Paskelbta: 2018-09-12 15:04:41 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“, AB, arba Bendrovė), kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2018 m. rugsėjo 12 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

  • Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., ir teikti šį atsiliepimą 2018 m. rugsėjo 27 d. įvyksiančiam neeiliniam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotiniam akcininkų susirinkimui.
     
  • Pritarti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., ir teikti šį atsiliepimą 2018 m. rugsėjo 27 d. įvyksiančiam neeiliniam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotiniam akcininkų susirinkimui.
     
  • Pritarti sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui – skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams po 0,023 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. ir teikti šį atsiliepimą 2018 m. rugsėjo 27 d. įvyksiančiam neeiliniam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt/ ir Bendrovės patalpose, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt