Avaldatud: 2018-10-31 11:50:02 CET
Mainor Ülemiste
Börsiteade

3.kv 2018 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

 

2018. aasta 3. kvartali põhisündmused

 

Mainor Ülemiste tütarettevõte sõlmis 10,7 miljoni eurose krediidilepingu

Mainor Ülemiste AS tütarettevõte Öpiku Majad OÜ sõlmis OP Corporate Bank Plc Eesti filiaaliga 10,7 miljoni eurose krediidilepingu, millega refinantseeritakse olemasolev Nordea Panga laen ja finantseeritakse Lurichi majade ehitust. 

Lurichi kvartali 13-korruseline üürikorteritega maja ja 8-korruseline bürootorn aadressiga Valukoja tänav 10 ehitatakse vanade Dvigateli hoonete paekivimüüride vahele. Hoonete kavandatav valmimisaeg on 2020. aasta esimeses pooles, mille järel saab moodne linnak ööpäevaringse elutegevuse. 

 

Simson Ülemiste City-s: Rail Balticu ühisterminalil on potentsiaali saada koos lennujaamaga uueks Eesti väravaks 

Ülemiste City-sse visiidile saabunud majandus- ja taristuminister Kadri Simson toetas ideed muuta Rail Balticu terminal koos Tallinna lennujaamaga terviklikuks Eesti väravaks.
Simson ja Ülemiste City arendajad olid ühel meelel, et oluline on jõuda detailplaneeringu vastuvõtmise ning projekteerimise alustamiseni, kuna 2026. aasta ei ole enam kaugel. Kava kohaselt tekib Ülemistele transpordisõlm, mis paikneb esindusliku Euroopa väljaku ääres. 

Lisaks leiti, et transpordi sõlmpunktina toimimise eelduseks on head ühendused rajatava Rail Balticu terminali ümbruses. See hõlmab Rail Balticu ristumiste projekteerimist Tallinnas, aga ka Rail Balticu ühisterminali sidumist südalinnaga.

 

Ülemistel tegutsev rahvusvaheline kool sai IB-õppe kandidaatkooli staatuse

Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsioon omistas Tallinnas Ülemiste linnakus mullu tegevust alustanud Tallinna Rahvusvahelisele Koolile IB kandidaatkooli staatuse ülemaailmselt tunnustatud algastme õppekava rakendamiseks.

Tallinna Rahvusvahelise Kooli direktori Olavi Otepalu sõnul on Eestis resideeruvate välismaalaste jaoks IB ehk International Baccalaureate tuntud ja usaldusväärne õppeprogramm, mis võimaldab lastel ühest riigist teise liikumisel sujuvalt haridusteed jätkata, kuna kogu IB filosoofia on tugevalt keskendunud õppe rahvusvahelisusele.

 

Otsustatud: rahva lemmikprojekt saab Ülemiste City uueks südameks  

Mainor Ülemiste nõukogu kinnitas, et nelja tippbüroo vahel toimunud Ülemiste City südamesse planeeritava ärihoone arhitektuurikonkursi võitis Arhitektuuribüroo Pluss töö, mis pälvis ülekaalukalt suurima toetuse ka linnaku Facebooki lehel toimunud rahvahääletusel. Arhitektuurikonkursil osalenud neli Eesti tippbürood esitasid kavandid Ülemiste City keskmes, Sepapaja tn 10 kinnistul asuva 1899. aastast pärit paekivist tehasehoone kaasajastamiseks ja laiendamiseks. 

 

Technopolis Ülemiste kavandab uue büroohoone, parkimismaja ja linnaväljaku ehitust

Ülemiste City linnaku arendaja Technopolis Ülemiste AS investeerib lähiajal 25 miljonit eurot uue 12-korruselise büroohoone, 5-korruselise parkimismaja ja linnaväljaku ehitusse aadressile Sepapaja tn 1. Parkimismaja valmib 2019. aasta lõpuks ning büroohoone 2020. aasta kevadeks.

Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimehe Gert Jostovi hinnangul soosib turuolukord linnakusse uute büroohoonete ehitamist. „Technopolis Ülemiste poolt pakutavate üüripindade täituvus on turu keskmisest tunduvalt kõrgem. Nõudlus uute büroopindade järel on olemas nii linnakus sees, kus ettevõtted otsivad pidevalt võimalusi laienemiseks, kui ka väljastpoolt. See on hea eeldus projekti õnnestumisele,“ sõnas Jostov.

Sepapaja tn 1 hoonete ehitusega muutub Ülemiste City visuaalne ilme olulisel määral. Tegemist on linnaku nn „väravahoonetega“, mis asuvad kahe tähtsa sissepääsutee Suur-Sõjamäe ja Lõõtsa tänava vahetus läheduses ning neist saab oluline maamärk kõigile, kes lähenevad linnakule Lasnamäe ja kesklinna poolt.

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 30.09.2018

Üüritud pind                 176 771 m2

Täituvus                          97%


  

Finantsülevaade

 

3. kvartali 2018. aasta puhaskasum on 1 668 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 3. kvartali netokäive on 2 127 tuhat eurot; netokäive tõusis 2017. aasta  3. kvartaliga võrreldes 11,7%
  • Puhaskasum on 1 668 tuhat eurot, kasv 2017. a 3. kvartaliga võrreldes 20,3%

Kulud

  • 3. kvartali 2018. a opereerimiskulud on kasvanud 985 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2017) 1 083 tuhandele eurole
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 518 tuhat eurot, kasv võrreldes 2017. aasta            3. kvartaliga 2,4% (506 tuhat eurot)

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 75 690 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid Nordea Bank Abp, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc ning Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 15 850 tuhat eurot

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud juuli-september 2018. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Juuli-september 2018. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

  

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.10.2018. a

 

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018 3 kv 2018
Müügitulu   1 904 2 035 2 194 2 067 2 127
Müüdud teenuste kulu -520 -699 -732 -557 -649
Tegevuskulud   -465 -649 -481 -506 -434
Kulum   -16 -14 -12 -12 -11
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 953 981 1 038 1 054 1 127
Muud äritulud   1 14 4 0 6
Muud ärikulud   -1 -4 -2 -1 -5
Ärikasum   1 856 1 664 2 009 2 045 2 161
Muud finantstulud 36 117 1 2 2
Intressikulud ja muud finantskulud -506 -621 -509 -722 -518
Tulumaks   0 0 0 0 0
Puhaskasum*   1 386 1 160 1 501 1 325 1 668
               
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

  

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 93 83 72 66 101
Kinnisvarainvesteeringud 95 748 102 070 106 421 112 307 117 283
Muud 9 679 9 348 9 320 9 332 9 352
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud * 30 498 33 517 34 555 34 377 35 504
Nõuded ja ettemaksed 1 673 1 246 1 533 2 389 1 621
Raha ja raha ekvivalendid 8 234 9 400 8 693 9 049 10 798
VARAD KOKKU 145 925 155 664 160 594 167 520 174 659
           
Omakapital          
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum * 66 374 70 817 72 318 72 410 74 079
OMAKAPITAL KOKKU 87 494 91 937 93 438 93 530 95 199
           
Kohustused          
Laenukohustused 55 217 59 823 62 777 68 692 75 690
Muud kohustused 531 611 645 704 789
Võlad ja ettemaksed 2 683 3 293 3 734 4 594 2 981
KOHUSTUSED KOKKU 58 431 63 727 67 156 73 990 79 460
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 145 925 155 664 160 594 167 520 174 659
           
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta      
                 

  

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 3.kv   2017 4.kv   2017 1.kv   2018 2.kv   2018 3.kv  2018
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 386 1 160 1 501 1 325  1 668
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 16 14 12 12 11
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -953 -981 -1 038 -1 054 -1 127
  Finantstulud ja kulud 470 504 508 681 493
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -14 676 -329 -367 -212
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 527 629 552 1 067 -1 265
  Saadud intressid 0 0 0 0 0
  Saadud dividendid 0 0 0 616 308
  Makstud intressid ja muud finantskulud -506 -621 -509 -722 -518
  Tulumaks -190 0 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku 736 1 381 697 1 558  -218
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -32 0 0 0 -46
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -4 162 -4 810 -4 338 -5 900 -4 976
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 194 -4 810 -4 338 -5 900 -5 022
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 0 2 620 14 1 204 1 162
Saadud laenud 3 755 2 344  3 284 5 056 6 167
Saadud laenude tagasimaksed -358 -369 -364 -330 -340
Makstud dividendid 0 0 0 -1 232    0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 3 397 4 595 2 934 4 698 6 989
RAHAVOOD KOKKU -61 1 166  -707 356 1 749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 295 8 234 9 400 8 693 9 049
Raha ja raha ekvivalentide muutus -61 1 166 -707 356 1 749
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 8 234 9 400 8 693 9 049 10 798

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


3.kv 2018 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf