Avaldatud: 2018-10-24 09:44:30 CEST
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ III kv. 2018 konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Juuli – September 2018

 

Peamised sündmused III kv. 2018

Muudatused UPP & CO Kauno 53 OÜ ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhtimisorganites

UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) osanike ning nõukogu 13. septembril peetud koosolekul otsustati muuta Emitendi juhatuse ja nõukogu ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhatuse koosseisu.

Emitendi senine nõukogu liige Marko Tali asub mõlema ettevõtte juhatusse. Senised juhatuse liikmed Hallar Loogma ja Kevin Soon kutsuti juhatusest tagasi. Hallar Loogma jätkab Emitendi nõukogu liikmena. 8. oktoobril tehti registris vastavad muudatused Emitendi juhtorganites, Promalita UAB juhatuse muudatus toimub oktoobrikuu jooksul.

Hoone tehniline audit

14. – 17. august viidi Cityservice’i poolt läbi põhjalik laohoone tehniline audit. Suurem osa tuvastatud puudustest olid n.ö. mehaanilised, mis on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone kandvates struktuurides, veevärgis, elektrisüsteemides ning ventilatsiooniseadmetes suuremahulisi puudusi ei tuvastatud.

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2018. aasta III kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.

Kvartaalne intressimakse

Intressimakse toimus 17. oktoober 2018. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 12. oktoober 2018.

 

Finantstulemused (konsolideeritud)

III kv. 2018 – Kasum EUR 122 910

Käive ja Kasum

  • III kvartali Käive EUR 309 129
  • III kvartali Ärikasum EUR 305 482

Kulud

  • III kvartali Ärikulud kokku EUR 7 442
  • Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 142 074

Intressi teenindavad laenud

  • Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 117 000, laenujääk EUR 8 546 335
  • Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

  • Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2

 

Juhatuse Kinnitus

Perioodi juuli – september 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil juuli – september 2018 ei ole auditeeritud.   

Marko Tali

Juhatuse liige

Tallinn, 23.10.2018

 

Kasumiaruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE K53 Promalita Kons. Aruande Kons.
eurodes   100% 3Q2018 kuupäevani 2Q2018
eurodes          
Müügitulud 0 309 129 309 129 927 604 309 129
Muud äritulud 0 3 795 3 795 6 716 2 921
Äritulud kokku 0 312 924 312 924 934 320 312 050
           
Ostetud kaupade ja teenuste kulud 0 0 0 0 0
Mitmesugused tegevuskulud -2 020 -1 446 -3 466 -16 410 -4 789
Tööjõu kulud 0 -81 -81 -957 -438
Põhivara kulum ja allahindlus 0 -3 895 -3 895 -12 316 -3 908
Ärikulud kokku -2 020 -5 422 -7 442 -29 683 -9 135
           
Ärikasum (-kahjum) -2 020 307 502 305 482 904 637 302 915
           
Finantstulud (-kulud) 6 362 -148 436 -142 074 -430 709 -144 966
           
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 4 342 159 066 163 408 473 928 157 949
Tulumaks 0 -40 498 -40 498 -119 940 -39 894
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 4 342 118 568 122 910 353 988 118 055

 

Bilanss

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

BILANSS K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 30.09.2018 30.06.2018
VARAD        
Käibevara        
Raha 38 010 18 731 56 741 100 748
Nõuded ja ettemaksed 36 014 117 471 117 776 14 797
Varud 0 0 0 0
Käibevara kokku 74 024 136 202 174 517 115 545
Põhivara        
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3 200 0 0 0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded 5 460 850 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringud 0 15 350 000 15 350 000 15 350 000
Materiaalne põhivara 0 25 995 25 995 29 888
Goodwill 0 1 280 818 1 280 818 1 280 818
Põhivara kokku 5 464 050 16 656 813 16 656 813 16 660 706
VARAD KOKKU 5 538 074 16 793 015 16 831 330 16 776 251
         
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL        
Lühiajalised kohustised        
Lühiajalised laenukohustised 0 115 000 115 000 230 000
Võlad ja ettemaksed 79 849 78 581 122 483 115 812
Lühiajalised kohustised kokku 79 849 193 581 237 483 345 812
Pikaajalised kohustised        
Pangalaen 0 8 433 333 8 433 333 8 433 333
Võlakirjad 4 700 000 0 4 700 000 4 700 000
Omanikulaen 736 350 5 460 850 736 350 736 350
Pikaajalised eraldised 0 2 131 689 2 131 689 2 091 191
Pikaajalised kohustised kokku 5 436 350 16 025 872 16 001 372 15 960 874
KOHUSTISED KOKKU 5 516 199 16 219 453 16 238 855 16 306 686
         
OMAKAPITAL        
Osakapital 2 500 2 500 2 500 2 500
Jaotamata kasum 19 375 571 062 589 975 467 065
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 9 527 224 660 235 987 235 987
Aruandeaasta kasum 9 848 346 402 353 988 231 078
OMAKAPITAL KOKKU 21 875 573 562 592 475 469 565
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 5 538 074 16 793 015 16 831 330 16 776 251

 

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE K53 Promalita Kons. Kons.
eurodes   100% 3Q2018 2Q2018
Ärikasum (-kahjum) -2 020 307 502 305 482 302 915
Kulum 0 3 895 3 895 3 908
Korrigeerimised 0 0 0 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 295 -103 376 -103 081 -4 066
Varude muutus 0 0 0 0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 0 4 606 4 606 -3 136
Rahavood äritegevusest kokku -1 725 212 627 210 902 299 621
         
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine 27 850 0 0 0
Saadud intressid 74 824 0 0 1
Rahavood investeerimistegevusest kokku 102 674 0 0 1
         
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad 2 000 0 2 000 52 600
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine -2 000 -142 850 -117 000 -175 000
Makstud intressid -101 748 -112 985 -139 909 -144 969
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -101 748 -255 835 -254 909 -267 369
         
Rahavood kokku -799 -43 208 -44 007 32 253
         
Raha perioodi algul 38 809 61 939 100 748 68 495
Raha muutus -799 -43 208 -44 007 32 253
Raha perioodi lõpul 38 010 18 731 56 741 100 748

 

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee

 

         United Partners, Direktor
         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Vahearuanne_Jul+Sept_3Q2018.pdf