Publicēts: 2018-08-17 15:29:24 CEST
VEF
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2018.gada 06.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 06 mēnešiem.

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 656 880 EUR, un tas ir par 4.78 % lielāks

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2018.gada 06 mēnešu

laika periodu ar nerevidētu  peļņu 144 963  EUR apmērā.

Papildus informācija :

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2018.gada 06.mēnešiem.

 

 


AS VEF finansu parskats 2018.06.pdf