Avaldatud: 2018-08-28 07:50:00 CEST
Admiral Markets
Poolaastaaruanne

Admiral Markets AS 2018. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS saavutas 2018. aasta esimeses pooles käibe- ja kasumirekordi

Admiral Markets AS teenis 2018. aasta esimese kuue kuuga rekordilise käibe ning kasumi. Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu kasvas 2018. aasta esimeses pooles 12,6 miljoni euroni, mis on 3,6 miljoni euro võrra rohkem kui aasta tagasi. Kauplemistegevuse netotulu kasvu tingis peamiselt kauplemismahtude tõus ning aktiivsete grupiüleste kliendikontode arvu kasv. Ettevõtte puhaskasum oli 5,0 miljonit eurot ehk 127% suurem võrreldes 2,2 miljoni euroga aasta varem. Kasvas ka ettevõtte kasumimarginaal, mis oli nüüd 40%, kuid eelmise aasta esimeses pooles 24%. Admiral Markets AS-i omakapitali tootlus oli 2018. aasta esimese poole lõpuks 17,2%.

„Admiral Markets AS-i omavahendite tase kasvas seoses kasumi kaasamisega omavahendite koosseisu ning oli 2018. aasta juuni lõpu seisuga 27,8 miljonit eurot. Juuni lõpuks kasvas ka kapitali adekvaatsus, mis ulatus 31,3%-ni. See on koguni 8,7% kõrgem kui 2017. aasta detsembri lõpus ja näitab ettevõtte head kapitaliseerituse taset. Kulude ja tulude suhe langes 2018. aasta juuni lõpuks 61%-le, mis on märk Admiral Markets AS tegevusefektiivsuse edasisest parenemisest,” ütles Admiral Markets AS-i juhatuse esimees Sergei Bogatenkov.

Admiral Markets AS-i emaettevõte Admiral Markets Group AS näitas 2018. aasta esimeses pooles samuti rekordilisi tulemusi. Admiral Markets Group AS-i 2018. aasta esimese kuue kuu konsolideeritud kauplemistegevuse netotulu suurenes 16,9 miljoni euroni, mida on 4,1 miljonit eurot rohkem kui aasta varem ning konsolideeritud puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot ehk 111% suurem võrreldes 2,8 miljoni euroga aasta varem. Konsolideerimisgrupi bilansivälised varad (kliendivarad) olid 30. juuni 2018 seisuga 26,2 miljonit eurot ning aktiivsete kliendikontode arv oli üle 28 600. Aktiivsete kliendikontode arv kasvas võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga 11%.

„Admiral Markets AS-i 2018 esimest poolaastat mõjutasid positiivselt mitmete edukate turundusprojektide käivitamised, uute instrumentide lisandumine ettevõtte kauplemisportfelli, kauplemise kliendi jaoks veelgi mugavamaks tegemine uue mobiilirakendusega ning suurenenud volatiilsus maailma finantsturgudel,” sõnas  Sergei Bogatenkov.

2018. aasta teises pooles jätkab Admiral Markets ülemaailmse strateegia rakendamist, mis lisaks muule hõlmab kontserni jätkuvat laienemist uutele turgudele ning institutsionaalsetele ja professionaalsetele klientidele pakkumiste laiendamist, et suurendada nende osakaalu ettevõtte klientide hulgas. Samuti on kavas uue personaalse Kaupleja Kabineti väljatöötamine ja käivitamine, mobiilirakenduse uuendamine ning finantsturgude koolituste vallas uue enesehariduse programmi käivitamine.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid21 61722 002
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande8 0923 361
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed3 4774 247
Varud220
Käibevara kokku33 20829 610
Põhivara  
Pikaajalised laenud ja nõuded442451
Pikaajalised finantsinvesteeringud050
Materiaalne põhivara883398
Immateriaalne põhivara7993
Põhivara kokku1 404992
VARAD KOKKU34 61230 602
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande137177
Võlad ja ettemaksed1 5241 176
Kokku lühiajalised kohustused1 6611 353
Pikaajalised kohustused  
Allutatud võlakirjad1 827    1 827
Pikaajalised kohustused kokku1 8271 827
KOHUSTUSED KOKKU3 4883 180
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital258258
Jaotamata kasum28 28024 578
OMAKAPITAL KOKKU31 12427 422
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU34 61230 602
   
   
   

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)6 kuud 20186 kuud 2017
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande17 77513 323
Vahendustasu tulu5142
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-5 088-4 334
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-98-28
Kauplemistegevuse netotulu12 6409 003
Muud tulud269197
Neto intressitulu7220
Netokasum (-kahjum) valuutakursi muutustest191-484
Muud finantskulud-730
Tööjõukulud-2 661-2 589
Tegevuskulud-4 953-3 523
Põhivara kulum-127-107
Kasum enne tulumaksustamist5 3582 517
Tulumaks-331-331
Aruandeperioodi kasum5 0272 186
Aruandeperioodi koondkasum5 0272 186
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta12,445,41

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele Forex ja hinnavahelepingute (Contract for Difference ehk CFD) võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 16 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 110 riigis.

Lisainfo:

Kira Evve

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kira.evve@admiralmarkets.com

+372 5560 8284

 

Manus


Admiral Markets AS 2018. aasta 6 kuu aruanne.pdf