Paskelbta: 2018-10-29 15:05:11 CET
AB "Kauno energija"
Tarpinė informacija

2018 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2018 m. spalio 29 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2018 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2018 m. rugsėjo 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2018 m. 9 mėnesių neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2018 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus taikyti Europos Sąjungoje yra pelnas – 1 862 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių rezultatas – 3 180 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 41 750 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių – 39 322 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas – 1 688 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių rezultatas – 2 923 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 41 741 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių – 39 314 tūkst. EUR).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. rugsėjo 30 dienai) Bendrovės einamojo likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2017 metų pabaigos padidėjo nuo 1,48 iki 2,64 (Grupės – padidėjo nuo 1,22 iki 1,89. 2018 m. 9 mėnesių EBITDA Bendrovės – 7 347 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių – 8 494 tūkst. EUR), Grupės – 7 662 tūkst. Eur (2017 m. 9 mėnesių – 8 775 tūkst. EUR).

Pagrindines pajamas ir pelną Bendrovė generuoja I-ą ir IV-ą metų ketvirčiais, Bendrovės pardavimų pajamos už 2018 m. 9 mėnesius, palyginus su 2017 m. to paties laikotarpio pajamomis yra didesnės 6,17 proc. dėl 6,22 proc. padidėjusios vidutinės šilumos kainos (2018 m. sausio – rugsėjo mėn. 5,12 ct/kWh, 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. 4,82 ct/kWh).

Pateikiame 2018 metų 9 mėnesių tarpinį neaudituotą finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Finansų departamento direktorius Gintautas Muznikas, tel. (8 37) 305 662.

Priedas


KE FAR 2018_9.pdf