Publicēts: 2018-08-28 10:23:38 CEST
CBL Asset Management
Uzņēmuma paziņojums

Par “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu iekšzemes apvienošanu

Rīga, 2018-08-28 10:23 CEST -- „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir pārskatījusi “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu (turpmāk – apakšfondi) struktūru un izskatīja izmaiņu veikšanas iespējas ar mērķi optimizēt apakšfondu pārvaldes un administrēšanas procesus, kā arī samazināt to kopējos izdevumus.

Tika veikta visu apakšfondu turpmākās attīstības analīze, izvērtējot tādus kritērijus kā katra apakšfonda deklarētais ieguldītāja profils, mērķa tirgus, investīciju reģions, noteiktā ieguldījumu politika un tā apjoms, ar apakšfonda pārvaldi saistītās izmaksas, ieguldītāju struktūra u.c. Rezultātā fonda pārvaldnieki apakšfondu darbības optimizēšanai ir piedāvājuši veikt ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” reorganizāciju apakšfondu iekšzemes apvienošanas ceļā.

Balstoties uz iepriekš minēto analīzi un ieguldītāju interešu aizsardzības nolūkos „CBL Asset Management” IPAS pieņēma lēmumu par ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” nosaukuma maiņu uz “CBL Opportunities Funds”, “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda “CBL Active Strategy Fund – EUR” pievienošanu “CBL Balanced Strategy Fund – EUR”, mainot iegūstošā apakšfonda nosaukumu uz “CBL Optimal Opportunities Fund – EUR” un saglabājot tā sabalansēto ieguldījumu stratēģiju. Tāpat pieņemts lēmums visus USD valūtā denominētos “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondus (t.i. “CBL Universal Strategy Fund – USD”, “CBL Balanced Strategy Fund – USD” un “CBL Active Strategy Fund – USD”) apvienot īpaši šiem nolūkiem jaunizveidotā apakšfondā “CBL Optimal Opportunities Fund – USD”. Papildus pēc apvienošanas tiks mainīts arī apakšfonda „CBL Universal Strategy Fund – EUR” nosaukums uz „CBL Prudent Opportunities Fund – EUR”. Tādējādi iepriekš minētā fonda reorganizācija aptver ieguldījumu fonda divas apakšfondu grupas, kas nodalītas pēc apakšfondu pamatvalūtas pazīmes – apakšfondi EUR valūtā un apakšfondi USD, t.sk.:

-           EUR valūtā nominētā apakšfonda “CBL Active Strategy Fund – EUR” (ISIN LV0000400414) (turpmāk – Pievienojamais apakšfonds (EUR)) iekšzemes apvienošana ar “CBL Balanced Strategy Fund – EUR” (ISIN LV0000400398) (turpmāk – Iegūstošais apakšfonds (EUR)) un šī apakšfonda nosaukuma maiņu uz “CBL Optimal Opportunities Fund – EUR”;

-         USD valūtā nominēto apakšfondu: “CBL Universal Strategy Fund – USD” (ISIN LV0000400364),  “CBL Balanced Strategy Fund – USD” (ISIN LV0000400380) un “CBL Active Strategy Fund – USD” (ISIN LV0000400406) (turpmāk – Pievienojamie apakšfondi (USD)) iekšzemes apvienošana ar jaunizveidoto apakšfondu “CBL Optimal Opportunities Fund – USD” (ISIN LV0000400984) (turpmāk – Iegūstošais apakšfonds (USD)).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut iepriekš minēto pievienojamo iegūstošo apakšfondu apvienošanu šā gada 21. augustā.

EUR valūtā nominēto apakšfondu apvienošanas rezultātā:

a.       visi Pievienojamā apakšfonda (EUR) aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam apakšfondam (EUR);

b.       ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā apakšfonda (EUR) ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā apakšfonda (EUR) ieguldījumu apliecībām Pievienojamā apakšfonda (EUR) ieguldītāji kļūst par Iegūstošā apakšfonda (EUR) ieguldītājiem un apmaiņā pret savām ieguldījumu apliecībām saņem Iegūstošā apakšfonda (EUR) ieguldījumu apliecības;

c.        tiek mainīts Iegūstošā apakšfonda (EUR) nosaukums uz “CBL Optimal Opportunities Fund – EUR”;

d.       Pievienojamais apakšfonds (EUR) pārstāj pastāvēt.

USD valūtā nominēto apakšfondu apvienošanas rezultātā:

a.       visi Pievienojamo apakšfondu (USD) aktīvi un saistības tiek nodoti jaundibinātajam Iegūstošajam apakšfondam (USD);

b.       ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamo apakšfondu (USD) ieguldījumu apliecībām pret jaundibināmā Iegūstošā apakšfonda (USD) ieguldījumu apliecībām Pievienojamā apakšfonda (USD) ieguldītāji kļūst par Iegūstošā apakšfonda (USD) ieguldītājiem un apmaiņā pret savām ieguldījumu apliecībām saņem Iegūstošā apakšfonda (USD) ieguldījumu apliecības;

c.        Pievienojamie apakšfondi (USD) beidz pastāvēt.

i.   apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības

Ņemot vērā to, ka visi apvienošanā iesaistītie apakšfondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ņemot vērā to, ka visi iegūstošie pievienojamie apakšfondi ir viena ieguldījumu fonda apakšfondi, apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz pievienojamo un iegūstošo apakšfondu ieguldītājiem.

Pirms apakšfondu apvienošanas netiks veikta attiecīgo apakšfondu ieguldījumu portfeļu izlīdzsvarošana.  Pārvaldes sabiedrība raudzīsies, lai uz apvienošanas brīdi tiktu ievēroti ieguldījumu ierobežojumi, tiktu noslēgti iesāktie darījumi un veikta ārvalstu valūtas konvertācija uz brīvi konvertējamām valūtām.

Pēc apvienošanas tiks nodrošināts, ka:

a.         tiek samazināts maksājumu apjoms par apakšfondu pārvaldi;

b.         ieguldītājiem tiek saglabāta līdzšinējā ieguldījumu apliecību turēšanas kārtība un tiek plānots, ka AS „Citadele banka” samazinās arī šī fonda turēšanas ieguldītāju finanšu instrumentu kontos izmaksas;

c.          ieguldītājiem tiek nodrošināta līdzvērtīga ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpārdošanas pieteikumu iesniegšanas kārtība, kā arī tiek samazināts maksimālais ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas naudas apjoms par ieguldījumu apliecību pārdošanu;

d.         tiek saglabāti visi līdzšinējie sintētiskie rādītāji, izņemot vienīgi pievienojamā apakšfonda “CBL Universal Strategy Fund – USD” sintētiskais rādītājs būs atšķirīgs no  jaunizveidotā iegūstošā apakšfonda “CBL Optimal Opportunities Fund – USD”, jo sakarā ar kapitāla vērtspapīriem saistīto ieguldījumu maksimālo ieguldījumu limitu palielinājumu no 40% līdz 70% attiecīgais sintētiskais rādītājs palielināsies no 3 uz 4;

e.         pievienojamo apakšfondu ieguldītājiem tiks nodrošināta informācija un dokumenti tādā pašā apjomā kā iegūstošo apakšfondu ieguldītājiem;

f.           visiem reorganizācijā iesaistītajiem ieguldītājiem tiks nodrošināta informācija un dokumenti vienādā apjomā, kā arī tiks nodrošināta sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procedūra atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

Detalizētāka informācija par apakšfondu apvienošanas ietekmi uz visu apvienošanā iesaistīto apakšfondu ieguldītājiem, t.sk. kritēriju (piemēram, katra apakšfonda izmaksas un ieguldījumu objekti un ierobežojumi) izvērtējums, ir sniegta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu iekšzemes apvienošanas vispārīgajos noteikumos.  Ieguldītāji ar šiem noteikumiem var iepazīties un bez maksas saņemot to kopiju Pārvaldes  sabiedrības telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā). Ņemot vērā, ka visi apvienojamie apakšfondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem,  uz to  apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim apakšfondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

Sakarā ar ierosināto apvienošanu apvienošanā iesaistīto apakšfondu ieguldītājiem tiek piešķirtas tiesības:

-         līdz šā gada 24.septembrim bez maksas pieprasīt Pārvaldes sabiedrībai veikt apakšfondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;

-         ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana tiks veikta fonda prospektā noteiktajā kārtībā;

-         no Pārvaldes sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto apakšfondu apvienošanu;

-         saņemt no apakšfondu turētājbankas AS „Citadele banka”  sniegtā atzinuma kopiju par (atzinums būs pieejams  turētājbankas telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā):

a.       kritērijiem, kas pieņemti attiecīgā apakšfonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts attiecīgo apvienošanā iesaistīto apakšfondu ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;

b.       samaksas apmēru naudā par vienu attiecīgā pievienojamā apakšfonda ieguldījumu apliecību; 

c.        ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

ii.   būtiskākie apakšfondu apvienošanas aspekti

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut apakšfondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas pievienojamo apakšfondu Pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka attiecīgo apakšfondu apvienošana notiks šā gada 1.oktobrī un pēc šā datuma pievienojamie apakšfondi beigs pastāvēt.

Lai nodrošinātu apakšfondu apvienošanu, tiek veiktas sekojošas darbības:

a)       tiek veikta pievienojamo un iegūstošo apakšfondu aktīvu novērtēšana;

b)      Pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par  attiecīgo pievienojamo apakšfondu aktīvu nodošanu attiecīgajiem iegūstošajiem apakšfondiem;

c)       Pārvaldes sabiedrība veic attiecīgo pievienojamo apakšfondu apmaiņas koeficientu aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai turētājbankai un informatīvos nolūkos arī centrālajam vērtspapīru depozitārijam Nasdaq CSD SE;

d)      pēc aktīvu nodošanas pabeigšanas Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu Nasdaq CSD SE mainīt apvienošanā iesaistīto apakšfondu raksturlielumus:

-       apakšfonda “CBL Balanced Strategy Fund – EUR” nosaukumu uz “CBL Optimal Opportunities Fund – EUR”;

-       apakšfonda „CBL Universal Strategy Fund – EUR” nosaukumu uz „CBL Prudent Opportunities Fund – EUR”.

 

Lai nodrošinātu apakšfondu apvienošanu, no šā gada 25.septembra tiks pārtraukta apvienojamo apakšfondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar iegūstošo apakšfondu ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 4.oktobri.

Informējam, ka ar iegūstošo apakšfondu ieguldītājiem  paredzēto pamatinformāciju, kas palīdz izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā apakšfondā un kādi ir ar to saistītie riski, Ieguldītāji var iepazīties „CBL Asset Management” IPAS mājas lapā: www.cblam.lv vai arī darba laikā tās galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā. Lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar fonda prospektu.

 

 Ar cieņu,

 Apvienošanā iesaistīto apakšfondu pārvaldes sabiedrība

„CBL Asset Management” IPAS

 

 

 

 

         +371 67010810
         asset@cbl.lv


CBL_Optimal_Opportunities_Fund_USD_IPP_01.10.2018.pdf
CBL_Prudent_Opportunities_Fund_EUR_IPP_01.10.2018.pdf
CBL_Optimal_Opportunities_Fund_EUR_IPP_01.10.2018.pdf