Paskelbta: 2018-10-31 16:17:36 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. SPALIO 31 D., SPRENDIMAI


2018 m. spalio 31 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 165 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 774 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 13 (trylika) Susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. spalio 24 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkų, turintys 134 181 883 akcijų balsų, tai sudarė 84,84 procentus visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 4 (keturi) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo priimti sprendimai:

 1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 1. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 1. 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 1. Finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 1. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas. Įsigyti Bendrovės savų akcijų šiomis sąlygomis:

  1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
  2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
  3. Terminas per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
  4. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,868 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 Eur;
  5. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti supirktas savas akcijas;
  6. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 1. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimas. Suformuoti 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 1. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje33 573 646 Eur
2)grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)3 837 482 Eur
3)pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4)pervedimai iš rezervų400 655 Eur
5)akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)-
6)paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso37 811 783 Eur
7)pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą192 000 Eur
8)pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti5 000 000 Eur
9)pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti-
10)pelno dalis, paskirta į kitus rezervus-
11)pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*2 926 097 Eur
12)pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams748 000 Eur
13)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus28 945 686 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., paskirta 2 926 097 Eur, tai sudaro 0,0185 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 1. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas

Sprendimas:

8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);

8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2018–2019 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 9. Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimas.
Sprendimas:
9.1. Pakeisti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama);
9.2. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

10. Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Sprendimas:
10.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama);
10.2. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai:

 1. ___ (nepriklausomas narys);
 2. ___(nepriklausomas narys);
 3. ___.

10.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

Bendrovės valdyba pasiūlė į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:

 1. Agnė Preidytė (nepriklausomas narys);
 2. Andrius Drazdys (nepriklausomas narys);
 3. Irma Antanaitienė.

Bendrovė nėra gavusi kitų siūlomų kandidatų į Bendrovės Audito komitetą.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.



 Finansų direktorius
 Tomas Tumėnas
 +370 45 507393
 t.tumenas@linasagro.lt

Priedai


LNA_2017-2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
CV_Andrius_Drazdys_LT.pdf
CV_Agne Preidyte_LT.pdf
LNA_2017-2018_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf
2018-10-31_VAS_Linas_Agro_Group.pdf
LNA audito komiteto nuostatai-Audit Committee Regulations_final.pdf
LNA_2017-2018_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
LNA_2017-2018_IFRS_LT.pdf
CV_Irma Antanaitiene_LT.pdf
Taisykles_Rules_LNA 2018-10-31 final.pdf