Paskelbta: 2018-10-18 16:14:24 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyta AB „Linas Agro Group“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė


AB „Linas Agro Group“ valdyba nusprendė papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris šaukiamas 2018 m. spalio 31 d., darbotvarkę šiais klausimais:

– Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.

– Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
  1. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
  2. Dėl 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
  3. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  5. Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.
  6. Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
  7. Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
  8. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.
  9. Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.

Finansų direktorius Tomas Tumėnas
Tel. (8~45) 507 393

Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
Tel. (8~45) 507 346

Priedai


CV_Agne Preidyte_LT.pdf
Atnaujinti LNA sprendimu projektai EVAS.pdf
CV_Irma Antanaitiene_LT.pdf
CV_Andrius_Drazdys_LT.pdf
Taisykles_Rules_LNA 2018-10_projektas_draft.pdf
LNA_balsavimo biuletenis_Voting Ballot.pdf
LNA audito komiteto nuostatai-Audit Committee Regulations_projektas_draft.pdf