Paskelbta: 2018-10-31 17:42:49 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo priimtų sprendimų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Informuojame, jog 2018 m. spalio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas. Šioje byloje Bendrovė teismo prašė:

  • panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ punktus;
  • panaikinti minėtą Komisijos nutarimą keičiančius Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. O3-685 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ pakeitimo“ bei Komisijos 2016 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. O3-131 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ pakeitimo“;
  • panaikinti Komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ 1.3. punktą ir jį keičiančių Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. O3-687 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo“ 2 punktą bei Komisijos 2016 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. O3-133 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo“ 1.2. punktą.

Šis LVAT sprendimas yra neskundžiamas.  

Šio teisminio ginčo viena iš priežasčių buvo Komisijos nutarimai, kuriais įgyvendintas 2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-757 priimtas sprendimas, pripažinęs Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Pastarasis Komisijos nutarimas buvo panaikintas neskundžiamu LVAT sprendimu, priimtu 2016 metais, tačiau dėl aukščiau minėto 2018 m. spalio 30 d. priimto LVAT sprendimo liko galioti Komisijos nutarimai, įgyvendinę 2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos nutarimą Nr. O3-757 ir kurių pagrindu Bendrovei 2016 m. nebuvo išmokėta 2,51 mln. eurų VIAP lėšų suma. 2018 m. devynių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2018 m. rugsėjo 30 d., finansinėse ataskaitose Bendrovė yra nurodžiusi, kad Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2,51 mln. eurų.

Bendrovė pažymi, jog šis 2018 m. spalio 30 d. LVAT sprendimas kardinaliai skiriasi nuo ankstesnės teismų praktikos, kadangi analogiškame teisminiame ginče Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. panaikino analogišką Komisijos nutarimą, taip pat įgyvendinusį Komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. O3-757 ir kurio pagrindu už 2015 m. Bendrovei buvo neišmokėta 5,4 mln. eurų VIAP lėšų suma. Komisijai įgyvendinant pastarąjį teismo sprendimą, šios lėšos Bendrovei yra grąžinamos per 2018 metus.
  

LVAT 2018 m. spalio 30 d. taip pat priėmė ir šiuos sprendimus: 

  • LVAT atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas dėl Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB ,,Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo“, Nr. O3-852, bei 2014 m. spalio 30 d. Komisijos nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba" padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“, Nr. O3-866, punktų panaikinimo. Šis LVAT sprendimas yra neskundžiamas.
      
  • LVAT atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. spendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas dėl Komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2017 metams nustatymo“, Nr. O3-391, punktų panaikinimo bei reikalavimo įpareigoti Komisiją perskaičiuoti antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinę ribą, įvertinant 2 Kruonio hidroakumuliacinės agregatų (kas atitinka 450 MW galią) pastovias sąnaudas. Šis LVAT sprendimas yra neskundžiamas.
      
  • LVAT atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 24 d. spendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas. Šioje byloje Bendrovė teismo prašė: panaikinti Komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. O3E-559 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2018 metams nustatymo“ ir jį keičiantį 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. O3E-598 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2018 metams nustatymo“ pakeitimo“; panaikinti Komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. O3E-599 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2018 metams nustatymo“ pakeitimo“; įpareigoti Komisiją perskaičiuoti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (toliau – VIAP tvarkos aprašas) 7.4 punkto paslaugos lėšų poreikį 2018 metams, visas elektros energijos gamybos veiklai naudojamo bendrastotinio turto veiklos, nusidėvėjimo ir kitas netiesiogines sąnaudas priskiriant elektros energijos gamybos įrenginiams (Lietuvos elektrinės 8 blokui bei kombinuoto ciklo blokui) remiantis kriterijumi, įvertinančiu eksploatuojamų įrenginių galią ir likusį tarnavimo laiką; įpareigoti Komisiją atsižvelgiant į VIAP lėšų poreikio perskaičiavimą perskaičiuoti VIAP kainą vartotojams, nurodytiems VIAP tvarkos aprašo 21 punkte. Šis LVAT sprendimas yra neskundžiamas.

Visų šių ginčytų Komisijos nutarimų įtaką Bendrovė yra pripažinusi savo finansinėse ataskaitose, tad papildomos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams teismo sprendimai nedarys.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt