Publicēts: 2018-08-29 15:39:36 CEST
Moda Kapitāls
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Moda Kapitāls" 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Moda kapitāls" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada I.pusgadu

AS "Moda Kapitāls" nerevidētie finanšu rezultāti par 2018.gada I.pusgadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi 91.332,00 EUR :(2017.gada I.pusgada Neto peļņa 88.231,00 EUR) * Neto apgrozījums: 816.401,00 EUR (2017.gada I.pusgada Neto apgrozījums: 670.322,00 EUR).

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

 

    01.01.2018- 01.01.2017-  
        30.06.2018 30.06.2017  
           
    EUR   EUR  
Neto apgrozījums   816,401 670,322  
Finanšu ieņēmumi   562,148 587,997  
Pārdoto preču izmaksas   (698 283) (576 054)  
Finanšu izmaksas   (214 435) (210,429)  
           
Bruto peļņa   465,831 471,836  
Pārdošanas izmaksas   (378 604) (397,312)  
Administrācijas izmaksas   (159 155) (148,731)  
Pārējie ieņēmumi   38 582 34,583  
Pārējās izmaksas   (57 986) (39,742)  
           
Peļņa vai (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa   (91 332) (79,366)  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis     (8,029)  
           
Pārskata perioda peļņa vai (zaudējumi)   (91 332) (88,395)  
           
Citi ienākumi vai (zaudējumi)   0 164  
           
Kopējie pārskata perioda ienākumi vai (zaudējumi)   (91 332) (88,231)  
           
           

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

 

    30.06.2018. 31.12.2017.  
    EUR   EUR  
AKTĪVS          
Ilgtermiņa ieguldījumi          
Nemateriālie ieguldījumi   62 997 57 136  
Pamatlīdzekļi   485 197 514 751  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   142   142  
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   548 336 572 029  
Apgrozāmie līdzekļi          
Krājumi       1 391 990 1 327 074  
Aizdevumi un pircēju parādi   1 896 362 2 031 258  
Pārējie apgrozāmie līdzekļi   38 659 41 174  
Nauda un naudas ekvivalenti   183 208   165 334  
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   3 510 219 3 564 84  
           
Aktīvi kopā:   4 058 555 4 136 869  
           
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS   30.06.2018. 31.12.2017.  
    EUR   EUR  
Pašu kapitāls          
Akciju kapitāls   426 862 426 862  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves   171 607 174 240  
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)   (449 898)   (358 566)  
Pašu kapitāls kopā:   148 571 242 536  
Saistības          
Ilgtermiņa saistības          
Aizņēmumi   3 431 500 3 418 748  
           
Ilgtermiņa saistības kopā:   3 431 500 3 418 748  
Īstermiņa saistības          
Aizņēmumi   355 013 356 200  
Parādi piegādātājiem un citi kreditori   123 471   119 385  
Īstermiņa saistības kopā:   478 484 475 585  
           
Saistības kopā:   3 909 984 3 894 333  
           
Pašu kapitāls un saistības kopā:   4 058 555 4 136 869  
               

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234


2018.gada I.pusgada pārskats.pdf