Paskelbta: 2018-10-29 10:13:16 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: Dėl priimto nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo

Pakoreguota 5-oji pastraipa: Bendrovė 2018 metais Paslaugą teikia 8-uoju bloku, kombinuotojo ciklo bloku teikiama tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga, o 7-asis blokas yra konservuotas.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – Bendrovė) kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.  

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. spalio 26 d. posėdyje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas). 

Komisijos Elektros skyriaus pažymoje, į kurią Komisija atsižvelgė priimdama Nutarimą, referuojama į Energetikos ministerijos raštu pateiktą informaciją, jog Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta viešuosius interesus atitinkanti paslauga (elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimas nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti) (toliau – Paslauga) 2019 metais nebus teikiama. 

Tai reiškia, kad šios Paslaugos (vadinamojo strateginio rezervo) 2019 metas neteiks nė vienas Bendrovės valdomas elektros energijos gamybos įrenginys. Bendrovė, kaip nustatyta Nutarimu, į VIAP lėšų biudžetą grąžins 2017 metų uždirbtos investicijų grąžos dydį, viršijantį Komisijos nustatytą leistiną dydį. Tai sudaro 2,765 mln. eurų. Ši grąžintina suma atitinka audituotas Bendrovės reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Bendrovė primena, kad 2018 metais Paslaugą teikia 8-uoju bloku, kombinuotojo ciklo bloku teikiama tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga, o 7-asis blokas yra konservuotas.

Remiantis perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB 2018 m. spalio 8 d. paskelbtais elektros galios rezervo aukciono 2019 metams preliminariais rezultatais, Bendrovė 2019 metais kombinuotojo ciklo bloku teiks rezervo paslaugą įtampų valdymui 330 kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui.

Taip pat LITGRID AB yra informavusi Komisiją, kad siekiant 2019 metais atlikti izoliuoto darbo bandymą bus reikalinga papildomai užtikrinti 7 ir 8 blokų prieinamumą bandymo ir parametrų patikrinimo metu. Komisija įvertins šių blokų sąnaudas nustatant 2020 m. sisteminių paslaugų biudžetą.

Bendrovė vertina galimą priimto teisės akto įtaką jos valdomų blokų veiklai bei Bendrovės rezultatams ir galimus sprendimus.
  
  

Valentas Neviera, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. +370 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt