Paskelbta: 2018-09-27 09:35:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.  

2018 m. rugsėjo 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:  

1. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto“:

[pristatyta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai]

2. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., svarstymo“:

Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

3. Darbotvarkės klausimas „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., patvirtinimo“:

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

4. Darbotvarkės klausimas „Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams“:

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,023 EUR dividendų vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“.


„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. spalio 11 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.


Valentas Neviera, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. +370 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Priedas


2018 6 men tarpines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf