursi muutuste mõju rahale  92  -102
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 098 22 090
   

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

Manus


SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne.pdf