Avaldatud: 2018-10-31 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2018.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS Ekspress Grupi ärimahud kasvasid nii kolmandas kvartalis kui ka üheksa kuu lõikes. Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kasvas 4% ja ulatus 15,6 miljoni euroni ning 9 kuu müügitulu 8% ulatudes 49,6 miljoni euroni. Kontserni 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid seejuures 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustavad 37% kogukäibest.  

Kontserni EBITDA ulatus kolmandas kvartalis 0,6 miljoni euroni ja 9 kuu arvestuses 3,0 miljoni euroni. Võrreldes varasema perioodiga langes EBITDA kolmandas kvartalis 1,1 miljoni euri võrra ja 9 kuu võrdluses 2,2 miljoni euri võrra. Kasumlikkusele avaldas positiivset mõju digitaalsete tulude kiire kasv, kuid vähendas oodatust nõrgem tulemus trükiteenuste segmendis, mitmete sisendhindade kasv ja Ajakirjade Kirjastuse tegevuse reorganiseerimisega seotud ühekordsed kulud.

Kontsern keskendub ka edaspidi digitaalsete tulude kasvule. Olukorras, kus trükimeedia tiraažid on seisakus või languses, ei suuda digitulude kasv siiski langust täiel määral kompenseerida. Tarbijate meediatarbimise harjumused on muutumas ja järjest rohkem tarbijaid otsustab digitaalse sisu kasuks, kuid paljud lugejad ei ole siiski veel harjunud digitaalse sisu eest maksma. Kontsern teeb selles valdkonnas järjepidevaid pingutusi tõstmaks digitellijate arvu, kuna näeme selles olulist kasvuvõimalust. Oleme teinud lugejatele kättesaadavaks ka mitmeid uusi formaate, mis lisavad meie digitaalsetele toodetele uusi väljundeid, sh sisu kuulamine kõnesüntesaatori abil ja erinevad podcastide formaadid, millest tuntuim on “Mehed ei nuta” nimeline spordisaade.

Kolmandas kvartalis käivitus täies mahus kontserni kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee turundus- ja müügitegevus. Portaali esimesi aktiivseid tegevuskuid võib lugeda edukaks: septembri lõpu seisuga oleme jõudnud nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas samale tasemele turu suuruselt teise portaaliga City24.ee. Kinnisvara24.ee kuulutuste arv oli septembri lõpus ligikaudu 21 tuhat, mis on ca 82% turu teisel positsioonil oleva portaali mahust.

Kolmandas kvartalis toimusid elamusturunduse ärivaldkonnas mitmed olulised üritused, neist suurim Leedus, Kaunases aset leinud enam kui 25 000 osalejaga meelelahutusüritus. Ürituste ja tegevuste korraldamine on valdkond, mida soovime arendada ka edaspidi, sest see eristub traditsioonilisest lähenemisest ja omab kasumlikke süngeriavõimalusi grupi muude tegevusvaldkondadega.

Leedus oleme koostöös riigi ja teiste partneritega algatanud võitluse libauudiste vastu (demaskuok.lt). See algatus on pälvinud positiivset vastukaja ja toetust nii kohalikul kui ka Euroopa Liidu tasemel. Lätis oleme algatanud teema naised vanglas Kletka/Krātiņš, mis on tänaseks saanud rohkem kui 200 000 lugejat. Lätis on riigi suurim uudisteportaal Delfi saavutanud positsiooni, kus riigi olulisemaid teledebatte viidi läbi just Delfi keskkonas Läti parima uuriva ajakirjanku Janis Dombursi poolt.

Kontserni trükikoda on tulenevalt langevatest tiraažidest tugeva hinnasurve all, mis on toonud oodatust suurema languse segmendi kasumlikkuses. Täiendavalt mõjutavad tulemust kasvanud sisendhinnad sh peamiselt tööjõu-, elektri- ja paberikulu.

Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast meedia ja trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib täiendavaid võimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse tõstmiseks.


KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2018. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 15,0 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 49,6 miljonit eurot (9 kuud 2017: 46,1 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleb suures osas reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet Media enamusosaluse ostmisest eelmise aasta novembris, mis on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on III kvartali lõpuks kasvanud 37%-ni kogukäibest, mis on läbi aegade kõrgeim osakaal. Kontserni 2018. aasta 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2018. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,65 miljonit eurot (III kvartal 2017: 1,78 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu EBITDA oli 2,99 miljonit eurot (9 kuud 2017: 5,20 miljonit eurot). EBITDA vähenes 42%-di võrra võrreldes eelmise aastaga. EBITDA marginaal vähenes 6,0%-ni (9 kuud 2017: 11,3%). 2018. aasta 9 kuu konsolideritud puhaskasum oli 0,27 miljonit eurot (9 kuud 2017: 2,44 miljonit eurot), mis andis puhaskasumi marginaaliks 0,5% (9 kuud 2017: 5,3%). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast hinnakonkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks printmeedia tulude langusest ning kasvavatest kojukande- ja tööjõukuludest (kasv +8% ver 9 kuud 2017) ning ühekordsetest reorganiseerimisega seotud kuludest (9 kuud 2018: 0,26 miljonit eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 1,1 miljonit eurot ning omakapital 50,7 miljonit eurot (65% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 3,0 miljonit eurot ning 51,7 miljonit eurot (67% bilansimahust). Seisuga 30. september 2018 oli kontserni netovõlg 15,4 miljonit eurot  (30. september 2017: 13,2 miljonit eurot).


ÄRITEGEVUS

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.
Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud
(tuhandetes EUR)
III kv 2018 III kv 2017 Muutus % 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus % 12 kuud 2017
Perioodi kohta              
Müügitulu 15 596 15 014 4% 49 606 46 093 8% 63 699
EBITDA 647 1 775 -64% 2 991 5 202 -42% 6 713
EBITDA marginaal (%) 4,1% 11,8%   6,0% 11,3%   10,5%
Ärikasum* (195) 1 005 -119% 695 2 896 -76% 3 526
Ärirentaablus* (%) -1,2% 6,7%   1,4% 6,3%   5,5%
Intressikulud (111) (102) -10% (317) (324) 2% (427)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* (387) 813 -148% 266 2 444 -89% 2 952
Puhasrentaablus* (%) -2,5% 5,4%   0,5% 5,3%   4,6%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
(387) 813 -148% 266 2 444 -89% 3 146
Puhasrentaablus (%) -2,5% 5,4%   0,5% 5,3%   4,9%
Varade tootlus (%) -0,5% 1,1%   0,3% 3,2%   4,1%
Omakapitali tootlus (%) -0,8% 1,6%   0,5% 4,8%   6,1%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) (0,01) 0,03   0,01 0,08   0,11

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.


SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised portaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis, kuni detsembrini 2017 ajakirjade kirjastamist Leedus, kojukandeteenuse osutamist.

Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest on maha arvatud agentuuridele makstavad mahupõhised ja muud tasud.


Segmentide peamised finantsnäitajad


 (tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2018 III kv 2017 Muutus % 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus % 12 kuud 2017
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 8 593 7 639 12% 26 002 22 890 14% 33 498
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 5 555 4 594 21% 17 468 13 911 26% 19 963
Trükiteenuste segment 5 614 5 418 4% 18 190 17 383 5% 23 879
Kesksed tegevused 615 633 -3% 2 004 1 799 11% 2 486
Segmentidevahelised elimineerimised (1 052) (967)   (3 105) (3 018)   (5 793)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 13 770 12 723 8% 43 091 39 054 10% 54 070
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 10 573 10 222 3% 33 208 30 822 8% 44 429
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 5 875 4 876 20% 18 471 14 751 25% 21 024
Trükiteenuste segment 5 614 5 418 4% 18 190 17 383 5% 23 879
Kesksed tegevused 615 633 -3% 2 004 1 799 11% 2 486
Segmentidevahelised elimineerimised (1 206) (1 259)   (3 796) (3 911)   (7 095)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 15 596 15 014 4% 49 606 46 093 8% 63 699


(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2018 III kv 2017 Muutus % 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus % 12 kuud 2017
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 625 1 019 -39% 2 022 2 561 -21% 3 729
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 616 1 141 -46% 2 108 3 092 -32% 4 181
Trükiteenuste segment 440 860 -49% 1 924 2 782 -31% 3 734
Kesksed tegevused (409) (226) -81% (1 042) (672) -55% (1 202)
Segmentidevahelised elimineerimised 0 0   1 0   0
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 656 1 653 -60% 2 905 4 671 -38% 6 261
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 647 1 775 -64% 2 991 5 202 -42% 6 713


EBITDA marginaal III kv 2018 III kv 2017 9 kuud 2018 9 kuud 2017 12 kuud 2017
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 7% 13% 8% 11% 11%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) 6% 11% 6% 10% 9%
Trükiteenuste segment 8% 16% 11% 16% 16%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 5% 13% 7% 12% 12%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 4% 12% 6% 11% 11%


MEEDIA SEGMENT


ONLINE MEEDIA

Seoses Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika muudatustega Balti riikides kujundame edaspidi ümber online meedia tähtsamate arengute kajastamise (külastatavuse andmed ei ole võrreldavad varasemate perioodidega).

Allpool on riikide lõikes välja toodud tähtsamad online meediaga seotud arengud lõppenud kvartalis.

Eesti

Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:

 • Delfi lansseeris podcastide keskuse Delfi Tasku,
 • Delfi lansseeris uued versioonid mobiilirakendustest,
 • Ekspress Meedia online toodetes oli rekordiliselt hea artiklimüük,
 • Õhtuleht kasvatas digitellijate arvu ligi 12% võrreldes eelneva kvartaliga,
 • Õhtuleht lansseeris mitmetel lehekülgedel portaali uue ülesehituse,
 • Õhtuleht lansseeris uue veebipoe pood.ohtulehtkirjastus.ee.

Läti

Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:

 • Delfi avaldas kingituse Läti Vabariigi sajandile – eriprojekt "100 aastat 100 päevaga" mis vältab 100 päeva Läti Iseseisvuspäevani.
 • Delfi kajastas ulatuslikult Läti Üldlaulu- ja Tantsupidu live blogi ja video ülekannete kaudu,
 • Delfi oli meediapartneriks mitmetele suurüritustele nagu Positivus festival, Rahvusvaheline varajase muusika festival, World RX of Latvia ja teised,
 • Delfi alustas valimistele eelneva sisuga, sh teledebatid ja intervjuud saadikukandidaatidega,
 • Delfi alustas ülekandeid Eesti-Läti korvpalliliiga ja Eesti-Läti võrkpalliliiga mängudelt,
 • Delfi lansseeris osa liikluse jaoks portaali uue ülesehituse.

Leedu

Lõppenud kvartalis toimus mitmeid olulisi edasiminekuid ja uuendusi:

 • Valmis Delfi Leedu uus telestuudio,
 • Delfi alustas saatega “DELFI tähelepanu keskpunktis”– otsesaade 4 korda nädalas, milles arutletakse tähtsaimatel päevakajalistel teemadel, saatejuht Edmundas Jakilaitis.
 • Delfi alustas saatega“DELFI päev”, saatejuht Arnas Mazeti,
 • Delfi lansseeris uuendatud portaali ülesehituse mobiilseadmetele ning uue toote“DELFI Täna” – hommikune ülevaade päeva tähtsamatest teemadest,
 • Delfi käivitas partnerluse globaalse majandusuudiste ja finantsinformatsiooni pakkujaga meediaorganisatsiooniga Bloomberg (https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/),
 • Delfi osales unikaalse Leedust väljakasvanud koostööprogrammi https://debunk.eu/ käivitamisel, mis ühendab meediaettevõtteid, ajakirjanikke ja vabatahtlikke, et parandada ühiskonna kaitsevõimet desinformatsiooni ning libauudiste suhtes.


TRÜKIMEEDIA

Õhtuleht on EALL andmetel jätkuvalt Eesti kõige suurem päevaleht, edestades kvartali lõpu seisuga Postimeest 2 400 eksemplariga. Kokku on aastaga (12 kuu jooksul) 5 suuremat ajalehte kaotanud tiraažis ca 6 900 eksemplari.

2018. aasta III kvartali meedia segmendi müügitulu oli 10,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 10,2 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 33,2 miljonit eurot (9 kuud 2017: 30,8 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Kasv tuleb peamiselt reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet Media enamusosaluse ostmisest eelmise aasta novembris, mis on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on III kvartali lõpuks kasvanud 37%-ni kogukäibest. Kontserni 2018. aasta 9 kuu digitaalsed tulud kasvasid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2018. aasta III kvartali meedia segmendi EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 1,1 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu  EBITDA oli 2,1 miljonit eurot (9 kuud 2017: 3,1 miljonit eurot), vähenedes 32% võrreldes eelmise aastaga. Kasumlikkuse langus tuleneb printmeedia langusest ning kasvavatest trüki-, kojukande- ja tööjõukuludest ning ühekordsetest reorganiseerimisega seotud kuludest (AS Ajakirjade Kirjastus).

2018. a 1.juunil toimus ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine. Kuukirjade väljaandmine liikus peamiselt Ekspress Meediasse ning nädalakirjade väljaandmine Õhtuleht Kirjastusse (endise nimega SL Õhtuleht). Samast kuupäevast loetakse Ajakirjade Kirjastus ja SL Õhtuleht ühinenuks ning ettevõte kannab nüüd nime Õhtuleht Kirjastus. Ajakirjade Kirjastuse numbrites kajastuvad kuni mai lõpuni 2018 arvestatud tulud ja teenitud EBITDA.

Ekspress Meediasse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud  kajastuvad juba 100% AS-i Ekspress Meedia numbrites. Õhtuleht Kirjastusse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad vastavalt Õhtuleht Kirjastuse kasumiaruandes.


KINNISVARAPORTAAL

Kolmandas kvartalis käivitus täies mahus Kinnisvara24.ee turundus- ja müügitegevus ning uus kinnisvaraportaal on septembri lõpuks jõudnud oma põhikonkurendile kannule nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas. Unikaalsete browserite (külastajate) arv moodustas septembris keskmiselt 89% peamise konkurendi, city24.ee mahust ning kuulutuste arv oli septembri lõpus Kinnisvara24.ee lehele 20761, mis on 82% konkurendi vastavast mahust. Kuulutuste juurdekasvu tempo on ligikaudu 1000 kuulutust kuus. Ühes kuus liitub kinnisvara24.ee portaaliga ligikaudu 70 uut kinnisvarabürood. Septembri lõpu seisuga oli portaalis oma kuulutsed avaldanud kokku 202 kinnisvaraettevõtet ja 655 tavakasutajat. Portaaliga liitunud maaklerite arv oli 904.


TRÜKITEENUSTE SEGMENT

AS Printalli 2018. aasta III kvartali müügitulu oli 5,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 5,4 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 18,2 miljonit eurot (9 kuud 2017: 17,4 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 5% võrreldes eelmise aastaga. 2018. aasta III kvartali EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (III kvartal 2017: 0,9 miljonit eurot) ning 2018. aasta 9 kuu EBITDA oli 1,9 miljonit eurot (9 kuud 2017: 2,8 miljonit eurot). EBITDA vähenes 31% võrreldes eelmise aastaga.

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub müügihindade osas tihe konkurents. Müügimahud on vähenenud trükitavate tiraazide osas, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks surve sisendhindade kallinemise osas sh tööjõud, paber, elekter.

AS Printalli 2018. aasta 9 kuu müügiulu osakaal väljaspool Eestit on 60% (9 kuud 2017: 57%).


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
III kv 2018 III kv 2017 Muutus % 9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus % 12 kuud 2017
Perioodi kohta              
Müügitulu 13 770 12 723 8% 43 091 39 054 10% 54 070
EBITDA 656 1 653 -60% 2 905 4 671 -38% 6 261
EBITDA marginaal (%) 4,8% 13,0%   6,7% 12,0%   11,6%
Ärikasum* (90) 974 -109% 700 2 635 -73% 3 475
Ärirentaablus* (%) -0,7% 7,7%   1,6% 6,7%   6,4%
Intressikulud (109) (95) -15% (305) (303) -1% (400)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil (103) 22 -566% (12) 232 -105% (2)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* (387) 813 -148% 266 2 444 -89% 2 952
Puhasrentaablus* (%) -2,8% 6,4%   0,6% 6,3%   5,5%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes
(sh allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
(387) 813 -148% 266 2 444 -89% 3 146
Puhasrentaablus (%) -2,8% 6,4%   0,6% 6,3%   5,8%
Varade tootlus (%) -0,5% 1,1%   0,3% 3,3%   4,2%
Omakapitali tootlus (%) -0,8% 1,6%   0,5% 4,8%   6,1%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) (0,01) 0,03   0,01 0,08   0,11

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.
 

Bilanss

(tuhandetes EUR)
ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
30.09.201831.12.2017Muutus %30.09.201831.12.2017Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara15 62916 725-7%14 20913 8273%
Põhivara62 74462 5970%62 50562 1301%
Varad kokku78 37379 322-1%76 71475 9571%
  sh raha ja pangakontod1 0842 818-62%6581 073-39%
  sh firmaväärtus39 79939 9200%37 96937 9690%
Lühiajalised kohustused12 80411 08116%11 3038 37235%
Pikaajalised kohustused14 89415 747-5%14 73615 091-2%
Kohustused kokku27 69826 8283%26 03923 46311%
  sh võlakohustused16 49515 7914%16 41015 2578%
Omakapital50 67552 494-3%50 67552 494-3%


Finantssuhtarvud (%)ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Omakapitali osakaal (%)65%66%66%69%
Võla ja omakapitali suhe (%) 33%30%32%29%
Võla ja kapitali suhe (%) 23%20%24%21%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)3,662,353,652,44
Likviidsuskordaja1,221,511,261,65


  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%) Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%) Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Dividendi määr (%) Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordaja EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)


(tuhandetes EUR) 30.09.2018 31.12.2017
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 658 1 073
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 668 9 918
Ettevõtte tulumaksu nõuded 211 4
Varud 3 672 2 832
Käibevara kokku 14 209 13 827
Põhivara    
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 143 1 749
Edasilükkunud tulumaksu vara 47 47
Investeeringud ühisettevõtetesse 2 891 2 372
Investeeringud sidusettevõtetesse  378 354
Materiaalne põhivara 11 909 12 189
Immateriaalne põhivara 46 137 45 419
Põhivara kokku 62 505 62 130
VARAD KOKKU 76 714 75 957
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 1 674 166
Võlad ja ettemaksed 9 434 8 095
Ettevõtte tulumaksu kohustused 195 111
Lühiajalised kohustused kokku 11 303 8 372
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 14 736 15 091
Pikaajalised kohustused kokku 14 736 15 091
KOHUSTUSED KOKKU 26 039 23 463
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 66 68
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (22) (22)
Reservid 1 688 1 531
Jaotamata kasum 16 788 18 762
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 50 609 52 426
OMAKAPITAL KOKKU 50 675 52 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 76 714 75 957

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)


(tuhandetes EUR) III kv 2018 III kv 2017 9 kuud 2018 9 kuud 2017
Müügitulu 13 770 12 723 43 091 39 054
Müüdud toodangu kulu (11 399) (10 169) (34 989) (30 968)
Brutokasum 2 371 2 554 8 102 8 086
Muud äritulud 61 269 222 717
Turunduskulud (693) (563) (2 177) (2 077)
Üldhalduskulud (1 815) (1 274) (5 398) (4 037)
Muud ärikulud (14) (12) (49) (54)
Ärikasum (90) 974 700 2 635
Intressitulud 30 23 118 137
Intressikulud (109) (95) (305) (303)
Muud finantstulud/(kulud) (17) (19) (51) (52)
Kokku finantstulud/(kulud) (96) (91) (238) (218)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (103) 22 (12) 232
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 9 (28) 10 (51)
Kasum enne tulumaksustamist (280) 877 460 2 598
Tulumaks (107) (64) (194) (154)
Aruandeperioodi  kasum (387) 813 266 2 444
Aruandeperioodi  kasum, mis on omistatav        
Emaettevõtte aktsionäridele (386) 813 268 2 444
Vähemusosalusele (1) 0 (2) 0
Koondkasum kokku (387) 813 266 2 444
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav        
Emaettevõtte aktsionäridele (386) 813 268 2 444
Vähemusosalusele (1) 0 (2) 0
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta (0,01) 0,03 0,01 0,08


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)


(tuhandetes EUR) 9 kuud 2018 9 kuud 2017
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 700 2 635
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 204 2 036
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (8) (4)
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (157) 20
Varude muutus (840) (92)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 287 (936)
Rahavood põhitegevusest 3 186 3 659
Makstud ettevõtte tulumaks (317) (309)
Makstud intressid (305) (303)
Rahavood äritegevusest kokku 2 564 3 047
Rahavood investeerimistegevusest    
Saadud intressid 70 144
Tütarettevõtte ost 0 (390)
Sidusettevõtte ost 0 (74)
Muude investeeringute ost (1 000) (35)
Põhivara soetamine ( 1 663) (1 185)
Põhivara müük 27 14
Antud laenud (551) (2 079)
Antud laenude tagasimaksed 1 069 1 053
Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 047) (2 552)
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid (2 085) (1 787)
Saadud dividendid 0 56
Tasutud kapitalirendi maksed (55) (52)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 1 008 376
Saadud laenud 1 000 0
Saadud laenude tagasimaksed (800) (553)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (932) (1 960)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (415) (1 465)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 073 2 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 658 1 391

  

Lisainformatsioon:
         Signe Kukin
         Kontserni finantsjuht
         AS Ekspress Grupp 
         +372 669 8381
         signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ja kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.

Manus


EG_III_kvartal_2018_EST.pdf