Paskelbta: 2018-10-29 08:55:00 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimto nutarimo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – Bendrovė) kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571. 

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. spalio 26 d. posėdyje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“, kuriuo Teisės aktų registre skelbia perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB valdybos 2018 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 2 (protokolo Nr. 24) patvirtintas Elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką (toliau – Tvarka). Šia Tvarka nustatomos nuo 2019 m. sausio 1 d. elektros LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos.

Paskelbtos Tvarkos 7 punkte, lyginant su iki šiol galiojančia tvarka, neliko nuostatos, pagal kurią už Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį nebuvo mokama perdavimo paslaugos ir sisteminių paslaugų kaina.

Bendrovės nuomone, atsižvelgiant į tai, jog perdavimo paslaugos kainos mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose neįvyko pokyčių, galėjusių turėti įtakos aukščiau minėtos nuostatos Tvarkoje panaikinimui, šis Tvarkos 7 punkto pakeitimas yra ženklus, lyginant su iki šiol galiojusia tvarka, bei prieštarauja kai kurių Europos Sąjungos šalių praktikai, skatinančiai elektros prekybą bei atsinaujinančių energetikos išteklių vystymą.

KHAE užkrovimui vartojamą elektros energiją 2019 m. apmokestinus perdavimo paslaugos ir sisteminių paslaugų mokesčiais, KHAE gamyba ir, atitinkamai, užkrovimui suvartojami elektros energijos kiekiai reikšmingai sumažėtų. Bendrovės atliktas preliminarus vertinimas parodė, jog pritaikius minėtus mokesčius ir darant prielaidą, jog kiti faktoriai nekinta, pavyzdžiui, 2017 m. KHAE pagamintas kiekis būtų sumažėjęs nuo 595 GWh iki 73 GWh. Tokiu atveju, dviem sisteminių paslaugų neteikiantiems KHAE agregatams tenkančios pastoviosios sąnaudos reikšmingai viršytų iš pagamintos elektros energijos pardavimo uždirbtą pelną. Atsižvelgiant į tai, turės būti vertinamas tolesnio KHAE agregatų, neteikiančių sisteminių paslaugų, eksploatavimo ekonominis pagrįstumas.

Bendrovė vertina galimą priimto teisės akto įtaką jos veiklai bei rezultatams ir tolesnius sprendimus.

                               
Valentas Neviera, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. +370 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt