Avaldatud: 2018-10-31 23:05:23 CET
PRFoods
Majandusaasta aruanne

PRF: PRFoods AS Auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 18 kuud 2017/2018

Ülevaade majandustegevusest

Juhtkonna kommentaar

PRFoodsi esimene muudetud finantsaasta on lõppenud. Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele aruandlusperioodile pikenes eelmine finantsaasta erakorraliselt 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõpeb 30.06.2019. Ettevõtete tulemuste võrdlemisel eelnevate perioodidega on oluline selle tähelepanu pöörata.

PRFoodsi jaoks oli viimane finantsaasta murranguline. Omandasime kaks ettevõtet, ühe Soomes ja teise Suurbritannias, mille tulemusel kasvas Grupi käive üle kahe korra. Pärast bilansipäeva omandasime ka enamusosaluse RedStorm OÜs, mis tegeleb kalakasvatuse ja -töötlemisega Eestis. PRFoodsi fookus tooraine osas püsib sama ning keskendume lõheliste kasvatamisele ja töötlemisele. Tooteportfell laienes eelkõige premium segmendi kala ja värske kala osas.

Algaval uuel finantsaastal keskendume sünergiate saavutamisele läbi Grupi tegevusvaldkondade sisemise ühtlustamise ning efektiivsuse parandamisele ning suuname täiendavat ressurssi oluliselt agressiivsemaks turundustegevuseks. Uue suunana oleme alustanud kalakasvatust Eestis, lisaks Soomele ja Rootsile. Eesmärk on nii vähendada sõltuvust toorainest, kui teha paremaid tooteid kohalikust ja värskest toorainest. Ettevõtte on esitanud taotlused kuni 10 000 tonni vikerforelli kasvatamiseks Eesti rannikuvetes. Juhul, kui me saame kasutusele võtta kõik load, suureneks meie enda kalakasvatuse maht ligi 4 korda, mis peaks oluliselt mõjutama meie tarnekindlust ja kasumlikkust. Hea meel on tõdeda, et esimese 100 tonni kasvatamine Saaremaal õnnestus suurepäraselt.

Samuti tegi Grupp investeeringuid, et käia kaasas tarbijate ootuste ning ELi seadusandlusega, mis puudutab pakendeid toiduainetetööstuses ja keskkonnasõbralikkust. Oleme juba 2019. aastal Eesti tehases üle minemas ümbertöödeldavatele pakenditele ning teistes tehastes aastatel 2020-2021. Meie eesmärk on kasutada 100% taaskasutatavaid või biolagunevaid pakendeid. Eelmisel aastal võtsime kasutusele ka päikseenergia Soome tehastes ja tegime vajalikud investeeringud ka Eestis.

Kõik need tegevused on olulised, et olla mitte ainult Eesti vaid ka Soome ja Suurbritannia kaasaegsemaid ja vastutustundlikumaid kalatöötlejaid, mis peaks tagama ka tarbijate pikaajalise usalduse ning samuti tõstma meie toodete väärtust tarbija ja meie töötajate ning partnerite silmis.

PRFoods 2017/2018 pro forma 18-kuuline finantsaasta lõppes 154,6 miljoni euro suuruse käibe ja 7,3 miljoni euro suuruse EBITDAga äritegevusest (koos biomassi ümberhindlusega ja ühekordsete tehingutega seotud kuludega oli EBITDA 5,7 miljonit eurot). Netokasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot.

18 kuu 2017/2018 konsolideeritud tulemused on järgnevad:

  • Konsolideeritud käive 118,50 miljonit eurot, kasv +149,8% ehk +71,07 miljonit eurot.
  • Brutomarginaal 12,4%, kasv 3,9 protsendipunkti.
  • Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju -0,52 miljonit eurot (12 kuud 2016: positiivne mõju +2,26 miljonit eurot).
  • Ühekordsete kulude mõju tulemusele -1,08 miljonit eurot (12 kuud 2016: negatiivne mõju -0,40 miljonit eurot).
  • EBITDA äritegevusest +5,80 miljonit eurot, kasv +5,05 miljonit eurot.
  • EBITDA +4,19 miljonit eurot, kasv +1,58 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +5,27 miljonit eurot, kasv +2,26 miljonit eurot).
  • Ärikasum +1,49 miljonit eurot, kasv +0,11 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +2,57 miljonit eurot, kasv +0,79 miljonit eurot).
  • Puhaskasum +0,06 miljonit eurot, kahanemine -0,66 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +1.14 miljonit eurot, kasv +0,02 miljonit eurot).

Kuigi antud tulemustega võib rahule jääda ning nad vastavad juhtkonna ootustele, tuli arvesse võtta, et tooraine kallinemine oli märkimisväärne. Juhtkonna hinnangul lõheliste hind püsib samal tasemel lähi- ja keskpikas perspektiivis, kuna nõudlus ületab oluliselt pakkumist. Sellest tulenevalt oleme võtnud ette kava laiendada oluliselt meie enda kalakasvatuse mahtu ning eesmärgiks on suurendada oma kasvatatud kala mahtu 4 korda kõikide piirkondade peale kokku.

Samuti oli ümberkorraldustega seotud kulusid, mis annavad positiivse mõju alles järgnevatel perioodidel (Coln Valley tootmise üleviimine Aberdeeni). Seoses Grupi suurenemisega on vajalik lisada personali tugistruktuuridesse (IT, finants), samuti korraldasime ümber oma müügi ja turunduse ning viisime nad tsentraalsemaks.

PRFoodsi bilanss on jätkuvalt tugev. Netovõla suhe on 3 korda EBITDAsse, netovõla tase on 18,1 miljonit eurot, omakapital 23,3 miljonit eurot.

Juhtkond on rahul 18 kuu tulemustega, täname oma kliente ja tarnepartnereid ning loodame olla jätkuvalt üks inspireerivamaid tööandjaid antud sektoris. 2019 aasta tuleb meile väga huvitav, sest see saab olema esimene aasta, kui Grupp töötab uutel alustel, ümberkorraldustega seotud ühekordseid kulusid peaks olema vähem, kiirendame investeeringuid tootmishoonetesse ja -seadmetesse, mis kiirendavad kaasaegsete toodete turule toomist. Väga perspektiivikana näeme oma enda kalakasvatuse haru.

PRFoodsi juhatus teeb ettepaneku maksta eelneva majandusaasta kasumi arvelt dividende 1 eurosent aktsia kohta.

VÕTMENÄITAJAD 

Kasumiaruanne, milj EUR18k 2017/2018 12k 201612k 201512k 201412k 2013
Müügitulu118.547.450.345.943.4
Brutokasum14.74.06.85.34.2
EBITDA äritegevusest5.80.82.90.40.3
EBITDA4.22.62.00.51.3
EBIT1.51.40.9-0.60.2
EBT0.51.11.1-1.4-0.8
Puhaskasum (-kahjum) 0.10.71.2-1.5-0.9
Brutorentaablus12.4%8.5%13.5%11.5%9.6%
Äritegevuse EBITDA marginaal4.9%1.6%5.8%0.8%0.8%
EBITDA marginal3.5%5.5%4.0%1.1%3.0%
EBIT marginal1.3%2.9%1.7%-1.3%0.4%
EBT marginal0.4%2.4%2.1%-3.0%-1.7%
Puhasrentaablus0.05%1.5%2.3%-3.3%-2.0%
Tegevuskulude suhtarv10.5%10.1%10.8%13.4%12.8%


Bilanss, milj EUR30.06.201831.12.201631.12.201531.12.2014
Netovõlgnevus18.10.3-0.6-2.6
Omakapital23.323.823.233.7
Käibekapital2.812.411.422.6
Varad65.535.129.540.4
Likviidsuskordaja1.12.43.75.6
Omakapitali suhtarv35.6%67.9%78.8%83.3%
Finantsvõimendus43.7%1.2%-2.5%-8.3%
Netovõlg/EBITDA3.10.4-0.2-7.0
Omakapitali tootlus0.2%3.0%4.1%-4.2%
Varade tootlus0.1%2.2%3.4%-2.9%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00030.06.201831.12.2016
VARAD  
Raha ja ekvivalendid5 9604 374
Nõuded ja ettemaksed4 7064 056
Varud12 6785 393
Bioloogilised varad6 4987 584
Käibevara kokku29 84221 407
   
Edasilükkunud tulumaksuvara153230
Pikaajalised finantsinvesteeringud134103
Materiaalne põhivara12 7647 285
Immateriaalne vara22 6046 031
Põhivara kokku35 65513 649
VARAD KOKKU65 49735 056
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Võlakohustused12 5623 716
Võlad ja ettemaksed14 2545 131
Sihtfinantseerimine216162
Lühiajalised kohustused kokku27 0329 009
   
Võlakohustused 11 487940
Edasilükkunud tulumaksukohustus2 441747
Sihtfinantseerimine1 226551
Pikaajalised kohustused kokku15 1542 238
KOHUSTUSED KOKKU42 18611 247
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-256
Kohustuslik reservkapital4812
Realiseerimata kursivahed7428
Jaotamata kasum (-kahjum)1 9041 883
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa23 31323 809
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-20
OMAKAPITAL KOKKU23 31123 809
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU65 49735 056

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '00018k 2017/201812k 2016
Müügitulud118 49947 429
Müüdud kaupade kulu-103 811-43 410
Brutokasum14 6884 019
   
Tegevuskulud-12 423-4 785
  Turundus- ja müügikulud-8 841-3 346
  Üldhalduskulud-3 582-1 439
Muud äritulud/-kulud1 059399
Bioloogiliste varade ümberhindlus-1 309-517
Ärikasum (-kahjum)-5242 263
  Finantstulud1 4911 379
  Finantskulud-1 024-238
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)4671 141
  Tulumaks-410-426
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)57715
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa59715
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-20
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku57715
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed-421-43
Kokku koondkasum (-kahjum)-364672
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-362672
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-20
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-364672
   
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,02
   
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,000,02

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

Manus


PRFoods 1.1.2017-31.10.2018, 18 kuud est.pdf