Paskelbta: 2018-09-28 08:55:00 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571. 

2018 metų 8 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2018 m. 8 mėnesių 2017 m. 8 mėnesių Pokytis
Pardavimo pajamos 81,8 mln. Eur 85,1 mln. Eur -3,9%
Koreguota EBITDA* 33,8 mln. Eur 34,8 mln. Eur -2,9%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:                                                            

  2018 m. 8 mėnesių 2017 m. 8 mėnesių Pokytis
Elektrėnų kompleksas 55,2 GWh 104,2 GWh -47,0%
Kruonio HAE 256,1 GWh 343,6 GWh -25,5%
Kauno A. Brazausko HE 266,2 GWh 289,5 GWh -8,0%

  
2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Bendrovės pajamų pokytis labiausiai susijęs su mažesnėmis negu 2017 m. sausį–rugsėjį Elektrėnų komplekso reguliuojamos veiklos (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų ir tretinio galios rezervo) pajamomis.

Bendrovės koreguota EBITDA 2018 m. sausį–rugpjūtį, palyginti su 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn., keitėsi dėl mažesnės Elektrėnų komplekso teikiamų reguliuojamų paslaugų apimties ir mažesnių iš šių paslaugų gautų pajamų. Šį efektą iš dalies kompensavo didesnės Kauno A. Brazausko hidroelektrinės pardavimo pajamos bei geresnis Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teikiamų sisteminių paslaugų rezultatas.


* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt