Avaldatud: 2018-08-23 11:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Poolaastaaruanne

2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte juhi ülevaade

2018. aasta esimesel poolaastal jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid. Ettevõte jätkab üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega, et leida sobivaid koostööpartnereid. T1 Mall of Tallinn avatakse plaanide kohaselt käesoleva aasta sügisel.

Ettevõte jätkas arendustegevustega Kristiine Citys Tallinnas, Kliversala elamuarendus-projektis Riias ja Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses.

Tallinnas, Kristiine Citys, on valminud viis Kristina Majade kümnest eluhoonest ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 149 korterit 155-st. Ehitusjärgus on kaks järgmist elumaja. Kummaski hoones valmib 31 korterit. Käesoleva vahearuande avaldamise hetkeks on aktiivse müügitegevuse tulemusena sõlmitud kokku 36 eelmüügilepingut. Alustatud on Kristina Majade viimase etapi kolme elumaja eelmüügiga Sammu tänaval, mille ehitustööd algavad käesoleva aasta sügisel. Ettevõte lõpetas Marsi 6 hoone renoveerimisega erilahendustega loft-korteriteks käesoleva aasta kevadel. Tänu heale koostööle Eesti disaineritega on olnud tegemist väga populaarse projektiga ja 45-st korterist ainult 1 korter on müümata.

Kalaranna elamuarenduse projekteerimistööd Talinnas jätkuvad ehitusloa saamiseks. Seoses väge kõrge huviga projekti vastu, alustasime juulikuus korterite broneerimislepingute sõlmimisega. Meil on hea meel teatada, et tänaseks oleme sõlminud juba 7 lepingut.

Sellel kevadel lõppesid Riias, Kliversalas, River Breeze Residence’i ehitustööd. Valminud 47-st luksulikust korterist on 6 ostjatele üle antud ja järgmised kaks antakse üle lähitulevikus. River Breeze Residence’i 39 korteri müük jätkub. Ettevõte jätkab teiste oluliste projektidega Riias. Jätkuvad Kliversala järgmise elamuarenduse etapi ning Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd, samuti Zvaigznese kvartali bürookompleksi projekteerimistööd.

Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Eelmisel aastal alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja juba on sõlmitud
74 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete arenduste omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega.

Suurepärased tulemused
Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 15,1 miljonit eurot ehk 2017. aasta sama perioodi 6,0 miljoni euro käibega võrreldes 150% võrra suurem. Käive suurenes kinnisvaramüügi segmendis kuna valmisid 3 korterelamut Tallinnas ja 1 Riias ning müügitulu korterite müügist kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. 2018. a esimese kuue kuu puhaskasum oli 2,8 miljonit eurot, mis on 210% parem tulemus võrreldes 2,6 miljoni euro kahjumiga 2017. aastal samal perioodil. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 30. juuni 2018 seisuga oli 48,9 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 29,1 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 30. juuni 2018 seisuga 87, kellest 44 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldus-ettevõtetes.


Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht


Peamised finantsnäitajad

Kogukäive oli 15 065 tuhat eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 150% võrra (2017 6 kuud: 6 024 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 7 566 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali kogukäive oli 8 267 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 2 950 tuhat eurot kogukäibega jätkuvatest tegevusvaldkondadest (3 952 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle.
2018. aasta teise kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade arenduse neljanda ja viienda elumaja ning renoveeritud Marsi 6 valmimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüükidest sai notariaalselt kinnitatud müügitehingud.
Brutokasumi moodustas 5 033 tuhat eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 185% võrra (2017 6 kuud: 1 768 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 2 347 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali brutokasum oli 3 229 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 954 tuhat eurot brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (1 412 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasumi marginaal kasvas 14% võrra.
Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5 333 tuhande euro võrra (590%) ning moodustas kasumi 4 429 tuhat eurot (2017 6 kuud: 904 tuhat eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 524 tuhat eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali ärikasum oli 3 742 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 379 tuhat eurot brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (27 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ärikasumi kasv sisaldab Kalaranna projekti tulu õiglase väärtuse muutusest. Projekti ümberhindlus teostati seoses kinnistu ümberklassifitseerimisega kinnisvara investeeringutest ümber varudesse. Väärtuse kasv võrrelduna möödunud majandusaasta lõpus läbi viidud hindamisega tulenes projekti ehitusmahu muutusest. Ümberhindluse mõju oli 1 910 tuhat eurot (lisa 7).
Puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5 394 tuhande euro võrra (210%), moodustades kasumi 2 822 tuhat eurot (2017 6 kuud: 2 572 tuhat eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 2 310 tuhat eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali puhaskasum oli 2 940 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskahjumiga 1 170 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest (881 tuhat eurot puhaskahjum koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 3 172 tuhat eurot (2017 6 kuud: 2 135 tuhat eurot). Teise kvartali rahavood äritegevuse rahavoogudest oli 269 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 423 tuhat eurot äritegevuse rahavoogudega.
Aktsia puhasväärtus 30. juunil 2018 oli 1,51 eurot (30. juunil 2017: 1,43 eurot).

 Jätkuvad tegevusvaldkonnadJätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad*
 2018
6 kuud
2017
6 kuud
2018
2. kv
2017
2. kv
2018
6 kuud
2017
6 kuud
2018
2. kv
2017
2. kv
         
Käive (tuhat EUR)15 0656 0248 2672 95015 0657 5668 2673 952
Brutokasum (tuhat EUR)5 0331 7683 2299545 0332 3473 2291 412
Brutokasum, %33%29%39%32%33%31%39%36%
Ärikasum/ -kahjum,
(tuhat EUR)
4 429-9043 742-3794 429-5243 742-27
Ärikasum/ -kahjum, %29%-15%45%-13%29%-7%45%-1%
Puhaskasum/ -kahjum
(tuhat EUR)
2 822-2 5722 940-1 1702 822-2 3102 940-881
Puhaskasum/ -kahjum, %19%-43%36%-40%19%-31%36%-22%
         
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (euro)0,05-0,050,05-0,020,05-0,030,05-0,02

*Võrdlusandmed sisaldavad Tallinnas ja Riias lõpetatud hotellitegevuse finantsnäitajaid.

 30.06.201830.06.201731.12.2017
    
Varad kokku (tuhat eurot)197 777151 944175 158
Kohustused kokku (tuhat eurot) 112 27374 52992 476
Omakapital kokku (tuhat eurot)85 50477 41582 682
Võla / omakapitali suhe 1.310,961,12
    
Varade tootlus, % 1.5%-1,6%-0,3%
Omakapitali tootlus, % 3.4%-2,9%-0,6%
Aktsia puhasväärtus, eurot1,511,431,46KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes30.06.201830.06.201731.12.2017
VARAD   
Käibevara   
 Raha ja raha ekvivalendid6 7113 18110 317
 Lühiajalised nõuded3 1534 7374 888
 Varud57 07829 52438 024
Käibevara kokku66 94237 44253 229
Põhivara   
 Pikaajalised nõuded354037
 Materiaalne põhivara7 10118 1307 435
 Kinnisvarainvesteeringud123 39096 038114 140
 Immateriaalne põhivara309294317
Põhivara kokku130 835114 502121 929
VARAD KOKKU197 777151 944175 158
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
 Lühiajalised võlakohustused9 3197 3196 738
 Ostjate ettemaksed5 0705 2907 224
 Lühiajalised võlad tarnijatele12 5975 31610 091
 Maksukohustused116318132
 Lühiajalised eraldised7145170
Lühiajalised kohustused kokku27 10918 38824 355
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused79 27350 58062 527
 Muud pikaajalised kohustused3 7382 1823 437
 Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0033 3302 058
 Pikaajalised eraldised1504999
Pikaajalised kohustused kokku85 16456 14168 121
KOHUSTUSED KOKKU112 27374 52992 476
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33810 85411 338
 Ülekurss5 6611 8165 661
 Kohustuslik reservkapital1 0821 0821 082
 Ümberhindluse reserv3 2629 4623 256
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum59 94455 01760 369
 Aruandeperioodi puhaskahjum2 870-2 265-419
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku84 15775 96681 287
Mittekontrolliv osalus1 3471 4491 395
OMAKAPITAL KOKKU85 50477 41582 682
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU197 777151 944175 158Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2018
6 kuud
Korrigeeritud 
2017
6 kuud*
2018 2. kvKorrigeeritud
2017
2.kv* 
2017
12 kuud
      
Jätkuvad tegevusvaldkonnad:
     
Äritulud     
Müügitulu15 0656 0248 2672 95012 077
Müüdud toodete ja teenuste kulu-10 032-4 256-5 038-1 996-7 516
Brutokasum5 0331 7683 2299544 561
      
Turustuskulud-459-454-280-266-822
Üldhalduskulud-2 323-2 466-1 238-1 273-5 256
Muud äritulud2 2102732 0342284 114
Muud ärikulud-32-25-3-22-800
Ärikasum/ -kahjum4 429-9043 742-3791 797
      
Finantstulud22116
Finantskulud-1 661-1 657-802-810-3 352
Kasum/ kahjum enne tulumaksu2 770-2 5592 941-1 188-1 549
Tulumaks52-13-118596
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum2 822-2 5722 940-1 170-953
      
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest*02620289435
Perioodi puhaskasum/ -kahjum2 822-2 3102 940-881-518
      
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
   Emaettevõtte omanikele kuuluv osa2 870-2 2652 966-854-419
  Mittekontrolliv osalus-48-45-26-27-99
      
Tulumaksujärgne muu koondkasum     
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes     
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus0000-4
Aruandeperioodi koondkasum kokku     
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa2 870-2 2652 966-854-423
  Mittekontrolliv osalus-48-45-26-27-99
      
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)0,05-0,050,05-0,02-0,02
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro)0,05-0,040,05-0,02-0,01

* 2017. aasta aruandeperioodi võrdlusandmetes on eraldatud lõpetatud tegevusvaldkondade finantsnäitajad ja need on kajastatud tegevuse koondtulemusena eraldi real "kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest".Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2018
6 kuud
2017
6 kuud
2018
2. kv
2017
2.kv 
2017
12 kuud
      
Põhitegevuse rahavood     
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum2 822-2 3102 940-881-518
Korrigeerimised:     
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum10435152176455
  Kasum põhivara müügist-40140-3 045
  Põhivara väärtuse muutus0000-26
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus-1 9100-1 9100-530
  Kasum tütarettevõtete osade müügist0000346
  Finantstulud ja –kulud1 6591 7448018573 460
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)16 45612 89816 10931412 410
Muutused käibevahendites:     
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes1 736-2601 306-167-408
  Varudes-19 054-15 380-17 590-2 438-23 880
  Kohustustes ja ettemaksetes1 528997-1 3222 7496 556
  Eraldistes-110-175-129-187-101
Põhitegevuse rahavood kokku3 172-2 135269423-5 281
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Materiaalse põhivara soetamine-90-141-33-43-281
Immateriaalse põhivara soetamine0-2400-52
Laekumised põhivara müügist3360006 651
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-22 186-9 057-12 896-4 972-24 772
Neto rahavood tütarettevõtete müügist00006 249
Saadud intressid23126
Rahavood investeerimistegevusest kokku-21 938-9 219-12 928-5 013-12 199
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Aktsiakapitali suurendamine00004 328
Dividendimakse-8500000
Vähemusosalusega seotud netomuutus 0000-480
Laekumised võlakirjade eest00001 446
Vahetusvõlakirjade lunastamine0-5390-17-773
Saadud laenud22 51411 03415 0714 58428 260
Tagastatud laenud-4 755-324-2 704-156-7 048
Makstud intressid-1 749-1 702-1 222-1 135-3 318
Rahavood finantseerimistegevusest kokku15 1609 15311 1454 44022 415
      
Raha ja raha ekvivalentide muutus-3 606-2 201-1 514-1504 935
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses   10 3175 3828 2253 3315 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus6 7113 1816 7113 18110 317


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

Manus


PKG Q2 2018 EST.pdf